(IS) 1 Chronicles 24 : 1 I potomci Aronovi imali su svoje redove, Sinovi Aronovi bili su Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
(IS) 1 Chronicles 24 : 2 Nadab i Abihu umriješe prije oca svojega, a ne ostaviše iza sebe sinova. Zato su imali svećeničku službu samo Eleazar i Itamar,
(IS) 1 Chronicles 24 : 3 I David ih razdijeli: Sadoka od potomaka Eleazarovih i Ahimeleka od potomaka Itamarovih po redu njihovu u službi njihovoj.
(IS) 1 Chronicles 24 : 4 A jer se je našlo, da su potomci Eleazarovi brojili više obiteljskih poglavara, negoli potomci Itamarovi, zato ih razdijeliše tako, da je na potomke Eleazarove došlo šesnaest, a na potomke Itamarove osam obiteljskih poglavara.
(IS) 1 Chronicles 24 : 5 A razdijeliše ih ždrijebom, i jedne i druge, jer je bilo knezova svetinje i knezova Božjih i među potomcima Eleazarovim i među potomcima Itamarovim.
(IS) 1 Chronicles 24 : 6 Šemaja, sin Netanelov, pisar među Levitima, popisa ih u nazočnosti kralja i knezova i svećenika Sadoka i Ahimeleka, sina Abiatarova, i obiteljskih poglavara svećenika i Levita. Po jedna obitelj bila je izabrana za Eleazara i po jedna za Itamara.
(IS) 1 Chronicles 24 : 7 Prvi ždrijeb pade na Jehojariba, drugi na Jedaja,
(IS) 1 Chronicles 24 : 8 Treći na Harima, četvrti na Seorima,
(IS) 1 Chronicles 24 : 9 Peti na Malkiju, šesti na Mijamina,
(IS) 1 Chronicles 24 : 10 Sedmi na Hakosa, osmi na Abiju,
(IS) 1 Chronicles 24 : 11 Deveti na Ješuu, deseti na Šekaniju,
(IS) 1 Chronicles 24 : 12 Jedanaesti na Elijašiba, dvanaesti na Jakima.
(IS) 1 Chronicles 24 : 13 Trinaesti na Hupu, četrnaesti na Ješebaba,
(IS) 1 Chronicles 24 : 14 Petnaesti na Bilgu, šesnaesti na Imera,
(IS) 1 Chronicles 24 : 15 Sedamnaesti na Hezira, osamnaesti na Hapisesa,
(IS) 1 Chronicles 24 : 16 Devetnaesti na Petahju, dvadeseti na Ezekiela,
(IS) 1 Chronicles 24 : 17 Dvadeset prvi na Jakina, dvadeset drugi na Gamula,
(IS) 1 Chronicles 24 : 18 Dvadeset treći na Delaju, dvadeset četvrti na Maazju.
(IS) 1 Chronicles 24 : 19 To je red njihov za službu njihovu, kojim bi ulazili u hram Gospodnji po odredbi izdanoj od njihova oca Arona, kako mu je bio zapovjedio Gospod, Bog Izraelov.
(IS) 1 Chronicles 24 : 20 A što se tiče ostalih potomaka Levijevih, to je vukao lozu od potomaka Amramovih Šubael i od potomaka Šubaelovih Jehdeja,
(IS) 1 Chronicles 24 : 21 Od potomaka Rehabjinih poglavar Jišija,
(IS) 1 Chronicles 24 : 22 Od Izharovaca Šelomot, od potomaka Šelomotovih Jahat.
(IS) 1 Chronicles 24 : 23 Potomci Hebronovi bili su Jerija, drugi Amarija, treći Jahaziel, četvrti Jekaman.
(IS) 1 Chronicles 24 : 24 Potomci Uzielovi bili su Mika, od potomaka Mikinih Šamir.
(IS) 1 Chronicles 24 : 25 Brat Mikin bio je Jišija; od potomaka Jišijinih Zaharija.
(IS) 1 Chronicles 24 : 26 Potomci Merarijevi bili su Mahli i Muši, potomci njegova sina Jaazije.
(IS) 1 Chronicles 24 : 27 Merarijevci od njegova sina Jaazije bili su Šoham, Zakur i Ibri.
(IS) 1 Chronicles 24 : 28 Od Mahlija vukao je lozu Eleazar. Ovaj nije imao sinova,
(IS) 1 Chronicles 24 : 29 Od Kiša vukao je lozu potomak Kišov, Jerahmeel.
(IS) 1 Chronicles 24 : 30 Potomci Mušijevi bili su Mahli, Eder i Jerimot. To su bili potomci Levijevi po svojim obiteljima.
(IS) 1 Chronicles 24 : 31 I oni baciše ždrijeb kao njihovi suplemenici, potomci Aronovi, u nazočnosti kralja Davida, Sadoka i Ahimeleka i obiteljskih poglavara svećenika i Levita, i to obiteljski poglavari kao i njihovi mladi suplemenici.