(BHSCO) Nahum 3 : 1 הוי עיר דמים כלה כחש פרק מלאה לא ימיש טרף׃
(BHSCO) Nahum 3 : 2 קול שוט וקול רעש אופן וסוס דהר ומרכבה מרקדה׃
(BHSCO) Nahum 3 : 3 פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורב חלל וכבד פגר ואין קצה לגויה [כ יכשלו] [ק וכשלו] בגויתם׃
(BHSCO) Nahum 3 : 4 מרב זנוני זונה טובת חן בעלת כשפים המכרת גוים בזנוניה ומשפחות בכשפיה׃
(BHSCO) Nahum 3 : 5 הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על־פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך׃
(BHSCO) Nahum 3 : 6 והשלכתי עליך שקצים ונבלתיך ושמתיך כראי׃
(BHSCO) Nahum 3 : 7 והיה כל־ראיך ידוד ממך ואמר שדדה נינוה מי ינוד לה מאין אבקש מנחמים לך׃
(BHSCO) Nahum 3 : 8 התיטבי מנא אמון הישבה ביארים מים סביב לה אשר־חיל ים מים חומתה׃
(BHSCO) Nahum 3 : 9 כוש עצמה ומצרים ואין קצה פוט ולובים היו בעזרתך׃
(BHSCO) Nahum 3 : 10 גם־היא לגלה הלכה בשבי גם עלליה ירטשו בראש כל־חוצות ועל־נכבדיה ידו גורל וכל־גדוליה רתקו בזקים׃
(BHSCO) Nahum 3 : 11 גם־את תשכרי תהי נעלמה גם־את תבקשי מעוז מאויב׃
(BHSCO) Nahum 3 : 12 כל־מבצריך תאנים עם־בכורים אם־ינועו ונפלו על־פי אוכל׃
(BHSCO) Nahum 3 : 13 הנה עמך נשים בקרבך לאיביך פתוח נפתחו שערי ארצך אכלה אש בריחיך׃
(BHSCO) Nahum 3 : 14 מי מצור שאבי־לך חזקי מבצריך באי בטיט ורמסי בחמר החזיקי מלבן׃
(BHSCO) Nahum 3 : 15 שם תאכלך אש תכריתך חרב תאכלך כילק התכבד כילק התכבדי כארבה׃
(BHSCO) Nahum 3 : 16 הרבית רכליך מכוכבי השמים ילק פשט ויעף׃
(BHSCO) Nahum 3 : 17 מנזריך כארבה וטפסריך כגוב גבי החונים בגדרות ביום קרה שמש זרחה ונודד ולא־נודע מקומו אים׃
(BHSCO) Nahum 3 : 18 נמו רעיך מלך אשור ישכנו אדיריך נפשו עמך על־ההרים ואין מקבץ׃
(BHSCO) Nahum 3 : 19 אין־כהה לשברך נחלה מכתך כל שמעי שמעך תקעו כף עליך כי על־מי לא־עברה רעתך תמיד׃