(IS) 1 Chronicles 13 : 1 Tada se posvjetova David s tisućnicima i sa stotnicima i sa svim knezovima.
(IS) 1 Chronicles 13 : 2 Nato reče David svemu pučkom zboru Izraelovu: "Ako je vama pravo i ako je volja Gospoda, Boga našega, onda ćemo poslati k braći svojoj ostaloj po svim krajevima Izraelovim i k svećenicima i Levitima u gradovima, gdje su pašnjaci njihovi, da se nađu kod nas,
(IS) 1 Chronicles 13 : 3 Pa da donesemo k sebi kovčeg Boga svojega, jer za vladanja Saulova nijesmo se brinuli za njega."
(IS) 1 Chronicles 13 : 4 Sav skup izjavi se sporazumnim, da se to učini; jer se taj prijedlog dopade svemu narodu,
(IS) 1 Chronicles 13 : 5 I tako David skupi sav narod Izraelov od Šihora na putu u Egipat do ceste u Hamat, da donesu kovčeg Božji iz Kirjat-Jearima
(IS) 1 Chronicles 13 : 6 Potom otide David sa svim Izraelom u Baalu, to jest Kirjat-Jearim, što pripada Judi, da odatle prenesu kovčeg Božji, koji nosi ime: "Gospod, koji vlada nad kerubinima".
(IS) 1 Chronicles 13 : 7 Metnuše kovčeg Božji na nova kola i povezoše ga iz kuće Abinadabove. Uza i Ahio vodili su kola.
(IS) 1 Chronicles 13 : 8 David i svi Izraelci igrali su puni revnosti pred Bogom, i pjevale se pjesme uz pratnju citara, harfa, bubnjeva, zvončića i cimbala.
(IS) 1 Chronicles 13 : 9 Kad dođoše do gumna Kidonova, pruži Uza ruku svoju, da pridrži čvrsto kovčeg, jer volovi potegoše na stranu
(IS) 1 Chronicles 13 : 10 Tada se raspali gnjev Gospodnji na Uzu, i udari ga ondje, jer se je bio rukom mašio za kovčeg. On umrije ondje pred Bogom.
(IS) 1 Chronicles 13 : 11 David se vrlo ožalosti, što Gospod ubi Uzu. Zato se prozva ono mjesto Perez Uza do današnjega dana.
(IS) 1 Chronicles 13 : 12 Jer se David u onaj dan uplaši od Boga i pomisli: "Kako mogu donijeti k sebi kovčeg Božji,
(IS) 1 Chronicles 13 : 13 Ne dade David odvesti kovčeg k sebi u grad Davidov, nego ga skloni u kuću Obed-Edoma iz Gitejina.
(IS) 1 Chronicles 13 : 14 I tako osta kovčeg Božji tri mjeseca u kući Obed-Edoma kod obitelji njegove. Gospod blagoslovi kuću Obed-Edoma i sve imanje njegovo.