(BHSCO) Ezekiel 1 : 1 ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחדש ואני בתוך־הגולה על־נהר־כבר נפתחו השמים ואראה מראות אלהים׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 2 בחמשה לחדש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 3 היה היה דבר־יהוה אל־יחזקאל בן־בוזי הכהן בארץ כשדים על־נהר־כבר ותהי עליו שם יד־יהוה׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 4 וארא והנה רוח סערה באה מן־הצפון עןן גדול ואש מתלקחת ונגה לו סביב ומתוכה כעין החשמל מתוך האש׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 5 ומתוכה דמות ארבע חיות וזה מראיהן דמות אדם להנה׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 6 וארבעה פנים לאחת וארבע כנפים לאחת להם׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 7 ורגליהם רגל ישרה וכף רגליהם ככף רגל עגל ונצצים כעין נחשת קלל׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 8 [כ וידו] [ק וידי] אדם מתחת כנפיהם על ארבעת רבעיהם ופניהם וכנפיהם לארבעתם׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 9 חברת אשה אל־אחותה כנפיהם לא־יסבו בלכתן איש אל־עבר פניו ילכו׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 10 ודמות פניהם פני אדם ופני אריה אל־הימין לארבעתם ופני־שור מהשמאול לארבעתן ופני־נשר לארבעתן׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 11 ופניהם וכנפיהם פרדות מלמעלה לאיש שתים חברות איש ושתים מכסות את גויתיהנה׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 12 ואיש אל־עבר פניו ילכו אל אשר יהיה־שמה הרוח ללכת ילכו לא יסבו בלכתן׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 13 ודמות החיות מראיהם כגחלי־אש בערות כמראה הלפדים היא מתהלכת בין החיות ונגה לאש ומן־האש יוצא ברק׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 14 והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 15 וארא החיות והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 16 מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש ודמות אחד לארבעתן ומראיהם ומעשיהם כאשר יהיה האופן בתוך האופן׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 17 על־ארבעת רבעיהן בלכתם ילכו לא יסבו בלכתן׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 18 וגביהן וגבה להם ויראה להם וגבתם מלאת עינים סביב לארבעתן׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 19 ובלכת החיות ילכו האופנים אצלם ובהנשא החיות מעל הארץ ינשאו האופנים׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 20 על אשר יהיה־שם הרוח ללכת ילכו שמה הרוח ללכת והאופנים ינשאו לעמתם כי רוח החיה באופנים׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 21 בלכתם ילכו ובעמדם יעמדו ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעמתם כי רוח החיה באופנים׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 22 ודמות על־ראשי החיה רקיע כעין הקרח הנורא נטוי על־ראשיהם מלמעלה׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 23 ותחת הרקיע כנפיהם ישרות אשה אל־אחותה לאיש שתים מכסות להנה ולאיש שתים מכסות להנה את גויתיהם׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 24 ואשמע את־קול כנפיהם כקול מים רבים כקול־שדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 25 ויהי־קול מעל לרקיע אשר על־ראשם בעמדם תרפינה כנפיהן׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 26 וממעל לרקיע אשר על־ראשם כמראה אבן־ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם עליו מלמעלה׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 27 וארא כעין חשמל כמראה־אש בית־לה סביב ממראה מתניו ולמעלה וממראה מתניו ולמטה ראיתי כמראה־אש ונגה לו סביב׃
(BHSCO) Ezekiel 1 : 28 כמראה הקשת אשר יהיה בעןן ביום הגשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד־יהוה ואראה ואפל על־פני ואשמע קול מדבר׃ ס