(DK) Luke 3 : 1 U petnaestoj godini vladanja ćesara Tiverija, kad bješe Pontije Pilat sudija u Judeji, i Irod četverovlasnik u Galileji, a Filip brat njegov četverovlasnik u Itureji i u Trahonitskoj, i Lisanija četverovlasnik u Avilini,
(DK) Luke 3 : 2 Za poglavara svešteničkijeh Ane i Kajafe, reče Bog Jovanu sinu Zarijnu u pustinji,
(DK) Luke 3 : 3 I dođe u svu okolinu Jordansku propovijedajući krštenje pokajanja za oproštenje grijeha;
(DK) Luke 3 : 4 Kao što je napisano u knjizi riječi proroka Isaije koji govori: glas onoga što viče u pustinji: pripravite put Gospodnji; poravnite staze njegove;
(DK) Luke 3 : 5 Sve doline neka se ispune, i sve gore i bregovi neka se slegnu; i što je krivo neka bude pravo, i hrapavi putovi neka budu glatki;
(DK) Luke 3 : 6 I svako će tijelo vidjeti spasenije Božije.
(DK) Luke 3 : 7 Jovan pak govoraše ljudima koji izlažahu da ih krsti: porodi aspidini! ko vam kaza da bježite od gnjeva koji ide?
(DK) Luke 3 : 8 Rodite dakle rodove dostojne pokajanja, i ne govorite u sebi: oca imamo Avraama; jer vam kažem da Bog može i od ovoga kamenja podignuti djecu Avraamu.
(DK) Luke 3 : 9 Jer već i sjekira stoji drvetu kod korijena; i svako drvo koje dobra roda ne rađa siječe se i u oganj se baca.
(DK) Luke 3 : 10 I pitahu ga ljudi govoreći: šta ćemo dakle činiti?
(DK) Luke 3 : 11 On pak odgovarajući reče im: koji ima dvije haljine neka da jednu onome koji nema; i ko ima hrane neka čini tako.
(DK) Luke 3 : 12 Dođoše pak i carinici da ih krsti, i rekoše mu: učitelju! šta ćemo činiti?
(DK) Luke 3 : 13 A on im reče: ne ištite više nego što vam je rečeno.
(DK) Luke 3 : 14 Pitahu ga pak i vojnici govoreći: a mi šta ćemo činiti? I reče im: nikome da ne činite sile niti koga da opadate, i budite zadovoljni svojom platom.
(DK) Luke 3 : 15 A kad narod bješe u sumnji i pomišljahu svi u srcima svojijem za Jovana: da nije on Hristos?
(DK) Luke 3 : 16 Odgovaraše Jovan svima govoreći: ja vas krstim vodom; ali ide za mnom jači od mene, kome ja nijesam dostojan odriješiti remena na obući njegovoj; on će vas krstiti Duhom svetijem i ognjem.
(DK) Luke 3 : 17 On ima lopatu u ruci svojoj, i očistiće gumno svoje, i skupiće pšenicu svoju, a pljevu će sažeći ognjem vječnijem.
(DK) Luke 3 : 18 I drugo mnogo koješta javlja narodu i napominja.
(DK) Luke 3 : 19 Iroda pak četverovlasnika koraše Jovan za Irodijadu, ženu brata njegova, i za sva zla što učini Irod;
(DK) Luke 3 : 20 I svrh svega učini i to te zatvori Jovana u tamnicu.
(DK) Luke 3 : 21 A kad se krsti sav narod, i Isus pošto se krsti i moljaše se Bogu, otvori se nebo,
(DK) Luke 3 : 22 I siđe na nj Duh sveti u tjelesnome obliku kao golub, i ču se glas s neba govoreći: ti si sin moj ljubazni, ti si po mojoj volji.
(DK) Luke 3 : 23 I taj Isus imaše oko trideset godina kad poče; i bješe, kao što se mišljaše, sin Josifa sina Ilijna,
(DK) Luke 3 : 24 Sina Matatova, sina Levijna, sina Melhijna, sina Janejeva, sina Josifova,
(DK) Luke 3 : 25 Sina Matatijna, sina Amosova, sina Naumova, sina Eslijna, sina Nangejeva,
(DK) Luke 3 : 26 Sina Maatova, sina Matatijna, sina Semejina, sina Josifova, sina Judina,
(DK) Luke 3 : 27 Sina Joanina, sina Risina, sina Zorovavelova, sina Salatiilova, sina Nirijna,
(DK) Luke 3 : 28 Sina Melhijna, sina Adijna, sina Kosamova, sina Irova,
(DK) Luke 3 : 29 Sina Josijna, sina Eliezerova, sina Jorimova, sina Matatova, sina Levijna,
(DK) Luke 3 : 30 Sina Simeunova, sina Judina, sina Josifova, sina Jonanova, sina Eliakimova,
(DK) Luke 3 : 31 Sina Melejina, sina Mainanova, sina Matatina, sina Natanova, sina Davidova,
(DK) Luke 3 : 32 Sina Jesejeva, sina Ovidova, sina Voozova, sina Salmonova, sina Naasonova,
(DK) Luke 3 : 33 Sina Aminadavova, sina Aramova, sina Esromova, sina Faresova, sina Judina,
(DK) Luke 3 : 34 Sina Jakovljeva, sina Isakova, sina Avraamova, sina Tarina, sina Nahorova,
(DK) Luke 3 : 35 Sina Seruhova, sina Ragavova, sina Falekova, sina Everova, sina Salina,
(DK) Luke 3 : 36 Sina Kainanova, sina Arfaksadova, sina Simova, sina Nojeva, sina Lamehova,
(DK) Luke 3 : 37 Sina Matusalina, sina Enohova, sina Jaredova, sina Maleleilova, sina Kainanova,
(DK) Luke 3 : 38 Sina Enosova, sina Sitova, sina Adamova, sina Božijega.