(JB) 1 Chronicles 1 : 1 Adam, Šet, Enoš,
(JB) 1 Chronicles 1 : 2 Kenan, Mahalalel, Jared,
(JB) 1 Chronicles 1 : 3 Henok, Metušalah, Lamek,
(JB) 1 Chronicles 1 : 4 Noa, Šem, Ham i Jafet.
(JB) 1 Chronicles 1 : 5 Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.
(JB) 1 Chronicles 1 : 6 Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.
(JB) 1 Chronicles 1 : 7 Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.
(JB) 1 Chronicles 1 : 8 Hamovi sinovi: Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.
(JB) 1 Chronicles 1 : 9 Kuševi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: Šeba i Dedan.
(JB) 1 Chronicles 1 : 10 Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi vlastodržac na zemlji.
(JB) 1 Chronicles 1 : 11 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci,
(JB) 1 Chronicles 1 : 12 Patrušani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci.
(JB) 1 Chronicles 1 : 13 Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta,
(JB) 1 Chronicles 1 : 14 i Jebusejce, Amorejce, Girgašane,
(JB) 1 Chronicles 1 : 15 Hivijce, Arkijce, Sinijce,
(JB) 1 Chronicles 1 : 16 Arvadijce, Semarijce i Hamatijce.
(JB) 1 Chronicles 1 : 17 Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek.
(JB) 1 Chronicles 1 : 18 Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber.
(JB) 1 Chronicles 1 : 19 Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.
(JB) 1 Chronicles 1 : 20 Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,
(JB) 1 Chronicles 1 : 21 Hadoram, Uzal, Dikla,
(JB) 1 Chronicles 1 : 22 Obal, Abimael, Šeba,
(JB) 1 Chronicles 1 : 23 Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi.
(JB) 1 Chronicles 1 : 24 Šem, Arpakšad, Šalah,
(JB) 1 Chronicles 1 : 25 Eber, Peleg, Rau,
(JB) 1 Chronicles 1 : 26 Serug, Nahor, Tarah,
(JB) 1 Chronicles 1 : 27 Abram, to jest Abraham.
(JB) 1 Chronicles 1 : 28 Abrahamovi sinovi: Izak i Jišmael.
(JB) 1 Chronicles 1 : 29 Ovo je njihovo rodoslovlje: Jišmaelov prvenac Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam,
(JB) 1 Chronicles 1 : 30 Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema,
(JB) 1 Chronicles 1 : 31 Jetur, Nafiš i Kedma. To su Jišmaelovi sinovi.
(JB) 1 Chronicles 1 : 32 Sinovi Keture, Abrahamove inoče: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu: Šeba i Dedan.
(JB) 1 Chronicles 1 : 33 Midjanovi su sinovi bili: Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini sinovi.
(JB) 1 Chronicles 1 : 34 Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi bili: Ezav i Izrael.
(JB) 1 Chronicles 1 : 35 Ezavovi su sinovi bili: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah.
(JB) 1 Chronicles 1 : 36 Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek.
(JB) 1 Chronicles 1 : 37 Reuelovi su sinovi bili: Nahat, Zerah, Šama i Miza.
(JB) 1 Chronicles 1 : 38 Seirovi su sinovi bili: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.
(JB) 1 Chronicles 1 : 39 Lotanovi su sinovi bili: Hori i Homam; Lotanova je sestra bila Timna.
(JB) 1 Chronicles 1 : 40 Šobalovi su sinovi bili: Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili: Aja i Ana.
(JB) 1 Chronicles 1 : 41 Anin je sin bio Dišon, a Dišonovi su sinovi bili: Hamram, Ešban, Jitran i Keran.
(JB) 1 Chronicles 1 : 42 Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi su sinovi bili Us i Aran.
(JB) 1 Chronicles 1 : 43 Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba.
(JB) 1 Chronicles 1 : 44 Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre.
(JB) 1 Chronicles 1 : 45 Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje.
(JB) 1 Chronicles 1 : 46 Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit.
(JB) 1 Chronicles 1 : 47 Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.
(JB) 1 Chronicles 1 : 48 Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci.
(JB) 1 Chronicles 1 : 49 Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin.
(JB) 1 Chronicles 1 : 50 Kad je umro Baal Hanan, zavladao je Hadad; gradu mu je bilo ime Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kći Matredova iz Me Zahaba.
(JB) 1 Chronicles 1 : 51 Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,
(JB) 1 Chronicles 1 : 52 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,
(JB) 1 Chronicles 1 : 53 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,
(JB) 1 Chronicles 1 : 54 knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski.