(BHSCO) 1 Kings 1 : 1 והמלך דוד זקן בא בימים ויכסהו בבגדים ולא יחם לו׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 2 ויאמרו לו עבדיו יבקשו לאדני המלך נערה בתולה ועמדה לפני המלך ותהי־לו סכנת ושכבה בחיקך וחם לאדני המלך׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 3 ויבקשו נערה יפה בכל גבול ישראל וימצאו את־אבישג השונמית ויבאו אתה למלך׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 4 והנערה יפה עד־מאד ותהי למלך סכנת ותשרתהו והמלך לא ידעה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 5 ואדניה בן־חגית מתנשא לאמר אני אמלך ויעש לו רכב ופרשים וחמשים איש רצים לפניו׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 6 ולא־עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה עשית וגם־הוא טוב־תאר מאד ואתו ילדה אחרי אבשלום׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 7 ויהיו דבריו עם יואב בן־צרויה ועם אביתר הכהן ויעזרו אחרי אדניה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 8 וצדוק הכהן ובניהו בן־יהוידע ונתן הנביא ושמעי ורעי והגבורים אשר לדוד לא היו עם־אדניהו׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 9 ויזבח אדניהו צאן ובקר ומריא עם אבן הזחלת אשר־אצל עין רגל ויקרא את־כל־אחיו בני המלך ולכל־אנשי יהודה עבדי המלך׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 10 ואת־נתן הנביא ובניהו ואת־הגבורים ואת־שלמה אחיו לא קרא׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 11 ויאמר נתן אל־בת־שבע אם־שלמה לאמר הלוא שמעת כי מלך אדניהו בן־חגית ואדנינו דוד לא ידע׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 12 ועתה לכי איעצך נא עצה ומלטי את־נפשך ואת־נפש בנך שלמה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 13 לכי ובאי אל־המלך דוד ואמרת אליו הלא־אתה אדני המלך נשבעת לאמתך לאמר כי־שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על־כסאי ומדוע מלך אדניהו׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 14 הנה עודך מדברת שם עם־המלך ואני אבוא אחריך ומלאתי את־דבריך׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 15 ותבא בת־שבע אל־המלך החדרה והמלך זקן מאד ואבישג השונמית משרת את־המלך׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 16 ותקד בת־שבע ותשתחו למלך ויאמר המלך מה־לך׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 17 ותאמר לו אדני אתה נשבעת ביהוה אלהיך לאמתך כי־שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על־כסאי׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 18 ועתה הנה אדניה מלך ועתה אדני המלך לא ידעת׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 19 ויזבח שור ומריא־וצאן לרב ויקרא לכל־בני המלך ולאביתר הכהן וליאב שר הצבא ולשלמה עבדך לא קרא׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 20 ואתה אדני המלך עיני כל־ישראל עליך להגיד להם מי ישב על־כסא אדני־המלך אחריו׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 21 והיה כשכב אדני־המלך עם־אבתיו והייתי אני ובני שלמה חטאים׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 22 והנה עודנה מדברת עם־המלך ונתן הנביא בא׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 23 ויגידו למלך לאמר הנה נתן הנביא ויבא לפני המלך וישתחו למלך על־אפיו ארצה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 24 ויאמר נתן אדני המלך אתה אמרת אדניהו ימלך אחרי והוא ישב על־כסאי׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 25 כי ירד היום ויזבח שור ומריא־וצאן לרב ויקרא לכל־בני המלך ולשרי הצבא ולאביתר הכהן והנם אכלים ושתים לפניו ויאמרו יחי המלך אדניהו׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 26 ולי אני־עבדך ולצדק הכהן ולבניהו בן־יהוידע ולשלמה עבדך לא קרא׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 27 אם מאת אדני המלך נהיה הדבר הזה ולא הודעת את־[כ עבדיך] [ק עבדך] מי ישב על־כסא אדני־המלך אחריו׃ ס
(BHSCO) 1 Kings 1 : 28 ויען המלך דוד ויאמר קראו־לי לבת־שבע ותבא לפני המלך ותעמד לפני המלך׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 29 וישבע המלך ויאמר חי־יהוה אשר־פדה את־נפשי מכל־צרה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 30 כי כאשר נשבעתי לך ביהוה אלהי ישראל לאמר כי־שלמה בנך ימלך אחרי והוא ישב על־כסאי תחתי כי כן אעשה היום הזה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 31 ותקד בת־שבע אפים ארץ ותשתחו למלך ותאמר יחי אדני המלך דוד לעלם׃ ף
(BHSCO) 1 Kings 1 : 32 ויאמר המלך דוד קראו־לי לצדוק הכהן ולנתן הנביא ולבניהו בן־יהוידע ויבאו לפני המלך׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 33 ויאמר המלך להם קחו עםכם את־עבדי אדניכם והרכבתם את־שלמה בני על־הפרדה אשר־לי והורדתם אתו אל־גחון׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 34 ומשח אתו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על־ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 35 ועליתם אחריו ובא וישב על־כסאי והוא ימלך תחתי ואתו צויתי להיות נגיד על־ישראל ועל־יהודה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 36 ויען בניהו בן־יהוידע את־המלך ויאמר אמן כן יאמר יהוה אלהי אדני המלך׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 37 כאשר היה יהוה עם־אדני המלך כן [כ יהי] [ק יהיה] עם־שלמה ויגדל את־כסאו מכסא אדני המלך דוד׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 38 וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן־יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את־שלמה על־פרדת המלך דוד וילכו אתו על־גחון׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 39 ויקח צדוק הכהן את־קרן השמן מן־האהל וימשח את־שלמה ויתקעו בשופר ויאמרו כל־העם יחי המלך שלמה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 40 ויעלו כל־העם אחריו והעם מחללים בחללים ושמחים שמחה גדולה ותבקע הארץ בקולם׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 41 וישמע אדניהו וכל־הקראים אשר אתו והם כלו לאכל וישמע יואב את־קול השופר ויאמר מדוע קול־הקריה הומה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 42 עודנו מדבר והנה יונתן בן־אביתר הכהן בא ויאמר אדניהו בא כי איש חיל אתה וטוב תבשר׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 43 ויען יונתן ויאמר לאדניהו אבל אדנינו המלך־דוד המליך את־שלמה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 44 וישלח אתו־המלך את־צדוק הכהן ואת־נתן הנביא ובניהו בן־יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 45 וימשחו אתו צדוק הכהן ונתן הנביא למלך בגחון ויעלו משם שמחים ותהם הקריה הוא הקול אשר שמעתם׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 46 וגם ישב שלמה על כסא המלוכה׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 47 וגם־באו עבדי המלך לברך את־אדנינו המלך דוד לאמר ייטב [כ אלהיך] [ק אלהים] את־שם שלמה משמך ויגדל את־כסאו מכסאך וישתחו המלך על־המשכב׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 48 וגם־ככה אמר המלך ברוך יהוה אלהי ישראל אשר נתן היום ישב על־כסאי ועיני ראות׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 49 ויחרדו ויקמו כל־הקראים אשר לאדניהו וילכו איש לדרכו׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 50 ואדניהו ירא מפני שלמה ויקם וילך ויחזק בקרנות המזבח׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 51 ויגד לשלמה לאמר הנה אדניהו ירא את־המלך שלמה והנה אחז בקרנות המזבח לאמר ישבע־לי כיום המלך שלמה אם־ימית את־עבדו בחרב׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 52 ויאמר שלמה אם יהיה לבן־חיל לא־יפל משערתו ארצה ואם־רעה תמצא־בו ומת׃
(BHSCO) 1 Kings 1 : 53 וישלח המלך שלמה וירדהו מעל המזבח ויבא וישתחו למלך שלמה ויאמר־לו שלמה לך לביתך׃ ף