(IS) 1 Chronicles 6 : 1 Sinovi Levijevi jesu Geršon, Kohat i Merari.
(IS) 1 Chronicles 6 : 2 Sinovi Kohatovi jesu Amram, Izhar, Hebron i Uziel.
(IS) 1 Chronicles 6 : 3 Sinovi Amramovi jesu Aron, Mojsije i Mirjama. Sinovi Aronovi jesu Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.
(IS) 1 Chronicles 6 : 4 Eleazaru se rodi Finehasa, Finehasu se rodi Abišua,
(IS) 1 Chronicles 6 : 5 Abišuu se rodi Buki, Bukiu se rodi Uzi,
(IS) 1 Chronicles 6 : 6 Uziu se rodi Zerahija, Zerahiji se rodi Merajot,
(IS) 1 Chronicles 6 : 7 Merajotu se rodi Amarija, Amariju se rodi Ahitub,
(IS) 1 Chronicles 6 : 8 Ahitubu se rodi Sadok, Sadoku se rodi Ahimaasa,
(IS) 1 Chronicles 6 : 9 Ahimaasu se rodi Azarija, Azariji se rodi Johanan,
(IS) 1 Chronicles 6 : 10 Johananu se rodi Azarija. Ovaj je vršio svećeničku službu u hramu, što ga sagradi Salomon u Jerusalemu.
(IS) 1 Chronicles 6 : 11 I Azariji se rodi Amarija, Amariju se rodi Ahituba,
(IS) 1 Chronicles 6 : 12 Ahitubu se rodi Sadoka, Sadoku se rodi Šalum,
(IS) 1 Chronicles 6 : 13 Šalumu se rodi Hilkija, Hilkiju se rodi Azarija,
(IS) 1 Chronicles 6 : 14 Azariji se rodi Seraja, Seraji se rodi Josadak.
(IS) 1 Chronicles 6 : 15 Josadak otide, kad Gospod odvede u progonstvo Judu i Jerusalem rukom Nebukadnezarovom.
(IS) 1 Chronicles 6 : 16 Sinovi Levijevi jesu Geršon, Kohat i Merari,
(IS) 1 Chronicles 6 : 17 Ovo su imena sinovima Geršonovim: Libni i Šimej.
(IS) 1 Chronicles 6 : 18 Sinovi Kohatovi jesu Amram, Izhar, Hebron i Uziel.
(IS) 1 Chronicles 6 : 19 Sinovi Merarijevi jesu Mahli i Muši. Ovo su porodice levitske po svojim obiteljima:
(IS) 1 Chronicles 6 : 20 Geršonova: "Libni, sin njegov, a njegov sin Jahat, a njegov sin Zima,
(IS) 1 Chronicles 6 : 21 A njegov sin Joah, a njegov sin Ido, a njegov sin Zerah, a njegov sin Jeatraj.
(IS) 1 Chronicles 6 : 22 Sinovi Kohatovi: "Aminadab, sin njegov, a njegov sin Korah, a njegov sin Asir,
(IS) 1 Chronicles 6 : 23 A njegov sin Elkana, a njegov sin Ebjasaf, a njegov sin Asir,
(IS) 1 Chronicles 6 : 24 A njegov sin Tahat, a njegov sin Uriel, a njegov sin Uzijah, a njegov sin Šaul.
(IS) 1 Chronicles 6 : 25 Sinovi Elkanini: Amasa i Ahimot,
(IS) 1 Chronicles 6 : 26 Elkana. Sinovi Elkanini: Zofaj, sin njegov, a njegov sin Nahat,
(IS) 1 Chronicles 6 : 27 A njegov sin Eliab, a njegov sin Jeroham, a njegov sin Elkana.
(IS) 1 Chronicles 6 : 28 Sinovi Samuelovi: prvorođenac Joel i drugi Abija,
(IS) 1 Chronicles 6 : 29 Sinovi Merarijevi: Mahli, a njegov sin Libni, a njegov sin Šimej, a njegov sin Uza,
(IS) 1 Chronicles 6 : 30 A njegov sin Šimea, a njegov sin Hagija, a njegov sin Asaja.
(IS) 1 Chronicles 6 : 31 Ovo su oni, koje postavi David za pjevanje u hramu Gospodnjem, izakako se je bio smjestio kovčeg.
(IS) 1 Chronicles 6 : 32 Oni su vršili službu pred šatorom svjedočanstva kao pjevači, dok nije bio Salomon sagradio hram Gospodnji u Jerusalemu. Po svojim službenim propisima oni su vršili službu svoju.
(IS) 1 Chronicles 6 : 33 Ovi su, što su vršili službu, i sinovi njihovi od sinova Kohatovih Heman, hramski pjevač, sin Joela, sina Samuela,
(IS) 1 Chronicles 6 : 34 Sina Elkane, sina Jerohama, sina Eliela, sin Toaha,
(IS) 1 Chronicles 6 : 35 Sina Zufa, sina Elkane, sina Mahata, sina Amasa,
(IS) 1 Chronicles 6 : 36 Sina Elkane, sina Joela, sina Azarije, sina Sefanije,
(IS) 1 Chronicles 6 : 37 Sina Tahata, sina Asira, sina Abjasafa, sina Koraha,
(IS) 1 Chronicles 6 : 38 Sina Izhara, sina Kohata, sina Levija, sina Izraelova.
(IS) 1 Chronicles 6 : 39 Njegov brat bio je Asaf, koji je vršio službu s desne njegove, Asaf, sin Berekija, sina Šimee,
(IS) 1 Chronicles 6 : 40 Sina Mihaela, sina Baaseja, sina Malkije,
(IS) 1 Chronicles 6 : 41 Sina Etnija, sina Zerahe, sina Adaje,
(IS) 1 Chronicles 6 : 42 sina Etana, sina Zime, sina Šimeja,
(IS) 1 Chronicles 6 : 43 Sina Jahata, sina Geršoma, sina Levijeva.
(IS) 1 Chronicles 6 : 44 Sinovi Merarijevi Braća njihova, stajali su s lijeve strane: Etan, sin Kišija, sina Abdija, sina Maluka,
(IS) 1 Chronicles 6 : 45 Sina Hašabje, sina Amazije, sina Hilkije,
(IS) 1 Chronicles 6 : 46 Sina Amazija, sina Bania, sina Šamera,
(IS) 1 Chronicles 6 : 47 Sina Mahlija, sina Mušia, sina Merarija, sina Levijeva,
(IS) 1 Chronicles 6 : 48 Drugovi njihovi, Leviti, bili su određeni za svu službu u šatoru hrama Božjega.
(IS) 1 Chronicles 6 : 49 A Aron i sinovi njegovi vršili su službu na žrtveniku za žrtve paljenice i na žrtveniku kadionom, svu službu u Svetinji nad svetinjama i službu pomirenja za Izraela točno po propisima, što ih je bio dao Mojsije, sluga Božji.
(IS) 1 Chronicles 6 : 50 Ovo su potomci Aronovi: Eleazar, sin njegov, a njegov sin Finehas, a njegov sin Abišua,
(IS) 1 Chronicles 6 : 51 A njegov sin Buki, a njegov sin Uzi, a njegov sin Zerahija,
(IS) 1 Chronicles 6 : 52 A njegov sin Merajot, a njegov sin Amarija, a njegov sin Ahitub,
(IS) 1 Chronicles 6 : 53 A njegov sin Sadok, a njegov sin Ahimaas.
(IS) 1 Chronicles 6 : 54 Ovo su im stanovi po mjestima njihovim u području njihovu: Aronovi, porodica Kohatovaca, - na njih pade ždrijeb -
(IS) 1 Chronicles 6 : 55 Dobiše Hebron u zemlji Judinoj i pašnjake njegove unaokolo.
(IS) 1 Chronicles 6 : 56 Međe grada i sela njegova dadoše Kalebu Jefuneovu.
(IS) 1 Chronicles 6 : 57 Nadalje dadoše Aronovim sinovima gradove za utočište Hebron i Libnu i pašnjake njezine, Jatir i Eštemou i pašnjake njegove,
(IS) 1 Chronicles 6 : 58 Hilen i pašnjake njegove, Debir i pašnjake njegove,
(IS) 1 Chronicles 6 : 59 Ašan i pašnjake njegove i Bet-Šemeš i pašnjake njegove.
(IS) 1 Chronicles 6 : 60 Nadalje od plemena Benjaminova: Gebu i pašnjake njegove, Alemet i pašnjake njegove i Anatot i pašnjake njegove. Ukupni broj gradova njihovih iznosio je trinaest po porodicama njihovim.
(IS) 1 Chronicles 6 : 61 Kohatove porodice, koje su bile još preostale od porodica toga plemena, dobiše ždrijebom od polovine plemena Manasehova deset gradova.
(IS) 1 Chronicles 6 : 62 Sinovi Geršonovi dobiše po porodicama svojim od plemena Isakar, Ašer, Naftali i Manaseh u Bašanu trinaest gradova.
(IS) 1 Chronicles 6 : 63 Merarijevi dobiše ždrijebom po porodicama svojim od plemena Ruben, Gad i Zebulun dvanaest gradova.
(IS) 1 Chronicles 6 : 64 Tako dadoše sinovi Izraelovi Levitima te gradove i pašnjake njihove.
(IS) 1 Chronicles 6 : 65 Ždrijebom odstupiše od plemena Judejaca, Simeonovaca i Benjaminovaca te po imenu označene gradove.
(IS) 1 Chronicles 6 : 66 Ostatku od porodica Kohatovaca bili su odstupljeni gradovi njihova područja od plemena Efraimova.
(IS) 1 Chronicles 6 : 67 Njima dadoše gradove za utočište Šekem i pašnjake njegove u gori Efraimovoj, Gezer i pašnjake njegove,
(IS) 1 Chronicles 6 : 68 Jokmeam i pašnjake njegove, Bet-Horon i pašnjake njegove,
(IS) 1 Chronicles 6 : 69 Ajalon i pašnjake njegove, Gat-Rimon i pašnjake njegove.
(IS) 1 Chronicles 6 : 70 Od polovine plemena Manasehova: Aner i pašnjake njegove, Balaam i pašnjake njegove - za porodice preostalih Kohatovaca.
(IS) 1 Chronicles 6 : 71 Geršonovi sinovi dobiše od porodica polovine plemena Manasehova: Golan i Bašan i pašnjake njegove i Aštarot i pašnjake njegove.
(IS) 1 Chronicles 6 : 72 Od plemena Isakarova: Kedeš i pašnjake njegove, Daberat i pašnjake njegove,
(IS) 1 Chronicles 6 : 73 Ramot i pašnjake njegove i Anem i pašnjake njegove.
(IS) 1 Chronicles 6 : 74 Od plemena Ašerova: Mašal i pašnjake njegove, Abdon i pašnjake njegove,
(IS) 1 Chronicles 6 : 75 Hukok i pašnjake njegove, Rehob i pašnjake njegove.
(IS) 1 Chronicles 6 : 76 Od plemena Naftalijeva: Kedeš u Galileji i pašnjake njegove, Hamon i pašnjake njegove, Kirjatajim i pašnjake njegove.
(IS) 1 Chronicles 6 : 77 Merarijevi sinovi, što još preostaše, dobiše od plemena Zebulunova: Rimon i pašnjake njegove, Tabor i pašnjake njegove.
(IS) 1 Chronicles 6 : 78 Nadalje s onu stranu Jordana naprema Jerihu u istočnoj zemlji jordanskoj od plemena Rubenova: Bezer u pustinji i pašnjake njegove, Jahasu i pašnjake njezine,
(IS) 1 Chronicles 6 : 79 Kedemot i pašnjake njegove, Mefaat i pašnjake njegove.
(IS) 1 Chronicles 6 : 80 Od plemena Gadova: Ramot u Gileadu i pašnjake njegove, Mahanaim i pašnjake njegove
(IS) 1 Chronicles 6 : 81 Hešbon i pašnjake njegove, Jazer i pašnjake njegove.