(IS) 1 Chronicles 7 : 1 Sinovi Isakarovi jesu Tola, Puah, Jašub i Šimron: četvorica
(IS) 1 Chronicles 7 : 2 Sinovi Tolini jesu Uzi, Refaja, Jeriel, Jahmaj, Jibsam i Samuel, poglavari svojih obitelji od Tole, hrabri ljudi po porodicama svojim. U vrijeme Davidovo bilo ih je na broj dvadeset i dvije tisuće i šest stotina.
(IS) 1 Chronicles 7 : 3 Potomci Uzijevi jesu Izrahija, od Izrahije vuku lozu Mihael, Obadija, Joel i Jišija, svega ih pet poglavara.
(IS) 1 Chronicles 7 : 4 Njima su pripadali po porodicama njihovim, po obiteljima njihovim za boj spremne ratničke čete: trideset i šest tisuća ljudi. Oni su naime imali mnogo žena i djece.
(IS) 1 Chronicles 7 : 5 Njihove braće u svim porodicama Isakarovim bili su hrabri ratnici. Bilo ih svega na broj osamdeset i sedam tisuća.
(IS) 1 Chronicles 7 : 6 Sinovi Benjaminovi jesu Bela, Beker i Jediael: njih trojica.
(IS) 1 Chronicles 7 : 7 Sinovi Belini jesu Esbon, Uzi, Uziel, Jerimot i Iri, pet obiteljskih poglavara, hrabri ratnici. Bilo ih je na broj dvadeset i dvije tisuće i trideset i četiri.
(IS) 1 Chronicles 7 : 8 Sinovi Bekerovi jesu Zemira, Joaš, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alemet: svi su to sinovi Bekerovi.
(IS) 1 Chronicles 7 : 9 Izbrojenih po porodicama svojim, po obiteljskim poglavarima, po hrabrim ratnicima bilo ih je dvadeset tisuća i dvjesta.
(IS) 1 Chronicles 7 : 10 Sin Jediaelovi jest Bilhan. Sinovi Bilhanovi jesu Jeuš, Benjamin, Ehud, Kenaanah, Zetan, Taršiš i Ahišahar.
(IS) 1 Chronicles 7 : 11 Sve su to sinovi Jediaelovi po obiteljskim poglavarima, valjani ratnici: sedamdeset tisuća i dvjesta sposobnih za ratnu službu.
(IS) 1 Chronicles 7 : 12 Šupim i Hupim jesu sinovi Irovi, Hušim sinovi Aherovi.
(IS) 1 Chronicles 7 : 13 Sinovi Naftalijevi jesu Jahaziel, Guni, Jezer i Šalum, potomci Belini,
(IS) 1 Chronicles 7 : 14 Sinovi Manasehovi jesu Asriel, kojega mu žena rodi; inoča njegova Sirijka rodi Makira, oca Gileadova.
(IS) 1 Chronicles 7 : 15 Makir oženi sinove svoje Hupima i Šupima. Sestra njegova zvala se je Maaka. Drugi se je zvao Selofhad. Selofhad je imao kćeri.
(IS) 1 Chronicles 7 : 16 Maaka, žena Makirova, rodi sina. Ona ga prozva Pereš, Brat njegov zvao se Šareš. Njegovi sinovi Ulam i Rakem.
(IS) 1 Chronicles 7 : 17 Sin Ulamov jest Bedan. To su sinovi Gileada, sina Makira, sina Manasehova.
(IS) 1 Chronicles 7 : 18 Sestra njegova Hamoleketa rodi Išhoda, Abiezera i Mahlahu.
(IS) 1 Chronicles 7 : 19 A sinovi Šemidini bili su Ahian, Šekem, Likhi i Aniam.
(IS) 1 Chronicles 7 : 20 Potomci Efraimovi jesu Šutelah, a njegov sin Bared, a njegov sin Tahat, a njegov sin Elada, a njegov sin Tahat,
(IS) 1 Chronicles 7 : 21 A njegov sin Zabad, a njegov sin Šutelah, Ezer i Elad. Ljudi is Gata, domoroci zemlje, ubiše ih, jer su bili izašli, da im ugrabe stoku.
(IS) 1 Chronicles 7 : 22 Njihov otac Efraim tugovao je dugo za njima, i dođoše braća njegova da ga tješe.
(IS) 1 Chronicles 7 : 23 Tada uđe k ženi svojoj, i ona zatrudnje i rodi sina. On ga nazva Berija, jer se to dogodi u nesreći kuće njegove.
(IS) 1 Chronicles 7 : 24 Kći njegova bila je Šeera. Ona sagradi Donji i Gornji Bet-Horon i Uze-Šeeru.
(IS) 1 Chronicles 7 : 25 Sin njegov bio je Refah, i Rešef, a njegov sin Telah, a njegov sin Tahan,
(IS) 1 Chronicles 7 : 26 A njegov sin Laadan, a njegov sin Amihud, a njegov sin Elišama,
(IS) 1 Chronicles 7 : 27 A njegov sin Nun, a njegov sin Jošua.
(IS) 1 Chronicles 7 : 28 Njihov nasljedni posjed i njihovi stanovi jesu: Betel i sela njegova, na istok Naaran, na zapad Gezer i sela njegova, Šekem i sela njegova do Gaze i sela njezinih.
(IS) 1 Chronicles 7 : 29 U rukama Manasehovaca bili su Bet-Šean i sela njegova, Taanak i sela njegova, Megido i sela njegova, Dor i sela njegova. Ovdje su stanovali sinovi Josipa, sina Izraelova.
(IS) 1 Chronicles 7 : 30 Sinovi Ašerovi jesu Jimna, Jišva, Jišvi, Berija i Serah, sestra njihova.
(IS) 1 Chronicles 7 : 31 Sinovi Berijini jesu Heber i Malkiel. Ovaj je otac Birzajitov.
(IS) 1 Chronicles 7 : 32 Heberu se rodi Jaflet, Šomer, Hotam i sestra njihova Šua.
(IS) 1 Chronicles 7 : 33 Sinovi Jafletovi jesu Pasak, Bimhal i Ašvat; to su sinovi Jafletovi.
(IS) 1 Chronicles 7 : 34 Sinovi Šomerovi jesu Ahi, Rohga, Huba i Aram,
(IS) 1 Chronicles 7 : 35 Sinovi njegova brata Helema jesu Zofah, Jimna, Šeleš i Amal.
(IS) 1 Chronicles 7 : 36 Sinovi Zofahovi jesu Suah, Harnefer, Šual, Beri i Jimra,
(IS) 1 Chronicles 7 : 37 Bezer, Hod, Šama, Šilša, Jitran i Bera.
(IS) 1 Chronicles 7 : 38 Sinovi Jeterovi jesu Jefune, Pispa i Ara.
(IS) 1 Chronicles 7 : 39 Sinovi Ulini jesu Arah, Haniel i Risja,
(IS) 1 Chronicles 7 : 40 Svi su ovi sinovi Ašerovi, poglavari svojih obitelji, izabrani hrabri ratnici, glavari među knezovima. Bilo ih je za vojsku na broj dvadeset i šest tisuća ljudi,