(DK) Joshua 13 : 1 A Isus već bijaše star i vremenit. I reče mu Gospod: ti si star i vremenit, a zemlje je ostalo vrlo mnogo da se osvoji.
(DK) Joshua 13 : 2 Ovo je zemlja što je ostala: sve međe Filistejske i sva Gesurska,
(DK) Joshua 13 : 3 Od Siora, koji je pred Misirom, do međe Akaronske na sjever; to pripada Hananejima; pet kneževina Filistejskih, Gazejska, Azotska, Askalonska, Getejska i Akaronska, i Aveji;
(DK) Joshua 13 : 4 S juga sva zemlja Hananejska i Meara, što pripada Sidoncima do Afeka, do međe Amorejske.
(DK) Joshua 13 : 5 I zemlja Givlejska i sav Livan k istoku, od Val-Gada pod gorom Ermonom pa do ulaska Ematskoga;
(DK) Joshua 13 : 6 Sve koji žive u toj gori od Livana do vode Misrefota, sve Sidonce ja ću otjerati ispred sinova Izrailjevih; samo je razdijeli ždrijebom Izrailju u našljedstvo, kao što sam ti zapovjedio.
(DK) Joshua 13 : 7 Razdijeli dakle tu zemlju u našljedstvo među devet plemena i polovinu plemena Manasijina.
(DK) Joshua 13 : 8 Jer s drugom polovinom pleme Ruvimovo i Gadovo primiše svoj dio, koji im dade Mojsije s onu stranu Jordana k istoku, kako im dade Mojsije sluga Gospodnji,
(DK) Joshua 13 : 9 Od Aroira koji je na brijegu potoka Arnona i grada nasred potoka, i svu ravnicu Medevsku do Devona,
(DK) Joshua 13 : 10 I sve gradove Siona cara Amorejskoga, koji careva u Esevonu, do međe sinova Amonovijeh,
(DK) Joshua 13 : 11 I Galad i među Gesursku i Mahatsku i svu goru Ermonsku i sav Vasan do Salhe;
(DK) Joshua 13 : 12 Sve carstvo Ogovo u Vasanu, koji Og carova u Astarotu i Edrajinu i bješe ostao od Rafaja; a Mojsije ih pobi i istrijebi.
(DK) Joshua 13 : 13 Ali Gesureja i Mahateja ne izagnaše sinovi Izrailjevi, nego Gesureji i Mahateji ostaše među Izrailjem do danas.
(DK) Joshua 13 : 14 Samo plemenu Levijevu ne dade našljedstva; žrtve ognjene Gospoda Boga Izrailjeva jesu našljedstvo njegovo, kao što mu je rekao.
(DK) Joshua 13 : 15 A dade Mojsije plemenu sinova Ruvimovijeh po porodicama njihovijem,
(DK) Joshua 13 : 16 I međe im bjehu od Aroira koji je na brijegu potoka Arnona, i grad koji je na srijedi potoka, i sva ravan do Medeve,
(DK) Joshua 13 : 17 Esevon sa svijem gradovima svojim u ravni, Devon i Vamot-Val i Vet-Valmeon,
(DK) Joshua 13 : 18 I Jasa i Kadimot i Mifat,
(DK) Joshua 13 : 19 I Kirijatajim i Sivma i Zaret-Sar na gori kod doline,
(DK) Joshua 13 : 20 I Vet-Fegor i Azdot-Fazga i Vet-Jesimot,
(DK) Joshua 13 : 21 I svi gradovi u ravni, i sve carstvo Siona cara Amorejskoga, koji carova u Esevonu, kojega ubi Mojsije s knezovima Madijamskim, Evijom i Rekemom i Surom i Urom i Revom, knezovima Sionovijem, koji življahu u onoj zemlji.
(DK) Joshua 13 : 22 I Valama sina Veorova vrača ubiše sinovi Izrailjevi mačem s drugima pobijenijem.
(DK) Joshua 13 : 23 I bjehu međe sinova Ruvimovijeh Jordan s međama svojim. To je našljedstvo sinova Ruvimovijeh po porodicama njihovijem, gradovi i sela njihova.
(DK) Joshua 13 : 24 I dade Mojsije plemenu Gadovu, sinovima Gadovijem po porodicama njihovijem,
(DK) Joshua 13 : 25 I bjehu im međe Jazir i svi gradovi Galadski i polovina zemlje sinova Amonovijeh do Aroira koji je prema Ravi,
(DK) Joshua 13 : 26 I od Esevona do Ramot-Mispe i Vetonima, i od Mahanaima do međe Davirske;
(DK) Joshua 13 : 27 I u dolini Vet-Aram i Vet-Nimra i Sokot i Safon; ostatak carstva Siona cara Esevonskoga, Jordan i međa njegova do kraja mora Hinerotskoga s onu stranu Jordana na istok.
(DK) Joshua 13 : 28 To je našljedstvo sinova Gadovijeh po porodicama njihovijem, gradovi i sela njihova.
(DK) Joshua 13 : 29 I dade Mojsije polovini plemena Manasijina, i dobi polovina plemena sinova Manasijinih po porodicama svojim;
(DK) Joshua 13 : 30 Međa im bješe od Mahanaima, sav Vasan, sve carstvo Oga cara Vasanskoga, i sva sela Jairova, što su u Vasanu, šezdeset gradova.
(DK) Joshua 13 : 31 I polovina Galada, i Astarot i Edrajin, gradovi carstva Ogova u Vasanu, dopadoše sinovima Mahira sina Manasijina, polovini sinova Mahirovijeh po porodicama njihovijem.
(DK) Joshua 13 : 32 To je što razdijeli u našljedstvo Mojsije u polju Moavskom s onu stranu Jordana prema Jerihonu na istoku.
(DK) Joshua 13 : 33 A plemenu Levijevu ne dade Mojsije našljedstva; Gospod je Bog Izrailjev njihovo našljedstvo, kao što im je rekao.