(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 1 ויקהל דויד את־כל־שרי ישראל שרי השבטים ושרי המחלקות המשרתים את־המלך ושרי האלפים ושרי המאות ושרי כל־רכוש־ומקנה למלך ולבניו עם־הסריסים והגבורים ולכל־גבור חיל אל־ירושלם׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 2 ויקם דויד המלך על־רגליו ויאמר שמעוני אחי ועמי אני עם־לבבי לבנות בית מנוחה לארון ברית־יהוה ולהדם רגלי אלהינו והכינותי לבנות׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 3 והאלהים אמר לי לא־תבנה בית לשמי כי איש מלחמות אתה ודמים שפכת׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 4 ויבחר יהוה אלהי ישראל בי מכל בית־אבי להיות למלך על־ישראל לעולם כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על־כל־ישראל׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 5 ומכל־בני כי רבים בנים נתן לי יהוה ויבחר בשלמה בני לשבת על־כסא מלכות יהוה על־ישראל׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 6 ויאמר לי שלמה בנך הוא־יבנה ביתי וחצרותי כי־בחרתי בו לי לבן ואני אהיה־לו לאב׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 7 והכינותי את־מלכותו עד־לעולם אם־יחזק לעשות מצותי ומשפטי כיום הזה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 8 ועתה לעיני כל־ישראל קהל־יהוה ובאזני אלהינו שמרו ודרשו כל־מצות יהוה אלהיכם למען תירשו את־הארץ הטובה והנחלתם לבניכם אחריכם עד־עולם׃ ף
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 9 ואתה שלמה־בני דע את־אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל־לבבות דורש יהוה וכל־יצר מחשבות מבין אם־תדרשנו ימצא לך ואם־תעזבנו יזניחך לעד׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 10 ראה עתה כי־יהוה בחר בך לבנות־בית למקדש חזק ועשה׃ ף
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 11 ויתן דויד לשלמה בנו את־תבנית האולם ואת־בתיו וגנזכיו ועליתיו וחדריו הפנימים ובית הכפרת׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 12 ותבנית כל אשר היה ברוח עמו לחצרות בית־יהוה ולכל־הלשכות סביב לאצרות בית האלהים ולאצרות הקדשים׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 13 ולמחלקות הכהנים והלוים ולכל־מלאכת עבודת בית־יהוה ולכל־כלי עבודת בית־יהוה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 14 לזהב במשקל לזהב לכל־כלי עבודה ועבודה לכל כלי הכסף במשקל לכל־כלי עבודה ועבודה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 15 ומשקל למנרות הזהב ונרתיהם זהב במשקל־מנורה ומנורה ונרתיה ולמנרות הכסף במשקל למנורה ונרתיה כעבודת מנורה ומנורה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 16 ואת־הזהב משקל לשלחנות המערכת לשלחן ושלחן וכסף לשלחנות הכסף׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 17 והמזלגות והמזרקות והקשות זהב טהור ולכפורי הזהב במשקל לכפור וכפור ולכפורי הכסף במשקל לכפור וכפור׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 18 ולמזבח הקטרת זהב מזקק במשקל ולתבנית המרכבה הכרבים זהב לפרשים וסככים על־ארון ברית־יהוה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 19 הכל בכתב מיד יהוה עלי השכיל כל מלאכות התבנית׃ ף
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 20 ויאמר דויד לשלמה בנו חזק ואמץ ועשה אל־תירא ואל־תחת כי יהוה אלהים אלהי עמך לא ירפך ולא יעזבך עד־לכלות כל־מלאכת עבודת בית־יהוה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 28 : 21 והנה מחלקות הכהנים והלוים לכל־עבודת בית האלהים ועמך בכל־מלאכה לכל־נדיב בחכמה לכל־עבודה והשרים וכל־העם לכל־דבריך׃ ף