(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 1 ויאמר דויד המלך לכל־הקהל שלמה בני אחד בחר־בו אלהים נער ורך והמלאכה גדולה כי לא לאדם הבירה כי ליהוה אלהים׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 2 וככל־כחי הכינותי לבית־אלהי הזהב לזהב והכסף לכסף והנחשת לנחשת הברזל לברזל והעצים לעצים אבני־שהם ומלואים אבני־פוך ורקמה וכל אבן יקרה ואבני־שיש לרב׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 3 ועוד ברצותי בבית אלהי יש־לי סגלה זהב וכסף נתתי לבית־אלהי למעלה מכל־הכינותי לבית הקדש׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 4 שלשת אלפים ככרי זהב מזהב אופיר ושבעת אלפים ככר־כסף מזקק לטוח קירות הבתים׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 5 לזהב לזהב ולכסף לכסף ולכל־מלאכה ביד חרשים ומי מתנדב למלאות ידו היום ליהוה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 6 ויתנדבו שרי האבות ושרי שבטי ישראל ושרי האלפים והמאות ולשרי מלאכת המלך׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 7 ויתנו לעבודת בית־האלהים זהב ככרים חמשת־אלפים ואדרכנים רבו וכסף ככרים עשרת אלפים ונחשת רבו ושמונת אלפים ככרים וברזל מאה־אלף ככרים׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 8 והנמצא אתו אבנים נתנו לאוצר בית־יהוה על יד־יחיאל הגרשני׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 9 וישמחו העם על־התנדבם כי בלב שלם התנדבו ליהוה וגם דויד המלך שמח שמחה גדולה׃ ף
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 10 ויברך דויד את־יהוה לעיני כל־הקהל ויאמר דויד ברוך אתה יהוה אלהי ישראל אבינו מעולם ועד־עולם׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 11 לך יהוה הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי־כל בשמים ובארץ לך יהוה הממלכה והמתנשא לכל לראש׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 12 והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 13 ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 14 וכי מי אני ומי עמי כי־נעצר כח להתנדב כזאת כי־ממך הכל ומידך נתנו לך׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 15 כי־גרים אנחנו לפניך ותושבים ככל־אבתינו כצל ימינו על־הארץ ואין מקוה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 16 יהוה אלהינו כל ההמון הזה אשר הכיננו לבנות־לך בית לשם קדשך מידך [כ היא] [ק הוא] ולך הכל׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 17 וידעתי אלהי כי אתה בחן לבב ומישרים תרצה אני בישר לבבי התנדבתי כל־אלה ועתה עמך הנמצאו־פה ראיתי בשמחה להתנדב־לך׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 18 יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל אבתינו שמרה־זאת לעולם ליצר מחשבות לבב עמך והכן לבבם אליך׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 19 ולשלמה בני תן לבב שלם לשמור מצותיך עדותיך וחקיך ולעשות הכל ולבנות הבירה אשר־הכינותי׃ ף
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 20 ויאמר דויד לכל־הקהל ברכו־נא את־יהוה אלהיכם ויברכו כל־הקהל ליהוה אלהי אבתיהם ויקדו וישתחוו ליהוה ולמלך׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 21 ויזבחו ליהוה זבחים ויעלו עלות ליהוה למחרת היום ההוא פרים אלף אילים אלף כבשים אלף ונסכיהם וזבחים לרב לכל־ישראל׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 22 ויאכלו וישתו לפני יהוה ביום ההוא בשמחה גדולה וימליכו שנית לשלמה בן־דויד וימשחו ליהוה לנגיד ולצדוק לכהן׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 23 וישב שלמה על־כסא יהוה למלך תחת־דויד אביו ויצלח וישמעו אליו כל־ישראל׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 24 וכל־השרים והגברים וגם כל־בני המלך דויד נתנו יד תחת שלמה המלך׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 25 ויגדל יהוה את־שלמה למעלה לעיני כל־ישראל ויתן עליו הוד מלכות אשר לא־היה על־כל־מלך לפניו על־ישראל׃ ף
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 26 ודויד בן־ישי מלך על־כל־ישראל׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 27 והימים אשר מלך על־ישראל ארבעים שנה בחברון מלך שבע שנים ובירושלם מלך שלשים ושלוש׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 28 וימת בשיבה טובה שבע ימים עשר וכבוד וימלך שלמה בנו תחתיו׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 29 ודברי דויד המלך הראשנים והאחרנים הנם כתובים על־דברי שמואל הראה ועל־דברי נתן הנביא ועל־דברי גד החזה׃
(BHSCO) 1 Chronicles 29 : 30 עם כל־מלכותו וגבורתו והעתים אשר עברו עליו ועל־ישראל ועל כל־ממלכות הארצות׃ ף