(IS) 1 Chronicles 2 : 1 Ovo su sinovi Izraelovi Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isakar, Zebulun,
(IS) 1 Chronicles 2 : 2 Dan, Josip, Benjamin, Naftali, Gad i Ašer,
(IS) 1 Chronicles 2 : 3 Sinovi Judini jesu Er, Onan i Šelah, Ova mu se trojica rodiše od kćeri Šuine, Kananejke. Ali Er, prvorođenac Judin, bio je nevaljao pred Gospodom, te ga ubi.
(IS) 1 Chronicles 2 : 4 Njegova snaha Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. Svega pet bilo je sinova Judinih.
(IS) 1 Chronicles 2 : 5 Sinovi Peresovi jesu Hesron i Hamul.
(IS) 1 Chronicles 2 : 6 Sinovi Zerahovi jesu Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, Svega pet.
(IS) 1 Chronicles 2 : 7 Sin Karmijev jest Akar, koji Izraela baci u nesreću, kad se ogriješi ukravši stvari proklete.
(IS) 1 Chronicles 2 : 8 Sin Etanov jest Azarija.
(IS) 1 Chronicles 2 : 9 Sinovi Hesronovi, što mu se rodiše, jesu Jerahmeel, Ram i Kelubaj.
(IS) 1 Chronicles 2 : 10 Ramu se rodi Aminadab, a Aminadabu se rodi Nahšon, kneza sinova Judinih.
(IS) 1 Chronicles 2 : 11 Nahšonu se rodi Salmon, a Salmonu se rodi Boaz.
(IS) 1 Chronicles 2 : 12 Boazu se rodi Obed, a Obedu se rodi Jesej.
(IS) 1 Chronicles 2 : 13 Jeseju se rodi prvorođenac svoj Eliaba, drugoga svojega sina Abinadaba, svojega trećega Šimeu,
(IS) 1 Chronicles 2 : 14 Svojega četvrtoga Netanela, svojega petoga Radaja,
(IS) 1 Chronicles 2 : 15 Svojega šestoga Osema i svojega sedmoga Davida
(IS) 1 Chronicles 2 : 16 Njihove sestre bile su Seruja i Abigaila. Sinovi Serujini jesu Abišaj, Joab i Asahel, trojica.
(IS) 1 Chronicles 2 : 17 Abigaila rodi Amasu, Otac Amasin bio je Išmaelac Jeter.
(IS) 1 Chronicles 2 : 18 Kaleb, sin Hesronov, rodi s Azubom, ženom svojom, i s Jeriotom sinove; ovo su sinovi njihovi: "Ješer, Šobab i Ardon.
(IS) 1 Chronicles 2 : 19 Kad umrije Azuba, Kaleb se oženi Efratu. Ova mu rodi Hura.
(IS) 1 Chronicles 2 : 20 Huriu se rodi Uri, a Uriu se rodi Bezaleel.
(IS) 1 Chronicles 2 : 21 Potom je imao Hesron odnose s kćerju Makira, oca Gileadova. On se oženi njom, kad mu je bilo šezdeset godina. Ona mu rodi Seguba.
(IS) 1 Chronicles 2 : 22 Segubu se rodi Jair. Ovaj je imao dvadeset i tri grada u zemlji Gileadu.
(IS) 1 Chronicles 2 : 23 Gešureji i Sirijci oduzeše im šatorska sela Jairova, Kenat i mjesta njegova, šezdeset gradova. To su sve sinovi Makira, oca Gileadova.
(IS) 1 Chronicles 2 : 24 Poslije smrti Hesronove u Kaleb Efrati, Hesronova žena bila je Abija. Ona mu rodi Ašura, oca Tekoina.
(IS) 1 Chronicles 2 : 25 Sinovi Jerahmeela, prvorođenca Hesronova, bili su: prvorođenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija.
(IS) 1 Chronicles 2 : 26 Jerahmeel je imao još drugu ženu po imenu Atara. Ona je bila mati Onamova.
(IS) 1 Chronicles 2 : 27 Sinovi Rama, prvorođenca Jerahmeelova, bili su Maas, Jamin i Eker.
(IS) 1 Chronicles 2 : 28 Sinovi Onamovi bili su Šamaj i Jada, sinovi Šamajevi Nadab i Abišur.
(IS) 1 Chronicles 2 : 29 Žena Abišurova zvala se je Abihaila. Ona mu rodi Ahbana i Molida.
(IS) 1 Chronicles 2 : 30 Sinovi Nadabovi jesu Seled i Apaim. Seled umrije bez djece.
(IS) 1 Chronicles 2 : 31 Sin Apaimov bio je Iši, od Išea Šešan, od Šešana Ahlaj,
(IS) 1 Chronicles 2 : 32 Sinovi Jade, brata Šamajeva, jesu Jeter i Jonatan. I Jeter umrije bez djece.
(IS) 1 Chronicles 2 : 33 Sinovi Jonatanovi jesu Pelet i Ziza. To su potomci Jerahmeelovi.
(IS) 1 Chronicles 2 : 34 Šešan nije imao sinova, nego samo kćeri. A imao je Šešan roba egipatskoga po imenu Jarhu.
(IS) 1 Chronicles 2 : 35 I dade Šešan robu svojemu Jarhi kćer svoju za ženu. Ona mu rodi Ataja.
(IS) 1 Chronicles 2 : 36 Ataju se rodi Natan, i Natanu se rodi Zabad.
(IS) 1 Chronicles 2 : 37 Zabadu se rodi Eflal, Eflalu se rodi Obed.
(IS) 1 Chronicles 2 : 38 Obedu se rodi Jehua, i Jehui se rodi Azarija.
(IS) 1 Chronicles 2 : 39 Azariji se rodi Heles, Helesu se rodi Elas,
(IS) 1 Chronicles 2 : 40 Eleasa se rodi Sismaj, i Sismaju se rodi Šalum.
(IS) 1 Chronicles 2 : 41 Šalumu se rodi Jekamja, i Jekamji se rodi Elišam.
(IS) 1 Chronicles 2 : 42 Potomci Kaleba, brata Jerahmeelova, jesu njegov prvorođenac Meša, to jest otac Zifov, i sinovi Mareše, oca Hebronova.
(IS) 1 Chronicles 2 : 43 Sinovi Hebronovi jesu Korah, Tapuah, Rekem i Šema.
(IS) 1 Chronicles 2 : 44 Šamaj se rodi Raham, oca Jorkoamova, i Rekemu se rodi Šamaj.
(IS) 1 Chronicles 2 : 45 Sin Šamajev bio je Maon, i Maon bio je otac Bet-Surov.
(IS) 1 Chronicles 2 : 46 Kalebova inoča Efa rodi Harana; Mozu i Gazeza. Haranu se rodi Gazez.
(IS) 1 Chronicles 2 : 47 Sinovi Johdajevi jesu Regem, Jotam, Gešan, Pelet, Efa i Šaaf.
(IS) 1 Chronicles 2 : 48 Kalebova inoča Maaka rodi Šebera i Tirhanu.
(IS) 1 Chronicles 2 : 49 Ona rodi Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina, i oca Gibee. Kalebova sestra bila je Aksa.
(IS) 1 Chronicles 2 : 50 Ovo su potomci Kalebovi: sinovi Hura, prvorođenca Efratina, Šobal, otac Kirjat-Jearima,
(IS) 1 Chronicles 2 : 51 Salma, otac Betlehema, i Haref, otac Bet-Gadera.
(IS) 1 Chronicles 2 : 52 Šobal, otac Kirjat-Jearima, imao je za sinove Haroeha i polovicu Manuhoteja,
(IS) 1 Chronicles 2 : 53 Porodice Kirjat-Jearima, Jitreje, Puteje, Šumateje i Mišrateje. Od ovih vuku lozu Zoratateji i Eštaolateji.
(IS) 1 Chronicles 2 : 54 Sinovi Salmini jesu Betlehem i Netofaćani, Atrot-Bet-Joab i polovina Manahaćana, Zorateji,
(IS) 1 Chronicles 2 : 55 Porodice književnika, što stanuju u Jabezu, Tiraćani, Šimeaćani i Sukaćani. To su Keneji, što su potekli od Hamata, oca doma Rekabova.