(BHSCO) Nahum 2 : 1 עלה מפיץ על־פניך נצור מצרה צפה־דרך חזק מתנים אמץ כח מאד׃
(BHSCO) Nahum 2 : 2 כי שב יהוה את־גאון יעקב כגאון ישראל כי בקקום בקקים וזמריהם שחתו׃
(BHSCO) Nahum 2 : 3 מגן גבריהו מאדם אנשי־חיל מתלעים באש־פלדות הרכב ביום הכינו והברשים הרעלו׃
(BHSCO) Nahum 2 : 4 בחוצות יתהוללו הרכב ישתקשקון ברחבות מראיהן כלפידם כברקים ירוצצו׃
(BHSCO) Nahum 2 : 5 יזכר אדיריו יכשלו [כ בהלכותם] [ק בהליכתם] ימהרו חומתה והכן הסךך׃
(BHSCO) Nahum 2 : 6 שערי הנהרות נפתחו וההיכל נמוג׃
(BHSCO) Nahum 2 : 7 והצב גלתה העלתה ואמהתיה מנהגות כקול יונים מתפפת על־לבבהן׃
(BHSCO) Nahum 2 : 8 ונינוה כברכת־מים מימי היא והמה נסים עמדו עמדו ואין מפנה׃
(BHSCO) Nahum 2 : 9 בזו כסף בזו זהב ואין קצה לתכונה כבד מכל כלי חמדה׃
(BHSCO) Nahum 2 : 10 בוקה ומבוקה ומבלקה ולב נמס ופק ברכים וחלחלה בכל־מתנים ופני כלם קבצו פארור׃
(BHSCO) Nahum 2 : 11 איה מעון אריות ומרעה הוא לכפרים אשר הלך אריה לביא שם גור אריה ואין מחריד׃
(BHSCO) Nahum 2 : 12 אריה טרף בדי גרותיו ומחנק ללבאתיו וימלא־טרף חריו ומענתיו טרפה׃
(BHSCO) Nahum 2 : 13 הנני אליך נאם יהוה צבאות והבערתי בעשן רכבה וכפיריך תאכל חרב והכרתי מארץ טרפך ולא־ישמע עוד קול מלאככה׃ ס