(IS) 1 Chronicles 5 : 1 Sinovi Rubena, prvorođenca Izraelova, - jer je on bio prvorođenac. Ali jer je on bio oskvrnio postelju oca svojega, prijeđe pravo njegova prvorođenja na sinove Josipa, sina Izraelova, ali ne tako da se on u rodoslovlju broji kao prvorođenac.
(IS) 1 Chronicles 5 : 2 Jer Juda je imao prvenstvo među braćom svojom: od njega je bio uzet jedan za kneza, a pravo prvorođenja dođe na Josipa -
(IS) 1 Chronicles 5 : 3 Sinovi Rubena, prvorođenca Izraelova, jesu Henok, Palu, Hesron i Karmi.
(IS) 1 Chronicles 5 : 4 Sinovi Joelovi jesu njegov sin Šemaja, a njegov sin Gog, a njegov sin Šimej,
(IS) 1 Chronicles 5 : 5 A njegov sin Mikah, a njegov sin Reaja, a njegov sin Baal,
(IS) 1 Chronicles 5 : 6 A njegov sin Beera, kojega odvede u sužanjstvo asirski kralj Tiglat-Pileser; on je bio knez Rubenovaca.
(IS) 1 Chronicles 5 : 7 Braća njegova po porodicama svojim, kad su se unosila u popis porodični, jesu: prvi Jeiel, Zaharija,
(IS) 1 Chronicles 5 : 8 Bela, sin Azaza, sina Šeme, sina Joelova. Ovaj je stanovao u Aroeru i do Neba i Baal-Meona.
(IS) 1 Chronicles 5 : 9 Na istok nastanio se je do ulaza u pustinju, što se proteže od Eufrata, jer su imali u Gileadu mnogu stoku.
(IS) 1 Chronicles 5 : 10 U vrijeme Saulovo zaratiše se s Hagrejima. Kad su ovi bili od njih pobijeni, naseliše se u šatorima njihovim po svem istočnom kraju Gileada.
(IS) 1 Chronicles 5 : 11 Sinovi Gadovi stanovali su naprema njima u Bašanu do Salke:
(IS) 1 Chronicles 5 : 12 Joel, poglavar, Šafan, drugi, Janaj i Šafat u Bašanu.
(IS) 1 Chronicles 5 : 13 Braća njihova po obiteljima svojim jesu Mihael. Mešulam, Šeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber: njih sedmorica.
(IS) 1 Chronicles 5 : 14 To su bili sinovi Abihaila, sina Hurija, sina Jaroaha, sina Gileada, sina Mihaela, sina Ješišaja, sina Jahdoa, sina Buzova,
(IS) 1 Chronicles 5 : 15 Ahi, sin Abdiela, sina Gunija; bio je poglavar njihovim obiteljima.
(IS) 1 Chronicles 5 : 16 Stanovali su u Gileadu, u Bašanu i u njihovim selima i na svim pašnjacima Šarona do međa njihovih.
(IS) 1 Chronicles 5 : 17 Oni svi bili su uneseni u rodovnike za vremena Jotama, kralja Judina, i za vremena Jeroboama, kralja Izraelova.
(IS) 1 Chronicles 5 : 18 Rubenovi, Gadovi i polovina plemena Manasehova - bili su hrabri ljudi, koji su nosili štit i mač, zatezali luk i bili vješti boju, četrdeset i četiri tisuće i sedam stotina i šezdeset sposobnih za ratnu službu -
(IS) 1 Chronicles 5 : 19 Oni su ratovali s Hagrejima i s Jeturom, Nafišom i Nodabom,
(IS) 1 Chronicles 5 : 20 Oni nađoše u boju proti njima pomoć, i Hagareji sa svojim saveznicima padoše u njihove ruke. U boju naime bili su zavapili Gospodu, i on ih usliši, jer se pouzdaše u njega.
(IS) 1 Chronicles 5 : 21 Zaplijeniše stoku njihovu: pedeset tisuća deva, dvjesta i pedeset tisuća ovaca i dvije tisuće magaraca i sto tisuća ljudi.
(IS) 1 Chronicles 5 : 22 Jer su bili pali mnogi pogođeni, jer je to bio rat od Boga podupiran. I oni se naseliše na mjestu njihovu sve do odvedenja u progonstvo.
(IS) 1 Chronicles 5 : 23 Pripadnici polovine plemena Manasehova stanovali su u zemlji od Bašana do Baal-Hermona i do Senira i gore Hermona. Njihov broj bio je velik.
(IS) 1 Chronicles 5 : 24 Ovo su bili poglavari njihovih obitelji: Efer, Jiši, Eliel, Azriel, Jeremija, Hodavja i Jahdiel, hrabri ratnici, slavni ljudi, poglavari u svojim obiteljima.
(IS) 1 Chronicles 5 : 25 Ali su bili nevjerni Bogu otaca svojih i činili su idolsku službu naroda one zemlje, koje je Bog bio istrijebio ispred njih.
(IS) 1 Chronicles 5 : 26 Tada pobudi Bog Izraelov jarost asirskoga kralja Pula i asirskoga kralja Tiglat-Pilesera. Ovaj odvede u progonstvo Rubenovce, Gadovce i polovinu plemena Manasehova i dovede ih u Halahu, Habor, Haru i na rijeku Gozan do današnjega dana.