(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 1 וישלח [כ חירם] [ק חורם] מלך־צר מלאכים אל־דויד ועצי ארזים וחרשי קיר וחרשי עצים לבנות לו בית׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 2 וידע דויד כי־הכינו יהוה למלך על־ישראל כי־נשאת למעלה מלכותו בעבור עמו ישראל׃ ף
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 3 ויקח דויד עוד נשים בירושלם ויולד דויד עוד בנים ובנות׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 4 ואלה שמות הילודים אשר היו־לו בירושלם שמוע ושובב נתן ושלמה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 5 ויבחר ואלישוע ואלפלט׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 6 ונגה ונפג ויפיע׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 7 ואלישמע ובעלידע ואליפלט׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 8 וישמעו פלשתים כי־נמשח דויד למלך על־כל־ישראל ויעלו כל־פלשתים לבקש את־דויד וישמע דויד ויצא לפניהם׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 9 ופלשתים באו ויפשטו בעמק רפאים׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 10 וישאל דויד באלהים לאמר האעלה על־[כ פלשתיים] [ק פלשתים] ונתתם בידי ויאמר לו יהוה עלה ונתתים בידך׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 11 ויעלו בבעל־פרצים ויכם שם דויד ויאמר דויד פרץ האלהים את־אויבי בידי כפרץ מים על־כן קראו שם־המקום ההוא בעל פרצים׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 12 ויעזבו־שם את־אלהיהם ויאמר דויד וישרפו באש׃ ף
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 13 ויסיפו עוד פלשתים ויפשטו בעמק׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 14 וישאל עוד דויד באלהים ויאמר לו האלהים לא תעלה אחריהם הסב מעליהם ובאת להם ממול הבכאים׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 15 ויהי כשמעך את־קול הצעדה בראשי הבכאים אז תצא במלחמה כי־יצא האלהים לפניך להכות את־מחנה פלשתים׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 16 ויעש דויד כאשר צוהו האלהים ויכו את־מחנה פלשתים מגבעון ועד־גזרה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 14 : 17 ויצא שם־דויד בכל־הארצות ויהוה נתן את־פחדו על־כל־הגוים׃