(IS) 1 Chronicles 9 : 1 Svi Izraelci bili su zapisani u rodoslovlje. Zapisani su u knjizi o kraljevima Izraelovim. Judejci su bili odvedeni u progonstvo u Babilon zbog bezakonja svojih.
(IS) 1 Chronicles 9 : 2 Prvi stanovnici, koji su tada živjeli na vlastitom posjedu u gradovima svojim, bili su Izraelci, svećenici, Leviti i Netineji.
(IS) 1 Chronicles 9 : 3 U Jerusalemu stanovali su od sinova Judinih, od sinova Benjaminovih, od sinova Efraimovih i od sinova Manasehovih.
(IS) 1 Chronicles 9 : 4 Utaj, sin Amihuda, sina Omrija, sina Imrija, sina Bania, od potomaka Peresa, sina Judina.
(IS) 1 Chronicles 9 : 5 Nadalje od Šilonita prvorođenac Asaja i sinovi njegovi.
(IS) 1 Chronicles 9 : 6 Od sinova Zerahovih Jeuel i braća njihova: šest stotina i devedeset.
(IS) 1 Chronicles 9 : 7 Od sinova Benjaminovih: Salu, sin Mešulama, sina Hodavje, sina Hasenuina,
(IS) 1 Chronicles 9 : 8 Nadalje Ibneja, sin Jerohamov, i Ela, sin Uzije, sina Mikrijeva, i Mešulam, sin Šefatije, sina Reuela, sina Ibnijina,
(IS) 1 Chronicles 9 : 9 I braća njihova po porodicama svojim: devet stotina i pedeset i šest. Svi ovi ljudi bili su obiteljski poglavari u svojim obiteljima.
(IS) 1 Chronicles 9 : 10 Od svećenika: Jedaja, Jehojarib, Jakin
(IS) 1 Chronicles 9 : 11 I Azarija, sin Hilkije, sina Mešulama, sina Sadoka, sina Merajota, sina Ahituba, kneza u hramu Božjem;
(IS) 1 Chronicles 9 : 12 Nadalje Adaja, sin Jerohama, sina Pašhura, sina Malkijina, i Masaj, sin Adiela, sina Jahzere, sina Mešulama, sina Mešilemita, sina Imerova,
(IS) 1 Chronicles 9 : 13 I braća njihova, poglavari svojih obitelji: tisuća i sedam stotina i šezdeset ljudi, ljudi valjanih u službi kod hrama Božjega
(IS) 1 Chronicles 9 : 14 Od Levita: Šemaja, sin Hašuba, sina Azrikama, sina Hašabjina, od sinova Merarijevih,
(IS) 1 Chronicles 9 : 15 Bakbakar, Heres, Galal, Matanija, sin Mike, sina Zikrija, sina Asafova,
(IS) 1 Chronicles 9 : 16 Obadija, sin Šemaje, sina Galala, sina Jedutunova, i Berekija, sin Ase, sina Elkanina, koji je stanovao u selima Netofatskim.
(IS) 1 Chronicles 9 : 17 Nadalje vratari: Šalum, Akub, Talmon, Ahiman i braća njihova; Šalum je bio poglavar.
(IS) 1 Chronicles 9 : 18 On je do sada bio na vratima kraljevskim prema istoku. To su vratari u taboru Levita.
(IS) 1 Chronicles 9 : 19 Šalum, sin Korea, sina Abjasafa, sina Korahova, i braća njegova iz obitelji njegove, Korahovci, vrše službu u šatoru kao čuvari pragova. Već oci njihovi bili su u taboru Gospodnjem čuvari ulaza.
(IS) 1 Chronicles 9 : 20 Finehas, sin Eleazarov, bio je otprije glavar njihov - Gospod nek je s njim!
(IS) 1 Chronicles 9 : 21 Zaharija, sin Mešelemjin, bio je vratar kod šatora svjedočanstva.
(IS) 1 Chronicles 9 : 22 Svih ovih, koji su bili izabrani za vratare na pragovima, bilo je dvjesta i dvanaest. U selima njihovim bili su uneseni u popis porodica, David i vidjelac Samuel postaviše ih u njihovu službu.
(IS) 1 Chronicles 9 : 23 Oni su sa sinovima svojim kao straža stajali na vratima u hramu Gospodnjem, u šatoru.
(IS) 1 Chronicles 9 : 24 Prema četiri vjetra stajali su vratari, prema istoku, zapadu, sjeveru i Jugu.
(IS) 1 Chronicles 9 : 25 Od vremena do vremena morala su braća njihova iz njihovih sela doći za sedam dana, da im pomognu.
(IS) 1 Chronicles 9 : 26 Jer četiri prva vratara - to su bili Leviti - bila su svagda u službi. Oni su imali nadzor nad ćelijama i riznicama hrama Božjega.
(IS) 1 Chronicles 9 : 27 Preko noći stajali su u okolici hrama Božjega; jer na njima je bila straža i morali su otvarati svako jutro.
(IS) 1 Chronicles 9 : 28 Neki od njih bili su nad posuđem službenim: oni su ga na broj unosili i na broj iznosili.
(IS) 1 Chronicles 9 : 29 Drugi od njih bili su postavljeni nad drugim stvarima i nad svim predmetima posvećenim: nad brašnom, vinom, uljem, kadom i mirisima.
(IS) 1 Chronicles 9 : 30 Neki sinovi svećenički priređivali su mast od tih mirisa.
(IS) 1 Chronicles 9 : 31 Matitja, jedan od Levita, prvorođenac Koraheja Šaluma, bio je nad stvarima, što se peku na tavi.
(IS) 1 Chronicles 9 : 32 Između Kohatovaca, braće njihove, bili su neki nad kruhom postavljenim, pa bi ga priređivali svake subote.
(IS) 1 Chronicles 9 : 33 To su pjevači, obiteljski poglavari Levita, koji su samo u ćelijama bili slobodni od službe; jer su inače dan i noć bili zaposleni.
(IS) 1 Chronicles 9 : 34 To su obiteljski poglavari Levita, poglavari po porodicama svojim. Oni su stanovali u Jerusalemu.
(IS) 1 Chronicles 9 : 35 U Gibeonu stanovali su Jehiel, otac Gibeonov - žena njegova zvala se je Maaka -
(IS) 1 Chronicles 9 : 36 Njegov prvorođeni sin Abdon, pa Sur, Kiš, Baal, Ner, Nadab,
(IS) 1 Chronicles 9 : 37 Gedor, Ahio, Zaharija i Miklot.
(IS) 1 Chronicles 9 : 38 Miklotu se rodi Šimeama. I oni su stanovali kod braće svoje u Jerusalemu, naprema braći svojoj.
(IS) 1 Chronicles 9 : 39 Neru se rodi Kiš, Kišu se rodi Saul, Saulu se rodi Jonatan, Malki-Šua, Abinadab i Eš-Baal.
(IS) 1 Chronicles 9 : 40 Sin Jonatanov jest Merib-Baal. Merib-Baalu se rodi Mika.
(IS) 1 Chronicles 9 : 41 Sinovi Mikini jesu Piton, Melek, Tahrea i Ahaz.
(IS) 1 Chronicles 9 : 42 Ahazu se rodi Jar, Jaru se rodi Alemet, Azmavet i Zimri, Zimriju se rodi Moza,
(IS) 1 Chronicles 9 : 43 Mozu se rodi Bineu. A njegov sin jest Refaj, a njegov sin Eleasa, a njegov sin Asel.
(IS) 1 Chronicles 9 : 44 Asel je imao šest sinova, kojima su bila ova imena: Azrikam, Bokru, Išmael, Šearja, Obadija i Hanan. To su sinovi Aselovi.