(TD) 2 Chronicles 13 : 1 Osamneste godine vladavine Jeroboama, Abija postade kralj Jude.
(TD) 2 Chronicles 13 : 2 On vladaše tri godine u Jeruzalemu. Ime njegove majke bijaše Mikajahu, kćer Uriela iz Givea. Bijaše rat između Abijaa i Jeroboama.
(TD) 2 Chronicles 13 : 3 Abija, započe rat s jednom vojskom smionih ratnika: 400.000 ljudi po izboru. I Jeroboam poreda u bojne redove protiv njega 800.000 probranih ljudi, smionih ratnika.
(TD) 2 Chronicles 13 : 4 Abija s obrati s uzvisine brda Semaraim, koje je na planini Efraimovoj, i reče: ” Slušajte me, Jeroboame i sav Izraele.
(TD) 2 Chronicles 13 : 5 Nebiste li vi trebali znati da je GOSPOD, Bog Izraelov, dao kraljevstvo Davidu nad Izraelom zauvijek, njemu i njegovim sinovima: to je jedan neuništivi savez ?
(TD) 2 Chronicles 13 : 6 Ali Jeroboam, sin Nebatov, sluge Solomonova sina Davidova, podigao se i pobunio protiv svog gospodara.
(TD) 2 Chronicles 13 : 7 Ljudi ništarije, sinovi Belialovi, sakupili su se okolo njega i nametnuli se Roboamu, sinu Solomonovu. Roboam, koji bijaše mlad i slabe naravi, nije izdržao pred njiuma.
(TD) 2 Chronicles 13 : 8 I sada govorite o odupiranju kraljevstvu GOSPODOVOM koje je u rukama sinova Davidovih! Vi ste jedno brojno mnoštvo i imate svoju zlatnu telad koje vam je Jeroboam načinio kao bogove.
(TD) 2 Chronicles 13 : 9 Niste li vi protjerali svećenike GOSPODOVE, sinove Aaronove, i *levite, da biste sebe učinili svećenicima kao pučanstva drugih zemalja? Tko god dođe dati se posvetiti jednim juncem iz svog stada i sedam ovnova postaje svećenikom tih bogova koji nisu bogovi.
(TD) 2 Chronicles 13 : 10 Glede nas, GOSPOD je naš Bog i mi ga nismo napustili: svećenici koji služe GOSPODA sinovi su Aaronovi i leviti u službi!
(TD) 2 Chronicles 13 : 11 Oni stavljaju dimiti za GOSPODA holokauste svakog jutra i svake večeri kao i mirisni tamjan, oni raspoređuju kruh po *čistom stolu i pale svake večeri zlatnu svijećnjak i njegove njegove svjetiljke. Jer mi pazimo, mi, zapovjedi našeg Boga, dok vi, vi, napustilio ste njega.
(TD) 2 Chronicles 13 : 12 Evo mi imamo sa sobom kao poglavara Boga, imamo njegove svećenike i zvonke trublje, za zatrubiti protiv vas. Sinovi Izraelovi, ne vojujte protiv GOSPODA, Boga svojih otaca, jer nećete uspjeti.“
(TD) 2 Chronicles 13 : 13 Jeroboam ih dade zaobići jednom zasjedom koja je dolazila iza njçih: Izraeliti se nađoše pred Judom a zasjeda iza njih.
(TD) 2 Chronicles 13 : 14 Juda se okrenu kad za nju boj bijaše i ispred i iza. Oni zavapiše prema GOSPODU, dok svećenici sviraše u trube.
(TD) 2 Chronicles 13 : 15 Judini ljudi klicaše bojne pokliče i, dok oni klicaše, Bog potuče Jeroboama i sav Izrael pred Abijaom i Judom.
(TD) 2 Chronicles 13 : 16 Sinovi Izraelovi pobjegoše pred Judom, a Bog ih predade u ruke njegove.
(TD) 2 Chronicles 13 : 17 Abija i njegov narod naniješe im jedan veliki gubitak: među ljudima Izraelovim pade probodeno 500.000 izabranih ljudi.
(TD) 2 Chronicles 13 : 18 Sinovi Izraelovi biše poniženi u to vrijeme, a sinovi Judini likovaše, jer se bijahu oslonili na GOSPODA, Boga svojih otaca.
(TD) 2 Chronicles 13 : 19 Abija proganjaše Jeroboama i zaposjede njegove gradove: Betel i njegove podružnice .
(TD) 2 Chronicles 13 : 20 Jeroboam ne nađe više snage u dane Abijaa. Gospod ga udari i on umrije.
(TD) 2 Chronicles 13 : 21 Abija naprotiv ojača. On uze četrnaest žena i izrodi 22 sina i šesnaest kćeri.
(TD) 2 Chronicles 13 : 22 Ostatak djela Abijavljevih, njegovi postupci i djela, zapisano je u tumačenju *proroka Iddoa .
(TD) 2 Chronicles 13 : 23 Abija leže sa svojim očevima a ukopaše ga u *gradu Davidovu. Njegov sin Aza zavlada na njegovom mjestu.