(DK) 1 John 5 : 1 Koji god vjeruje da je Isus Hristos, od Boga je rođen; i koji god ljubi onoga koji je rodio, ljubi i onoga koji je rođen od njega.
(DK) 1 John 5 : 2 Po tom znamo da ljubimo djecu Božiju kad Boga ljubimo i njegove zapovijesti držimo.
(DK) 1 John 5 : 3 Jer je ovo ljubav Božija da zapovijesti njegove držimo; i zapovijesti njegove nijesu teške.
(DK) 1 John 5 : 4 Jer svaki koji je rođen od Boga pobjeđuje svijet; i vjera je naša ova pobjeda koja pobijedi svijet.
(DK) 1 John 5 : 5 Ko je koji svijet pobjeđuje osim onoga koji vjeruje da je Isus sin Božij?
(DK) 1 John 5 : 6 Ovo je Isus Hristos što dođe vodom i krvlju i Duhom, ne samo vodom nego vodom i krvlju; i Duh je koji svjedoči, jer je Duh istina.
(DK) 1 John 5 : 7 Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i sveti Duh; i ovo je troje jedno.
(DK) 1 John 5 : 8 I troje je što svjedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.
(DK) 1 John 5 : 9 Kad primamo svjedočanstvo čovječije, svjedočanstvo je Božije veće; jer je ovo svjedočanstvo Božije što svjedoči za sina svojega.
(DK) 1 John 5 : 10 Koji vjeruje sina Božijega ima svjedočanstvo u sebi; koji ne vjeruje Bogu načinio ga je lažom, jer ne vjerova svjedočanstvu koje svjedoči Bog za sina svojega.
(DK) 1 John 5 : 11 I ovo je svjedočanstvo da nam je Bog dao život vječni; i ovaj život vječni u sinu je njegovom.
(DK) 1 John 5 : 12 Ko ima sina Božijega ima život; ko nema sina Božijega nema života.
(DK) 1 John 5 : 13 Ovo pisah vama koji vjerujete u ime sina Božijega, da znate da imate život vječni i da vjerujete u ime sina Božijega.
(DK) 1 John 5 : 14 I ovo je sloboda koju imamo k njemu da ako što molimo po volji njegovoj posluša nas.
(DK) 1 John 5 : 15 I kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dati što ištemo u njega.
(DK) 1 John 5 : 16 Ako ko vidi brata svojega gdje griješi grijeh ne k smrti, neka moli, i daće mu život, onima koji griješe ne k smrti. Ima grijeh k smrti: za taj ne govorim da moli.
(DK) 1 John 5 : 17 Svaka je nepravda grijeh; i ima grijeh ne k smrti.
(DK) 1 John 5 : 18 Znamo da nijedan koji je rođen od Boga, ne griješi, nego koji je rođen od Boga čuva se, i nečastivi ne dohvata se do njega.
(DK) 1 John 5 : 19 Znamo da smo od Boga i sav svijet leži u zlu.
(DK) 1 John 5 : 20 A znamo da sin Božij dođe, i dao nam je razum da poznamo Boga istinoga, i da budemo u istinome sinu njegovom Isusu Hristu. Ovo je istini Bog i život vječni.
(DK) 1 John 5 : 21 Dječice! čuvajte se od neznaboštva. Amin.