(DK) Galatians 6 : 1 Braćo! ako i upadne čovjek u kakav grijeh, vi duhovni ispravljajte takovoga duhom krotosti, čuvajući sebe da i ti ne budeš iskušan.
(DK) Galatians 6 : 2 Nosite bremena jedan drugoga, i tako ćete ispuniti zakon Hristov.
(DK) Galatians 6 : 3 Jer ako ko misli da je što a nije ništa, umom vara sebe.
(DK) Galatians 6 : 4 A svaki da ispita svoje djelo, i tada će sam u sebi imati slavu, a ne u drugome.
(DK) Galatians 6 : 5 Jer će svaki svoje breme nositi.
(DK) Galatians 6 : 6 A koji se uči riječi neka daje dijel od svakoga dobra onome koji ga uči.
(DK) Galatians 6 : 7 Ne varajte se: Bog se ne da ružiti; jer šta čovjek posije ono će i požnjeti.
(DK) Galatians 6 : 8 Jer koji sije u tijelo svoje, od tijela će požnjeti pogibao; a koji sije u duh, od duha će požnjeti život vječni.
(DK) Galatians 6 : 9 A dobro činiti da nam se ne dosadi; jer ćemo u svoje vrijeme požnjeti ako se ne umorimo.
(DK) Galatians 6 : 10 Zato dakle dok imamo vremena da činimo dobro svakome, a osobito onima koji su s nama u vjeri.
(DK) Galatians 6 : 11 Vidite koliko vam napisah rukom svojom!
(DK) Galatians 6 : 12 Koji hoće da se hvale po tijelu oni vas nagone da se obrezujete, samo da ne budu gonjeni za krst Hristov.
(DK) Galatians 6 : 13 Jer ni oni sami koji se obrezuju ne drže zakona, nego hoće da se vi obrezujete da se vašijem tijelom hvale.
(DK) Galatians 6 : 14 A ja Bože sačuvaj da se čim drugijem hvalim osim krstom Gospoda našega Isusa Hrista, kojega radi razape se meni svijet, i ja svijetu.
(DK) Galatians 6 : 15 Jer u Hristu Isusu niti što pomaže obrezanje ni neobrezanje, nego nova tvar.
(DK) Galatians 6 : 16 I koliko ih god po ovome pravilu žive, na njima biće mir i milost, i na Izrailju Božijemu.
(DK) Galatians 6 : 17 Više da mi niko ne dosađuje, jer ja rane Gospoda Isusa na tijelu svojemu nosim.
(DK) Galatians 6 : 18 Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista sa duhom vašijem, braćo. Amin.