(BHSCO) Psalms 1 : 1 אשרי־האיש* אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
(BHSCO) Psalms 1 : 2 כי אמ* בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יוםם ולילה׃
(BHSCO) Psalms 1 : 3 והיה כעץ שתול על־פלגי מים אשר פריו יתן בעתו ועלהו לא־יבול וכל אשר־יעשה יצליח׃
(BHSCO) Psalms 1 : 4 לא־כן הרשעים כי אם־כמץ אשר־תדפנו רוח׃
(BHSCO) Psalms 1 : 5 על־כן לא־יקמו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים׃
(BHSCO) Psalms 1 : 6 כי־יודע יהוה דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד׃