(BHSCO) Haggai 1 : 1 בשנת שתים לדריוש המלך בחדש הששי ביום אחד לחדש היה דבר־יהוה ביד־חגי הנביא אל־זרבבל בן־שאלתיאל פחת יהודה ואל־יהושע בן־יהוצדק הכהן הגדול לאמר׃
(BHSCO) Haggai 1 : 2 כה אמר יהוה צבאות לאמר העם הזה אמרו לא עת־בא עת־בית יהוה להבנות׃ ף
(BHSCO) Haggai 1 : 3 ויהי דבר־יהוה ביד־חגי הנביא לאמר׃
(BHSCO) Haggai 1 : 4 העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים והבית הזה חרב׃
(BHSCO) Haggai 1 : 5 ועתה כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על־דרכיכם׃
(BHSCO) Haggai 1 : 6 זרעתם הרבה והבא מעט אכול ואין־לשבעה שתו ואין־לשכרה לבוש ואין־לחם לו והמשתכר משתכר אל־צרור נקוב׃ ף
(BHSCO) Haggai 1 : 7 כה אמר יהוה צבאות שימו לבבכם על־דרכיכם׃
(BHSCO) Haggai 1 : 8 עלו ההר והבאתם עץ ובנו הבית וארצה־בו [כ ואכבד] [ק ואכבדה] אמר יהוה׃
(BHSCO) Haggai 1 : 9 פנה אל־הרבה והנה למעט והבאתם הבית ונפחתי בו יען מה נאם יהוה צבאות יען ביתי אשר־הוא חרב ואתם רצים איש לביתו׃
(BHSCO) Haggai 1 : 10 על־כן עליכם כלאו שמים מטל והארץ כלאה יבולה׃
(BHSCO) Haggai 1 : 11 ואקרא חרב על־הארץ ועל־ההרים ועל־הדגן ועל־התירוש ועל־היצהר ועל אשר תוציא האדמה ועל־האדם ועל־הבהמה ועל כל־יגיע כפים׃ ס
(BHSCO) Haggai 1 : 12 וישמע זרבבל בן־שלתיאל ויהושע בן־יהוצדק הכהן הגדול וכל שארית העם בקול יהוה אלהיהם ועל־דברי חגי הנביא כאשר שלחו יהוה אלהיהם וייראו העם מפני יהוה׃
(BHSCO) Haggai 1 : 13 ויאמר חגי מלאך יהוה במלאכות יהוה לעם לאמר אני אתכם נאם־יהוה׃
(BHSCO) Haggai 1 : 14 ויער יהוה את־רוח זרבבל בן־שלתיאל פחת יהודה ואת־רוח יהושע בן־יהוצדק הכהן הגדול ואת־רוח כל שארית העם ויבאו ויעשו מלאכה בבית־יהוה צבאות אלהיהם׃ ף
(BHSCO) Haggai 1 : 15 ביום עשרים וארבעה לחדש בששי בשנת שתים לדריוש המלך׃