(DK) Luke 4 : 1 Isus pak pun Duha svetoga vrati se od Jordana, i odvede ga Duh u pustinju,
(DK) Luke 4 : 2 I četrdeset dana kuša ga đavo, i ne jede ništa za to dana; i kad se oni navršiše, onda ogladnje,
(DK) Luke 4 : 3 I reče mu đavo: ako si sin Božij, reci ovome kamenu da postane hljeb.
(DK) Luke 4 : 4 I odgovori mu Isus govoreći: u pismu stoji: neće življeti čovjek o samom hljebu, nego o svakoj riječi Božijoj.
(DK) Luke 4 : 5 I izvedavši ga đavo na goru visoku pokaza mu sva carstva ovoga svijeta u trenuću oka,
(DK) Luke 4 : 6 I reče mu đavo: tebi ću dati svu vlast ovu i slavu njihovu, jer je meni predana, i kome ja hoću daću je;
(DK) Luke 4 : 7 Ti dakle ako se pokloniš preda mnom biće sve tvoje.
(DK) Luke 4 : 8 I odgovarajući Isus reče mu: idi od mene, sotono; u pismu stoji: poklanjaj se Gospodu Bogu svojemu, i njemu jedinome služi.
(DK) Luke 4 : 9 I odvede ga u Jerusalim, i postavi ga navrh crkve, i reče mu: ako si sin Božij, skoči odavde dolje;
(DK) Luke 4 : 10 Jer u pismu stoji da će anđelima svojijem zapovjediti za tebe da te sačuvaju,
(DK) Luke 4 : 11 I uzeće te na ruke da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom.
(DK) Luke 4 : 12 I odgovarajući Isus reče mu: kazano je: ne kušaj Gospoda Boga svojega.
(DK) Luke 4 : 13 I kad svrši đavo sve kušanje, otide od njega za neko vrijeme.
(DK) Luke 4 : 14 I vrati se Isus u sili duhovnoj u Galileju; i otide glas o njemu po svemu onom kraju.
(DK) Luke 4 : 15 I on učaše po zbornicama njihovijem, i svi ga hvaljahu.
(DK) Luke 4 : 16 I dođe u Nazaret gdje bješe odrastao, i uđe po običaju svome u dan subotni u zbornicu, i ustade da čita.
(DK) Luke 4 : 17 I daše mu knjigu proroka Isaije, i otvorivši knjigu nađe mjesto gdje bješe napisano:
(DK) Luke 4 : 18 Duh je Gospodnji na meni; zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima; posla me da iscijelim skrušene u srcu; da propovjedim zarobljenima da će se otpustiti, i slijepima da će progledati; da otpustim sužnje;
(DK) Luke 4 : 19 I da propovijedam prijatnu godinu Gospodnju.
(DK) Luke 4 : 20 I zatvorivši knjigu dade sluzi, pa sjede: i svi u zbornici gledahu na nj.
(DK) Luke 4 : 21 I poče im govoriti: danas se izvrši ovo pismo u ušima vašima.
(DK) Luke 4 : 22 I svi mu svjedočahu, i divljahu se riječima blagodati koje izlažahu iz usta njegovijeh, i govorahu: nije li ovo sin Josifov?
(DK) Luke 4 : 23 I reče im: vi ćete meni bez sumnje kazati ovu priču: ljekaru! izliječi se sam; što smo čuli da si činio u Kapernaumu učini i ovdje na svojoj postojbini.
(DK) Luke 4 : 24 Reče pak: zaista vam kažem: nikakav prorok nije mio na svojoj postojbini.
(DK) Luke 4 : 25 A zaista vam kažem: mnoge udovice bijahu u Izrailju u vrijeme Ilijno kad se nebo zatvori tri godine i šest mjeseci i bi velika glad po svoj zemlji;
(DK) Luke 4 : 26 I ni k jednoj od njih ne bi poslan Ilija do u Sareptu Sidonsku k ženi udovici.
(DK) Luke 4 : 27 I mnogi bijahu gubavi u Izrailju za proroka Jelisija; i nijedan se od njih ne očisti do Neemana Sirijanina.
(DK) Luke 4 : 28 I svi se u zbornici napuniše gnjeva kad čuše ovo.
(DK) Luke 4 : 29 I ustavši istjeraše ga napolje iz grada, i odvedoše ga navrh gore gdje bijaše njihov grad sazidan da bi ga bacili odozgo.
(DK) Luke 4 : 30 Ali on prođe između njih, i otide.
(DK) Luke 4 : 31 I dođe u Kapernaum grad Galilejski, i učaše ih u subote.
(DK) Luke 4 : 32 I čuđahu se nauci njegovoj; jer njegova besjeda bješe silna.
(DK) Luke 4 : 33 I u zbornici bješe čovjek u kome bješe nečisti duh đavolski, i povika iza glasa
(DK) Luke 4 : 34 Govoreći: prođi se, šta je tebi do nas, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas pogubiš? Znam te ko si, svetac Božij.
(DK) Luke 4 : 35 I zaprijeti mu Isus govoreći: umukni, i iziđi iz njega. I oborivši ga đavo na srijedu, iziđe iz njega, i nimalo mu ne naudi.
(DK) Luke 4 : 36 I u sve uđe strah, i govorahu jedan drugome govoreći: kakva je to riječ, da vlašću i silom zapovijeda nečistijem duhovima, i izlaze?
(DK) Luke 4 : 37 I otide glas o njemu po svima okolnijem mjestima.
(DK) Luke 4 : 38 Ustavši pak iz zbornice dođe u kuću Simonovu; a taštu Simonovu bješe uhvatila velika groznica, i moliše ga za nju.
(DK) Luke 4 : 39 I stavši više nje zaprijeti groznici, i pusti je. I odmah ustade i služaše im.
(DK) Luke 4 : 40 A kad zahođaše sunce, svi koji imadijahu bolesnike od različnijeh bolesti dovođahu ih k njemu; a on na svakoga od njih metaše ruke, i iscjeljivaše ih.
(DK) Luke 4 : 41 A i đavoli izlažahu iz mnogijeh vičući i govoreći: ti si Hristos sin Božij. I zaprećivaše im da ne govore da znadu da je on Hristos.
(DK) Luke 4 : 42 A kad nasta dan, iziđe i otide u pusto mjesto; i narod ga tražaše, i dođe k njemu, i zadržavahu ga da ne ide od njih.
(DK) Luke 4 : 43 A on im reče: i drugijem gradovima treba mi propovjediti jevanđelje o carstvu Božijemu; jer sam na to poslan.
(DK) Luke 4 : 44 I propovijedaše po zbornicama Galilejskijem.