(IS) 1 Chronicles 27 : 1 Ovo je popis izraelskih poglavara obiteljskih i tisućnika i stotnika i činovnika, koji su služili kralju u svim poslovima redova, koji su dolazili i odlazili od mjeseca do mjeseca, svakoga mjeseca u godini. Svaki je red brojio dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 2 Nad prvim redom u prvom mjesecu bio je Jašobam, sin Zabdielov. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 3 On je pripadao potomcima Peresovim i bio je poglavar svih vojskovođa za prvi mjesec.
(IS) 1 Chronicles 27 : 4 Nad redom drugoga mjeseca bio je Dodaj, Ahošanin, i to nad svojim redom i nad redom kneza Miklota. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 5 Vođa treće vojske za treći mjesec bio je poglavar Benaja, sin svećenika Jehojade. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 6 Ovaj Benaja bio je junak među tridesetoricom i nad tridesetoricom, Na čelu njegova reda stajao je njegov sin Amizabad.
(IS) 1 Chronicles 27 : 7 Četvrti za četvrti mjesec bio je Joabov brat Asahel, i za njim njegov sin Zebadija. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 8 Peti za peti mjesec bio je knez Šamhut, Izrahejin. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 9 Šesti za šesti mjesec bio je Ira, sin Ikešov, iz Tekoe. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 10 Sedmi za sedmi mjesec bio je Heles, Pelonjanin, od sinova Efraimovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 11 Osmi za osmi mjesec bio je Hušatejin Sibekaj, od sinova Zarhijevih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 12 Deveti za deveti mjesec bio je Abiezer iz Anatota, od sinova Benjaminovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 13 Deseti za deseti mjesec bio je Maharaj iz Netofe, od sinova Zarhijevih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 14 Jedanaesti za jedanaesti mjesec bio je Benaja iz Piratona, od sinova Efraimovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 15 Dvanaesti za dvanaesti mjesec bio je Heldaj iz Netofe, od sinova Otnielovih. U njegovu redu bilo je dvadeset i četiri tisuće momaka.
(IS) 1 Chronicles 27 : 16 Knezovi plemena Izraelovih bili su: "kod sinova Rubenovih knez Eliezer, sin Zikrijev; kod sinova Simeonovih Šefatija, sin Maakin;
(IS) 1 Chronicles 27 : 17 Kod sinova Levijevih Hašabja, sin Kemuelov; kod sinova Aronovih Sadok;
(IS) 1 Chronicles 27 : 18 Kod sinova Judinih Elihu, brat Davidov; kod sinova Isakarovih Omri, sin Mihaelov;
(IS) 1 Chronicles 27 : 19 Kod sinova Zebulunovih Išmaja, sin Obadijin; kod sinova Naftalijevih Jerimot sin Azrielov;
(IS) 1 Chronicles 27 : 20 Kod sinova Efraimovih Hošea, sin Azazjin; kod polovine plemena Manasehova Joel, sin Pedajin;
(IS) 1 Chronicles 27 : 21 Kod polovine plemena Manasehova u Gileadu Ido, sin Zaharijin; kod sinova Benjaminovih Jaasiel, sin Abnerov;
(IS) 1 Chronicles 27 : 22 Kod sinova Danovih Azarel, sin Jerohamov. To su bili knezovi plemena Izraelovih.
(IS) 1 Chronicles 27 : 23 David nije bio dao uzeti broj onih, koji su bili ispod dvadeset godina, jer je bio Gospod obećao, da će umnožiti Izraela kao zvijezde na nebu,
(IS) 1 Chronicles 27 : 24 Joab, sin Serujin, bio je počeo popis naroda, ali ga nije dovršio, jer je bio došao na Izraela gnjev Božji. Zato taj broj nije bio unesen u knjigu povijesti kralja Davida.
(IS) 1 Chronicles 27 : 25 Nad blagom kraljevim vodio je nadzor Azmavet, sin Adielov, a nad posjedima po zemlji, po gradovima, selima i kulama Jonatan, sin Uzijin.
(IS) 1 Chronicles 27 : 26 Nad ratarima, koji su obrađivali zemlju, vodio je nadzor Ezri, sin Kelubov;
(IS) 1 Chronicles 27 : 27 Nad vinogradima Šimej, iz Rame, nad posuđem u pivnicama Zabdi, Šifmejac;
(IS) 1 Chronicles 27 : 28 Nad maslinicima i smokvama u nizini Hanan, Gederanin; nad sudovima za ulje Joaš;
(IS) 1 Chronicles 27 : 29 Nad govedima, što su pasla u šaronskoj ravnici, Šitraj, Šaronjanin; nad govedima u dolinama Šafat, sin Adlajev.
(IS) 1 Chronicles 27 : 30 Nad devama Obil, Išmaelac; nad magarcima Jehdeja, Meronoćanin;
(IS) 1 Chronicles 27 : 31 Nad ovcama Jaziz, Hagerejin. Svi ovi bili su upravitelji imetka, što ga je posjedovao kralj David.
(IS) 1 Chronicles 27 : 32 Jonatan, stric Davidov, mudar i vješt čovjek, bio je savjetnik. Jehiel, sin Hakmonijev, bio je odgojitelj sinova kraljevih.
(IS) 1 Chronicles 27 : 33 Ahitofel bio je kraljevski savjetnik, i Hušaj, Arkijanin, prijatelj kraljev.
(IS) 1 Chronicles 27 : 34 Poslije Ahitofela bio je Jehojada, sin Benajin, i Abiatar. Joab je bio vojskovođa kraljev.