(JB) Genesis 36 : 1 Ovo su potomci Ezava, koji se zvao i Edom.
(JB) Genesis 36 : 2 Ezav je uzeo sebi žene od kanaanskih djevojaka: Adu, kćer Hetita Elona; Oholibamu, kćer Ane, unuku Sibeona Horijca;
(JB) Genesis 36 : 3 i Basematu, kćer Jišmaelovu, sestru Nebajotovu.
(JB) Genesis 36 : 4 Ada Ezavu rodi Elifaza, a Basemata rodi Reuela,
(JB) Genesis 36 : 5 Oholibama rodi Jeuša, Jalama i Koraha. To su Ezavovi sinovi koji se rodiše u zemlji kanaanskoj.
(JB) Genesis 36 : 6 Ezav uzme svoje žene, svoje sinove, svoje kćeri, svu čeljad svoga doma; svoju stoku - krupnu i sitnu; svu imovinu što ju je namakao u zemlji kanaanskoj, pa ode u zemlju seirsku, daleko od svog brata Jakova.
(JB) Genesis 36 : 7 Njihov se, naime, posjed jako uvećao te nisu mogli ostati zajedno: kraj u kojem su boravili nije ih mogao izdržavati zbog njihova blaga.
(JB) Genesis 36 : 8 Tako se Ezav - Edom nazvani - naseli u brdskom kraju Seiru.
(JB) Genesis 36 : 9 Ovo je, dakle, potomstvo Ezava, praoca Edomaca, u brdskom kraju Seiru.
(JB) Genesis 36 : 10 Ovo su imena Ezavovih sinova: Elifaz, sin Ezavove žene Ade; Reuel, sin Ezavove žene Basemate.
(JB) Genesis 36 : 11 Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz.
(JB) Genesis 36 : 12 Timna je bila inoča Ezavova sina Elifaza; ona je Elifazu rodila Amaleka. To su potomci Ezavove žene Ade.
(JB) Genesis 36 : 13 A ovo su sinovi Reuelovi: Nahat, Zerah, Šama i Miza. Oni su bili sinovi Ezavove žene Basemate.
(JB) Genesis 36 : 14 A ovo su opet sinovi Ezavove žene Oholibame, Anine kćeri, unuke Sibeonove; ona je Ezavu rodila Jeuša, Jalama i Koraha.
(JB) Genesis 36 : 15 Ovo su rodovske glave Ezavovih potomaka. Potomci Ezavova prvorođenca Elifaza: knez Teman, knez Omar, knez Sefo, knez Kenaz,
(JB) Genesis 36 : 16 knez Korah, knez Gatam i knez Amalek. To su rodovski glavari Elifazovi u zemlji edomskoj; to su potomci Adini.
(JB) Genesis 36 : 17 A ovo su potomci Ezavova sina Reuela: knez Nahat, knez Zerah, knez Šama i knez Miza. To su rodovski glavari Reuelovi u zemlji edomskoj; to su potomci Ezavove žene Basemate.
(JB) Genesis 36 : 18 A ovo su potomci Ezavove žene Oholibame: knez Jeuš, knez Jalam i knez Korah. To su rodovski glavari Ezavove žene Oholibame, kćeri Anine.
(JB) Genesis 36 : 19 To su bili sinovi Ezava-Edoma, njihovi knezovi.
(JB) Genesis 36 : 20 A ovo su sinovi Seira Horijca, žitelji one zemlje: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana,
(JB) Genesis 36 : 21 Dišon, Eser i Dišan. To su koljenovići Horijci, sinovi Seirovi, u zemlji edomskoj.
(JB) Genesis 36 : 22 Lotanovi sinovi bili su: Hori i Hemam; a sestra Lotanova bila je Timna.
(JB) Genesis 36 : 23 Ovo su bili sinovi Šobalovi: Alvan, Manahat, Ebal, Šefo i Onam.
(JB) Genesis 36 : 24 Sinovi Sibeonovi bijahu Aja i Ana. Ana je onaj koji je našao vruća vrela u pustari dok je čuvao magarad svoga oca Sibeona.
(JB) Genesis 36 : 25 Ovo su bila djeca Ane: sin Dišon i Anina kći Oholibama.
(JB) Genesis 36 : 26 Ovo su bili sinovi Dišonovi: Hemdan, Ešban, Jitran i Keran.
(JB) Genesis 36 : 27 Ovo su bili sinovi Eserovi: Bilhan, Zaavan i Akan.
(JB) Genesis 36 : 28 A sinovi Dišanovi bili su: Uz i Aran.
(JB) Genesis 36 : 29 Ovo su knezovi Horijaca: knez Lotan, knez Šobal, knez Sibeon, knez Ana,
(JB) Genesis 36 : 30 knez Dišon, knez Eser i knez Dišan. To su bili knezovi Horijaca, glavar za glavarom, u zemlji seirskoj.
(JB) Genesis 36 : 31 Evo kraljeva koji su kraljevali u edomskoj zemlji prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih.
(JB) Genesis 36 : 32 Beorov sin Bela vladao je u Edomu; njegov se grad zvao Dinhaba.
(JB) Genesis 36 : 33 Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zeraha iz Bosre.
(JB) Genesis 36 : 34 Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje.
(JB) Genesis 36 : 35 Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju. Ime je njegovu gradu bilo Avit.
(JB) Genesis 36 : 36 Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.
(JB) Genesis 36 : 37 Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci.
(JB) Genesis 36 : 38 Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin.
(JB) Genesis 36 : 39 Kad je umro Baal Hanan, Akborov sin, vladaše Hadad. Ime je njegovu gradu bilo Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kći Matredova, iz Me Zahaba.
(JB) Genesis 36 : 40 Ovo su imena Ezavovih knezova s njihovim nazivima po rodovima i smještaju: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,
(JB) Genesis 36 : 41 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,
(JB) Genesis 36 : 42 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibzar,
(JB) Genesis 36 : 43 knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski, prema njihovim naseljima u zemlji koju su zaposjeli. To je Ezav, praotac Edomaca.