(IS) 1 Chronicles 8 : 1 Benjaminu se rodi svoj prvorođenac Bela, drugoga Ašbela, trećega Ahraha,
(IS) 1 Chronicles 8 : 2 Četvrtoga Nohu i petoga Rafu.
(IS) 1 Chronicles 8 : 3 Sinovi Belini bili su Adar, Gera, Abihud,
(IS) 1 Chronicles 8 : 4 Abišua, Naaman, Ahoah,
(IS) 1 Chronicles 8 : 5 Gera, Šefufan i Huram.
(IS) 1 Chronicles 8 : 6 Ovo su sinovi Ehudovi: - poglavari u obiteljima, što su živjeli u Gebi, i oni ih preseliše u Manahat - :
(IS) 1 Chronicles 8 : 7 Naaman, Ahija i Gera; ovaj je, koji ih preseli, i njemu se rodi Uzu i Ahihud.
(IS) 1 Chronicles 8 : 8 Šaharaimu se rode sinove u zemlji moapskoj, izakako je bio otpustio svoje žene Hušimu i Baru,
(IS) 1 Chronicles 8 : 9 I to sa svojom ženom Hodešom rodi Jobaba, Sibiju, Mešu, Malkama,
(IS) 1 Chronicles 8 : 10 Jeusa, Sakju i Mirmu. To su sinovi njegovi, poglavari u obiteljima.
(IS) 1 Chronicles 8 : 11 S Hušimom je bio rodio Abituba i Elpaala.
(IS) 1 Chronicles 8 : 12 Sinovi Elpaalovi jesu Eber, Mišam i Šamed. Ovaj sagradi Ono i Lod i sela njegova.
(IS) 1 Chronicles 8 : 13 Berija i Šema jesu poglavari obiteljski stanovnika u Ajalonu. Oni istjeraše stanovnike gatske.
(IS) 1 Chronicles 8 : 14 Ahio, Šašak, Jerimot,
(IS) 1 Chronicles 8 : 15 Zebadija, Arad, Eder,
(IS) 1 Chronicles 8 : 16 Mihael, Ispah i Joha jesu sinovi Berijini.
(IS) 1 Chronicles 8 : 17 Zebadija, Mešulam, Hizki, Heber,
(IS) 1 Chronicles 8 : 18 Jišmeraj, Jizlia i Jobab jesu sinovi Elpaalovi.
(IS) 1 Chronicles 8 : 19 Jakim, Zikri, Zabdi,
(IS) 1 Chronicles 8 : 20 Elijenaj, Ziletaj, Eliel,
(IS) 1 Chronicles 8 : 21 Adaja, Beraja i Šimrat jesu sinovi Šimejevi.
(IS) 1 Chronicles 8 : 22 Jišpan, Eber, Eliel,
(IS) 1 Chronicles 8 : 23 Abdon, Zikri, Hanan,
(IS) 1 Chronicles 8 : 24 Hananija, Elam, Antotija,
(IS) 1 Chronicles 8 : 25 Jifdeja i Penuel jesu sinovi Šašakovi
(IS) 1 Chronicles 8 : 26 Šamšeraj, Šeharja, Atalija,
(IS) 1 Chronicles 8 : 27 Jaarešja, Elija i Zikri jesu sinovi Jerohamovi,
(IS) 1 Chronicles 8 : 28 To su poglavari obiteljski po porodicama svojim. Kao glavari stanovali su u Jerusalemu.
(IS) 1 Chronicles 8 : 29 U Gibeonu stanovali su otac Gibeona - žena njegova zvala se je Maaka.
(IS) 1 Chronicles 8 : 30 Njegov prvorođeni sin Abdon, pa Zur, Kiš, Baal, Nadab,
(IS) 1 Chronicles 8 : 31 Gedor, Ahio i Zaker.
(IS) 1 Chronicles 8 : 32 Miklot, kojemu se rodi Šimea. I ovi su stanovali kod braće svoje u Jerusalemu, naprema braći svojoj.
(IS) 1 Chronicles 8 : 33 Neru se rodi Kiša, Kišu se rodi Saul, Saulu se rodi Jonatan, Malki-Šua, Abinadaba i Eš-Baala.
(IS) 1 Chronicles 8 : 34 Sin Jonatanov jest Merib-Baal; Merib-Baalu se rodi Mika.
(IS) 1 Chronicles 8 : 35 Sinovi Mikini jesu Piton, Melek, Tarea i Ahaz.
(IS) 1 Chronicles 8 : 36 Ahazu se rodi Jehoad, Jehoadu se rodi Alemeta, Azmaveta se i Zimria. Zamriu se rodi Moza,
(IS) 1 Chronicles 8 : 37 Mozu se rodi Bineu, A njegov sin jest Rafa, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asel.
(IS) 1 Chronicles 8 : 38 Asel je imao šest sinova. Oni su se zvali Azrikam, Bokru, Išmael, Šearja, Obadija i Hanan; sve su to sinovi Aselovi.
(IS) 1 Chronicles 8 : 39 Sinovi njegova brata Ešeka jesu njegov prvorođenac Ulam, drugi Jehuš i treći Elifelet.
(IS) 1 Chronicles 8 : 40 Sinovi Ulamovi bili su valjani ratnici, koji su mogli natezati luk. I imali su mnogo sinova i unuka, sto i pedeset, Svi su ovi sinovi Benjaminovi.