(IS) 1 Chronicles 12 : 1 Ovi dođoše k Davidu u Siklag; kad je još bježao ispred Saula, sina Kišova. I oni su pripadali junacima, koji su pomagali u boju,
(IS) 1 Chronicles 12 : 2 Naoružani lukom, uvježbani desnom i lijevom bacati kamenje iz praćke i iz luka odapinjati strijele. Od plemena Benjaminova, između suplemenika Saulovih, bili su ovi:
(IS) 1 Chronicles 12 : 3 Poglavar Ahiezer i Joaš, sinovi Šemaje iz Gibee, Jeziel i Pelet, sinovi Azmavetovi, Beraka i Jehu iz Anatota,
(IS) 1 Chronicles 12 : 4 Išmaja iz Gibeona, junak među tridesetoricom i vođa tridesetorice, Jeremija, Jahaziel, Johanan i Jozabad iz Gederahe,
(IS) 1 Chronicles 12 : 5 Eluzaj, Jerimot, Bealja, Šemarja i Šefatija iz Harufa,
(IS) 1 Chronicles 12 : 6 Elkana, Jišija, Azarel, Joezer, Jašobam iz Koraha,
(IS) 1 Chronicles 12 : 7 Joela i Zebadija, sinovi Jerohamovi iz Gedora.
(IS) 1 Chronicles 12 : 8 I od plemena Gadova prijeđoše k Davidu u tvrđavu u pustinji hrabri ljudi, uvježbani ratnici, naoružani štitom i kopljem, kojima je lice bilo kao lavovsko, i brzi kao srne po gorama:
(IS) 1 Chronicles 12 : 9 Prvak je bio Ezer, drugi Obadija, treći Eliab,
(IS) 1 Chronicles 12 : 10 Četvrti Mišmana, peti Jeremija,
(IS) 1 Chronicles 12 : 11 Šesti Ataj, sedmi Eliel,
(IS) 1 Chronicles 12 : 12 Osmi Johanan, deveti Elzabad,
(IS) 1 Chronicles 12 : 13 Deseti Jeremija, jedanaesti Makbanaj.
(IS) 1 Chronicles 12 : 14 Ovi dođoše od sinova Gadovih. Bili su veoma hrabri ratnici. Najmanji ogledao bi se sa stotinom, najvaljaniji s tisućom.
(IS) 1 Chronicles 12 : 15 Ovi su bili, koji u prvom mjesecu prijeđoše preko Jordana, kad se razlio preko svih obala svojih, i natjeraše u bijeg sve stanovnike u nizinama na istok i na zapad.
(IS) 1 Chronicles 12 : 16 Dođoše jedanput i neki sinovi Benjaminovi i Judini k Davidu u tvrđavu.
(IS) 1 Chronicles 12 : 17 David izađe pred njih i reče im ovo: "Ako dolazite k meni u mirnoj namjeri, da mi pomognete, ja ću se pošteno združiti s vama. Ako li dolazite, da me izdate neprijateljima mojim, premda na rukama mojim nema nepravde, neka vidi Bog otaca naših i neka sudi!"
(IS) 1 Chronicles 12 : 18 Tada dođe duh na prvaka tridesetorice, na Amasaja. On povika: "Tvoji su, Davide, i s tobom, sine Jesejev! Mir, mir tebi, i mir onima, koji ti pomažu, jer tebi pomaže Bog tvoj." Tako ih primi David i postavi ih poglavarima nad četama ratnim.
(IS) 1 Chronicles 12 : 19 I sinovi Manasehovi prijeđoše k Davidu, kad je s Filistejima išao u boj proti Saulu, ali im nije pomogao; jer knezovi filistejski vratiše ga, izakako su se bili posvjetovali, govorili su naime među se: "On bi na račun glava naših mogao prebjeći k Saulu, gospodaru svojemu."
(IS) 1 Chronicles 12 : 20 Kad se je vraćao u Siklag, prijeđoše k njemu od plemena Manasehova Adnah, Jozabad, Jediael, Mihael, Jozabad, Elihu i Ziletaj, tisućnici u plemenu Manasehovu,
(IS) 1 Chronicles 12 : 21 Oni su pomagali Davidu proti razbojničkih četa, jer su svi bili hrabri ludi, te postadoše vođe u vojsci.
(IS) 1 Chronicles 12 : 22 Iz dan u dan dolazili su tako ljudi k Davidu, da stupe njemu u službu, dokle postade velika vojska kao vojska Božja.
(IS) 1 Chronicles 12 : 23 Ovo je broj odjeljaka naoružanih za službu ratnu, što dođoše k Davidu u Hebron, da prenesu kraljevstvo Saulovo na njega po zapovijedi Gospodnjoj:
(IS) 1 Chronicles 12 : 24 Od sinova Judinih, koji su nosili štit i koplje, bilo je šest tisuća i osam stotina naoružanih za službu ratnu;
(IS) 1 Chronicles 12 : 25 Od sinova Simeonovih sedam tisuća i što hrabrih ratnika;
(IS) 1 Chronicles 12 : 26 Od sinova Levijevih četiri tisuće i šest stotina
(IS) 1 Chronicles 12 : 27 S Jehojadom, knezom sinova Aronovih, pod kojim je stajalo tri tisuće i sedam stotina ljudi,
(IS) 1 Chronicles 12 : 28 I sa Sadokom, mladim junakom, čija je obitelj stavila dvadeset i dva kneza;
(IS) 1 Chronicles 12 : 29 Od sinova Benjaminovih, suplemenika Saulovih, tri tisuće ljudi; jer dotada većina ih se držalo uz kuću Saulovu;
(IS) 1 Chronicles 12 : 30 Od sinova Efraimovih dvadeset tisuća i osam stotina hrabrih, u svojim obiteljima veoma uglednih ljudi;
(IS) 1 Chronicles 12 : 31 Od polovine plemena Manasehova osamnaest tisuća, što su bili po imenu određeni da dođu, da učine Davida kraljem;
(IS) 1 Chronicles 12 : 32 Od sinova Isakarovih, koji su razumijevali prilike vremena, tako da su znali, što ima da čini Izrael, dvjesta stotnika i pod njihovim zapovjedništvom svi njihovi suplemenici.
(IS) 1 Chronicles 12 : 33 Od sinova Zebulunovih pedeset tisuća sposobnih za rat, potpuno za rat naoružanih ljudi, da pomognu vjerno;
(IS) 1 Chronicles 12 : 34 Od plemena Naftalijeva tisuća poglavara i s njima trideset i sedam tisuća ljudi sa štitom i kopljem;
(IS) 1 Chronicles 12 : 35 Od plemena Danova dvadeset i osam tisuća i šest stotina za boj naoružanih ljudi;
(IS) 1 Chronicles 12 : 36 Od plemena Ašerova četrdeset tisuća za rat sposobnih, za boj spremnih ljudi;
(IS) 1 Chronicles 12 : 37 Od onih s onu stranu Jordana: od plemena Rubenova, Gadova i od polovine plemena Manasehova sto i dvadeset tisuća ljudi s potpunim oružjem ratnim.
(IS) 1 Chronicles 12 : 38 Svi ovi ratnici dođoše, u redove uređeni, jednodušni u Hebron, da učine Davida kraljem nad svim Izraelom. I ostali svi Izraelci bili su složni da Davida učine kraljem.
(IS) 1 Chronicles 12 : 39 Oni ostadoše tri dana tamo kod Davida, i jeli su i pili su, jer njihovi zemljaci bili su se pobrinuli za njih.
(IS) 1 Chronicles 12 : 40 I zemljaci njihovi sve od Isakara, Zebuluna i Naftalija donijeli su na magarcima, devama, mazgama i volovima živežnih namirnica: brašna, smokava, suhoga grožđa, vina, ulja, volova i ovaca u izobilju, jer je bila radost u Izraelu.