(IS) 1 Chronicles 3 : 1 Ovo su bili sinovi Davidovi, što su mu se bili rodili u Hebronu: prvorođenac Amnon od Ahinoame iz Jezreela, drugi Daniel od Abigaile is Karmela,
(IS) 1 Chronicles 3 : 2 Treći Absalom, sin Maake, kćeri kralja Talmaja od Gešura, četvrti Adonija, sin Hagitin,
(IS) 1 Chronicles 3 : 3 Peti Šefatija od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle.
(IS) 1 Chronicles 3 : 4 Šest mu se rodi u Hebronu. Ovdje je vladao sedam godina i šest mjeseci. Onda je vladao trideset i tri godine u Jerusalemu.
(IS) 1 Chronicles 3 : 5 U Jerusalemu rodiše mu se ovi: Šimea, Šobab, Natan i Salomon, četiri od Batšebe, kćeri Amielove,
(IS) 1 Chronicles 3 : 6 Nadalje Ibhar, Elišama, Elifelet,
(IS) 1 Chronicles 3 : 7 Nogah, Nefeg i Jafija,
(IS) 1 Chronicles 3 : 8 Elišama, Eliada, Elifelet, devet.
(IS) 1 Chronicles 3 : 9 To su svi sinovi Davidovi, osim sinova od inoča njegovih. Tamara je bila sestra njihova.
(IS) 1 Chronicles 3 : 10 Sin Salomonov bio je Roboam. Njegov je sin bio Abija, a njegov sin Asa, a njegov sin Jošafat,
(IS) 1 Chronicles 3 : 11 A njegov sin Joram, a njegov sin Ahazija, a njegov sin Joaš,
(IS) 1 Chronicles 3 : 12 A njegov sin Amazija, a njegov sin Azarija, a njegov sin Jotam,
(IS) 1 Chronicles 3 : 13 A njegov sin Ahaz, a njegov sin Ezekija, a njegov sin Manaseh,
(IS) 1 Chronicles 3 : 14 A njegov sin Amon, a njegov sin Josija,
(IS) 1 Chronicles 3 : 15 Sinovi Josijini jesu prvorođenac Johanan, drugi Jojakim, treći Zedekija, četvrti Šalum.
(IS) 1 Chronicles 3 : 16 Sinovi Jojakimovi jesu njegov sin Jehonija, i njegov sin Zedekija.
(IS) 1 Chronicles 3 : 17 Sinovi Jekonije, Zasužnjenoga, jesu njegov Asir, njegov sin Šealtiel,
(IS) 1 Chronicles 3 : 18 Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Hošama i Nedabija.
(IS) 1 Chronicles 3 : 19 Sinovi Pedajini jesu Zerubabel i Šimej. Sinovi Zerubabelovi jesu Mešulam i Hananija; Šelomita bila je sestra njihova;
(IS) 1 Chronicles 3 : 20 Nadalje Hašuba, Ohel, Berekija, Hasadja, Jušab-Hesed, njih pet.
(IS) 1 Chronicles 3 : 21 Sinovi Hananijini jesu Pelatja i Ješaja, sinovi Refajini, sinovi Arnanovi, sinovi Obadijini, sinovi Šekanijini.
(IS) 1 Chronicles 3 : 22 Sin Šekanijin jest Šemaja, sinovi Šemajini jesu Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, njih šest.
(IS) 1 Chronicles 3 : 23 Sinovi Nearjini jesu Elioenaj, Ezekija i Azrikam, njih trojica.
(IS) 1 Chronicles 3 : 24 Sinovi Elioenajevi jesu Hodavja, Elijašib, Pelaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, njih sedmorica.