(IS) 1 Chronicles 25 : 1 Nadalje odvoji David u društvu sa zapovjednicima vojske od sinova Asafovih, Hemanovih i Jedutunovih one, koji će se baviti svetom glazbom uz citare, harfe i cimbale. Popis onih, kojima je bila povjerena ova služba, ovaj je:
(IS) 1 Chronicles 25 : 2 Od sinova Asafovih: Zakur, Josip, Netanija i Asarela, sinovi Asafovi, da pomažu Asafu, kojemu je po naredbi kraljevoj bila povjerena sveta glazba.
(IS) 1 Chronicles 25 : 3 Od Jedutuna: sinovi Jedutunovi Gedalija, Zeri, Ješaja, Šimej, Hašabja, Matitja i , skupa šest, da pomažu svojega oca Jedutuna, kojemu je bilo povjereno udaranje uz citare u slavu Gospodu.
(IS) 1 Chronicles 25 : 4 Od Hemana: sinovi Hemanovi Bukija, Matanija, Uziel, Šebuel, Jerimot, Hananija, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Jošbekaša, Maloti, Hotir, Mahaziot.
(IS) 1 Chronicles 25 : 5 Svi ovi bili su sinovi Hemana, vidioca kraljeva u božanskim stvarima. Da uzvisi moć njegovu, bio je Bog dao Hemanu četrnaest sinova i tri kćeri.
(IS) 1 Chronicles 25 : 6 Ovi svi bili su po odredbi kraljevoj zaposleni službom u hramu Božjem, da pomažu svojim ocima Asafu, Jedutunu i Hemanu kod pjevanja u hramu Gospodnjem uz cimbale, harfe i citare.
(IS) 1 Chronicles 25 : 7 Bilo ih je na broj dvjesta i osamdeset i osam skupa s drugovima njihovim, koji su bili u pjesmama Gospodnjim dobro izvježbani i vješti.
(IS) 1 Chronicles 25 : 8 I kad, da odrede red u službi, baciše ždrijeb, mlađi kao i stariji, učitelji skupa s učenicima,
(IS) 1 Chronicles 25 : 9 Pade od Asafa prvi ždrijeb na Josipa, drugi na Gedaliju s braćom i sinovima njegovim, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 10 Treći na Zakura sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 11 Četvrti na Jizrija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 12 Peti na Netaniju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 13 Šesti na Bukiju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 14 Sedmi na Ješarelu sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 15 Osmi na Ješaju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 16 Deveti na Mataniju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 17 Deseti na Šimeju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 18 Jedanaesti na Azarela sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 19 Dvanaesti na Hašabju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 20 Trinaesti na Šubaela sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 21 Četrnaesti na Matitju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 22 Petnaesti na Jerimota sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 23 Šesnaesti na Hananiju sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 24 Sedamnaesti na Jošbekaša sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 25 Osamnaesti na Hananija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 26 Devetnaesti na Malotija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 27 Dvadeseti na Elijatu sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 28 Dvadeset prvi na Hotira sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 29 Dvadeset drugi na Gidaltija sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 30 Dvadeset treći na Mahaziota sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest;
(IS) 1 Chronicles 25 : 31 Dvadeset četvrti na Romamti-Ezera sa sinovima i braćom njegovom, skupa dvanaest.