(IS) 1 Chronicles 11 : 1 Svi Izraelci skupiše se kod Davida u Hebronu i rekoše: "Evo, mi smo od tvojega mesa i od tvoje krvi.
(IS) 1 Chronicles 11 : 2 Već prije, kad je još Saul bio kralj, ti si bio onaj, koji je u boj odvodio i opet kući dovodio Izraela. Tebi je obećao Gospod, Bog tvoj: "Ti ćeš pasti narod moj Izraela, i ti ćeš biti knez nad pukom mojim Izraelom."
(IS) 1 Chronicles 11 : 3 Kad su se tako bile našle kod kralja u Hebronu sve starješine Izraelaca, sklopi David s njima u Hebronu pred Gospodom savez. Tada pomazaše Davida za kralja nad Izraelom po naputku Gospodnjem, što je bio izašao preko Samuela.
(IS) 1 Chronicles 11 : 4 Jednoga dana otide David sa svim Izraelom u Jerusalem, to jest Jebus. Tamo su bili Jebuseji, koji su živjeli u onoj zemlji.
(IS) 1 Chronicles 11 : 5 Stanovnici u Jebusu rekoše Davidu: "Nećeš ući ovamo." Ipak David osvoji tvrđavu Sion, to je kasniji grad Davidov.
(IS) 1 Chronicles 11 : 6 Tada reče David: "Tko prvi nadvlada Jebuseje, bit će vrhovni zapovjednik vojske." Joab, sin Serujin, uzađe prvi i posta vrhovni zapovjednik.
(IS) 1 Chronicles 11 : 7 David uze stan u tvrđavi. Zato je prozvaše gradom Davidovim.
(IS) 1 Chronicles 11 : 8 On sazida grad unaokolo od Mila do obzida. Joab popravi ostali grad.
(IS) 1 Chronicles 11 : 9 Sve je više rasla moć Davidova, jer je Gospod nad vojskama bio s njim.
(IS) 1 Chronicles 11 : 10 Ovo su najodličniji junaci Davidovi, koji su vjerno držali s njim za njegova kraljevanja nad Izraelom i pomogli mu, da bude kralj po obećanju Gospodnjem Izraelu.
(IS) 1 Chronicles 11 : 11 Ovo je popis junaka Davidovih: Jašobam, sin Hakmonijev, glavar trojici. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih ujedanput.
(IS) 1 Chronicles 11 : 12 Za njim je dolazio između ta tri junaka Ahošanin Eleazar, sin Dodov.
(IS) 1 Chronicles 11 : 13 On je bio s Davidom u Pas Damimu, kad se tamo skupiše Filisteji na boj. Tamo je bio komad zemlje s ječmom. A kad su ljudi bježali od Filisteja,
(IS) 1 Chronicles 11 : 14 Stadoše oni usred polja, obraniše ga i pobiše Filisteje. Tako im dade Gospod veliku pobjedu.
(IS) 1 Chronicles 11 : 15 Jedanput siđoše ta tri najodličnija između tridesetorice k hridini, k Davidu, u pećinu Adulam, kad je četa Filisteja taborila u dolini Refaimovoj.
(IS) 1 Chronicles 11 : 16 David je bio upravo u tvrđavi. A u Betlehemu je onda bila straža filistejska.
(IS) 1 Chronicles 11 : 17 I kad je David zaželio: "Tko bi mi donio vode da pijem iz studenca na vratima Betlehema?"
(IS) 1 Chronicles 11 : 18 Tada ona tri junaka prodriješe kroz tabor Filisteja, zahvatiše vode iz studenca na vratima Betlehema i donesoše je Davidu. Ali on je ne htjede piti, nego je proli Gospodu u čast
(IS) 1 Chronicles 11 : 19 I reče: "Ne daj mi, Gospode, da tako što učinim! Zar da pijem krv tih ljudi, koji prodriješe tamo uz opasnost života? Jer je donesoše ne mareći za život svoj." Zato je ne htjede piti. To učiniše ta tri junaka.
(IS) 1 Chronicles 11 : 20 Abišaj, brat Joabov, bio je glavar tridesetorici. On zavitla svoje koplje na tri stotine i pobi ih. Bio je ugledan kod trojice.
(IS) 1 Chronicles 11 : 21 Jer se odlikova među tridesetoricom, posta im vođa, ali one trojice ne stiže.
(IS) 1 Chronicles 11 : 22 Benaja, sin Jehojadov, hrabar čovjek, velik na djelima, iz Kabseela. On pogubi oba Ariela iz Moaba. Također ubi dolje kod jednog studenca lava, kad je bio pao snijeg.
(IS) 1 Chronicles 11 : 23 On ubi i nekoga Egipćanina, gorostasa visoka pet lakata. Premda je Egipćanin imao u ruci koplje, debelo kao vratilo, on izađe na njega sa štapom, istrže Egipćaninu koplje iz ruke i ubi ga njegovim vlastitim kopljem.
(IS) 1 Chronicles 11 : 24 To učini Benaja, sin Jehojadov. Kod trojice junaka imao je visok ugled.
(IS) 1 Chronicles 11 : 25 Bio je slavniji od tridesetorice, ali one trojice ne stiže. David ga stavi na čelo tjelesnoj straži.
(IS) 1 Chronicles 11 : 26 Hrabri junaci bili su Joabov brat Asahel, Elhanan iz Betlehema, sin Dodov,
(IS) 1 Chronicles 11 : 27 Šamot iz Harora, Heles iz Pelona,
(IS) 1 Chronicles 11 : 28 Ira, sin Ikešov iz Tekoe, Abiezer iz Anatota,
(IS) 1 Chronicles 11 : 29 Sibekaj iz Hušata, Ilaj iz Ahoha,
(IS) 1 Chronicles 11 : 30 Maharaj iz Netofe, Heled iz Netofe, sin Baanin,
(IS) 1 Chronicles 11 : 31 Itaj, sin Ribajev, iz Gibee u plemenu Benjaminovu, Benaja iz Piratona,
(IS) 1 Chronicles 11 : 32 Huraj iz potoka Gaaša, Abiel iz Arbe,
(IS) 1 Chronicles 11 : 33 Azmavet iz Baharuma, Eliaba iz Šaalbona,
(IS) 1 Chronicles 11 : 34 Sinovi Hašemovi iz Gizona, Jonatan, sin Šagehov, iz Harara,
(IS) 1 Chronicles 11 : 35 Ahiam, sin Sakarov, iz Harara, Elifal, sin Urov,
(IS) 1 Chronicles 11 : 36 Hefer iz Mekera, Ahija iz Pelona,
(IS) 1 Chronicles 11 : 37 Hesro iz Karmela, Naaraj sin Ezbajev,
(IS) 1 Chronicles 11 : 38 Joel, brat Natanov, Mibhar, sin Hagrijev,
(IS) 1 Chronicles 11 : 39 Selek, Amonac, Nahraj iz Berota, koji je nosio oružje Joabu, sinu Serujinu,
(IS) 1 Chronicles 11 : 40 Ira, Itranin, Gareb, Itranin,
(IS) 1 Chronicles 11 : 41 Urija, Hitejin, Zabad, sin Ahlajev,
(IS) 1 Chronicles 11 : 42 Adina, sin Šizin, iz plemena Rubenova, poglavar Rubenovaca, i s njim trideset ljudi,
(IS) 1 Chronicles 11 : 43 . Hanan, sin Maakin, i Jošafat iz Mitne,
(IS) 1 Chronicles 11 : 44 Uzija iz Aštarota, Šama i Jeiel, sinovi Hotama iz Aroera,
(IS) 1 Chronicles 11 : 45 Jediael, sin Šimrijev, i njegov brat Joha, Tizejin,
(IS) 1 Chronicles 11 : 46 Eliel, Mahavejin, Jeribaj i Jošavja, sinovi Elnaamovi, i Itma, Moabac,
(IS) 1 Chronicles 11 : 47 Eliel, Obed i Jaasiel iz Mezobaja.