(STRT) Luke 13 : 1 parēsan de tines en autō tō kairō apangellontes autō peri tōn galilaiōn ōn to aima pilatos emixen meta tōn thusiōn autōn parEsan de tines en autO tO kairO apangellontes autO peri tOn galilaiOn On to aima pilatos emixen meta tOn thusiOn autOn
(STRT) Luke 13 : 2 kai apokritheis o iēsous eipen autois dokeite oti oi galilaioi outoi amartōloi para pantas tous galilaious egenonto oti toiauta peponthasin kai apokritheis o iEsous eipen autois dokeite oti oi galilaioi outoi amartOloi para pantas tous galilaious egenonto oti toiauta peponthasin
(STRT) Luke 13 : 3 ouchi legō umin all ean mē metanoēte pantes ōsautōs apoleisthe ouchi legO umin all ean mE metanoEte pantes OsautOs apoleisthe
(STRT) Luke 13 : 4 ē ekeinoi oi deka kai oktō eph ous epesen o purgos en tō silōam kai apekteinen autous dokeite oti outoi opheiletai egenonto para pantas anthrōpous tous katoikountas en ierousalēm E ekeinoi oi deka kai oktO eph ous epesen o purgos en tO silOam kai apekteinen autous dokeite oti outoi opheiletai egenonto para pantas anthrOpous tous katoikountas en ierousalEm
(STRT) Luke 13 : 5 ouchi legō umin all ean mē metanoēte pantes omoiōs apoleisthe ouchi legO umin all ean mE metanoEte pantes omoiOs apoleisthe
(STRT) Luke 13 : 6 elegen de tautēn tēn parabolēn sukēn eichen tis en tō ampelōni autou pephuteumenēn kai ēlthen karpon zētōn en autē kai ouch euren elegen de tautEn tEn parabolEn sukEn eichen tis en tO ampelOni autou pephuteumenEn kai Elthen karpon zEtOn en autE kai ouch euren
(STRT) Luke 13 : 7 eipen de pros ton ampelourgon idou tria etē erchomai zētōn karpon en tē sukē tautē kai ouch euriskō ekkopson autēn ina ti kai tēn gēn katargei eipen de pros ton ampelourgon idou tria etE erchomai zEtOn karpon en tE sukE tautE kai ouch euriskO ekkopson autEn ina ti kai tEn gEn katargei
(STRT) Luke 13 : 8 o de apokritheis legei autō kurie aphes autēn kai touto to etos eōs otou skapsō peri autēn kai balō koprian o de apokritheis legei autO kurie aphes autEn kai touto to etos eOs otou skapsO peri autEn kai balO koprian
(STRT) Luke 13 : 9 kan men poiēsē karpon ei de mēge eis to mellon ekkopseis autēn kan men poiEsE karpon ei de mEge eis to mellon ekkopseis autEn
(STRT) Luke 13 : 10 ēn de didaskōn en mia tōn sunagōgōn en tois sabbasin En de didaskOn en mia tOn sunagOgOn en tois sabbasin
(STRT) Luke 13 : 11 kai idou gunē ēn pneuma echousa astheneias etē deka kai oktō kai ēn sunkuptousa kai mē dunamenē anakupsai eis to panteles kai idou gunE En pneuma echousa astheneias etE deka kai oktO kai En sunkuptousa kai mE dunamenE anakupsai eis to panteles
(STRT) Luke 13 : 12 idōn de autēn o iēsous prosephōnēsen kai eipen autē gunai apolelusai tēs astheneias sou idOn de autEn o iEsous prosephOnEsen kai eipen autE gunai apolelusai tEs astheneias sou
(STRT) Luke 13 : 13 kai epethēken autē tas cheiras kai parachrēma anōrthōthē kai edoxazen ton theon kai epethEken autE tas cheiras kai parachrEma anOrthOthE kai edoxazen ton theon
(STRT) Luke 13 : 14 apokritheis de o archisunagōgos aganaktōn oti tō sabbatō etherapeusen o iēsous elegen tō ochlō ex ēmerai eisin en ais dei ergazesthai en tautais oun erchomenoi therapeuesthe kai mē tē ēmera tou sabbatou apokritheis de o archisunagOgos aganaktOn oti tO sabbatO etherapeusen o iEsous elegen tO ochlO ex Emerai eisin en ais dei ergazesthai en tautais oun erchomenoi therapeuesthe kai mE tE Emera tou sabbatou
(STRT) Luke 13 : 15 apekrithē oun autō o kurios kai eipen upokrita ekastos umōn tō sabbatō ou luei ton boun autou ē ton onon apo tēs phatnēs kai apagagōn potizei apekrithE oun autO o kurios kai eipen upokrita ekastos umOn tO sabbatO ou luei ton boun autou E ton onon apo tEs phatnEs kai apagagOn potizei
(STRT) Luke 13 : 16 tautēn de thugatera abraam ousan ēn edēsen o satanas idou deka kai oktō etē ouk edei luthēnai apo tou desmou toutou tē ēmera tou sabbatou tautEn de thugatera abraam ousan En edEsen o satanas idou deka kai oktO etE ouk edei luthEnai apo tou desmou toutou tE Emera tou sabbatou
(STRT) Luke 13 : 17 kai tauta legontos autou katēschunonto pantes oi antikeimenoi autō kai pas o ochlos echairen epi pasin tois endoxois tois ginomenois up autou kai tauta legontos autou katEschunonto pantes oi antikeimenoi autO kai pas o ochlos echairen epi pasin tois endoxois tois ginomenois up autou
(STRT) Luke 13 : 18 elegen de tini omoia estin ē basileia tou theou kai tini omoiōsō autēn elegen de tini omoia estin E basileia tou theou kai tini omoiOsO autEn
(STRT) Luke 13 : 19 omoia estin kokkō sinapeōs on labōn anthrōpos ebalen eis kēpon eautou kai ēuxēsen kai egeneto eis dendron mega kai ta peteina tou ouranou kateskēnōsen en tois kladois autou omoia estin kokkO sinapeOs on labOn anthrOpos ebalen eis kEpon eautou kai EuxEsen kai egeneto eis dendron mega kai ta peteina tou ouranou kateskEnOsen en tois kladois autou
(STRT) Luke 13 : 20 kai palin eipen tini omoiōsō tēn basileian tou theou kai palin eipen tini omoiOsO tEn basileian tou theou
(STRT) Luke 13 : 21 omoia estin zumē ēn labousa gunē enekrupsen eis aleurou sata tria eōs ou ezumōthē olon omoia estin zumE En labousa gunE enekrupsen eis aleurou sata tria eOs ou ezumOthE olon
(STRT) Luke 13 : 22 kai dieporeueto kata poleis kai kōmas didaskōn kai poreian poioumenos eis ierousalēm kai dieporeueto kata poleis kai kOmas didaskOn kai poreian poioumenos eis ierousalEm
(STRT) Luke 13 : 23 eipen de tis autō kurie ei oligoi oi sōzomenoi o de eipen pros autous eipen de tis autO kurie ei oligoi oi sOzomenoi o de eipen pros autous
(STRT) Luke 13 : 24 agōnizesthe eiselthein dia tēs stenēs pulēs oti polloi legō umin zētēsousin eiselthein kai ouk ischusousin agOnizesthe eiselthein dia tEs stenEs pulEs oti polloi legO umin zEtEsousin eiselthein kai ouk ischusousin
(STRT) Luke 13 : 25 aph ou an egerthē o oikodespotēs kai apokleisē tēn thuran kai arxēsthe exō estanai kai krouein tēn thuran legontes kurie kurie anoixon ēmin kai apokritheis erei umin ouk oida umas pothen este aph ou an egerthE o oikodespotEs kai apokleisE tEn thuran kai arxEsthe exO estanai kai krouein tEn thuran legontes kurie kurie anoixon Emin kai apokritheis erei umin ouk oida umas pothen este
(STRT) Luke 13 : 26 tote arxesthe legein ephagomen enōpion sou kai epiomen kai en tais plateiais ēmōn edidaxas tote arxesthe legein ephagomen enOpion sou kai epiomen kai en tais plateiais EmOn edidaxas
(STRT) Luke 13 : 27 kai erei legō umin ouk oida umas pothen este apostēte ap emou pantes oi ergatai tēs adikias kai erei legO umin ouk oida umas pothen este apostEte ap emou pantes oi ergatai tEs adikias
(STRT) Luke 13 : 28 ekei estai o klauthmos kai o brugmos tōn odontōn otan opsēsthe abraam kai isaak kai iakōb kai pantas tous prophētas en tē basileia tou theou umas de ekballomenous exō ekei estai o klauthmos kai o brugmos tOn odontOn otan opsEsthe abraam kai isaak kai iakOb kai pantas tous prophEtas en tE basileia tou theou umas de ekballomenous exO
(STRT) Luke 13 : 29 kai ēxousin apo anatolōn kai dusmōn kai apo borra kai notou kai anaklithēsontai en tē basileia tou theou kai Exousin apo anatolOn kai dusmOn kai apo borra kai notou kai anaklithEsontai en tE basileia tou theou
(STRT) Luke 13 : 30 kai idou eisin eschatoi oi esontai prōtoi kai eisin prōtoi oi esontai eschatoi kai idou eisin eschatoi oi esontai prOtoi kai eisin prOtoi oi esontai eschatoi
(STRT) Luke 13 : 31 en autē tē ēmera prosēlthon tines pharisaioi legontes autō exelthe kai poreuou enteuthen oti ērōdēs thelei se apokteinai en autE tE Emera prosElthon tines pharisaioi legontes autO exelthe kai poreuou enteuthen oti ErOdEs thelei se apokteinai
(STRT) Luke 13 : 32 kai eipen autois poreuthentes eipate tē alōpeki tautē idou ekballō daimonia kai iaseis epitelō sēmeron kai aurion kai tē tritē teleioumai kai eipen autois poreuthentes eipate tE alOpeki tautE idou ekballO daimonia kai iaseis epitelO sEmeron kai aurion kai tE tritE teleioumai
(STRT) Luke 13 : 33 plēn dei me sēmeron kai aurion kai tē echomenē poreuesthai oti ouk endechetai prophētēn apolesthai exō ierousalēm plEn dei me sEmeron kai aurion kai tE echomenE poreuesthai oti ouk endechetai prophEtEn apolesthai exO ierousalEm
(STRT) Luke 13 : 34 ierousalēm ierousalēm ē apokteinousa tous prophētas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autēn posakis ēthelēsa episunaxai ta tekna sou on tropon ornis tēn eautēs nossian upo tas pterugas kai ouk ēthelēsate ierousalEm ierousalEm E apokteinousa tous prophEtas kai lithobolousa tous apestalmenous pros autEn posakis EthelEsa episunaxai ta tekna sou on tropon ornis tEn eautEs nossian upo tas pterugas kai ouk EthelEsate
(STRT) Luke 13 : 35 idou aphietai umin o oikos umōn erēmos amēn de legō umin oti ou mē me idēte eōs an ēxē ote eipēte eulogēmenos o erchomenos en onomati kuriou idou aphietai umin o oikos umOn erEmos amEn de legO umin oti ou mE me idEte eOs an ExE ote eipEte eulogEmenos o erchomenos en onomati kuriou