(STRT) Luke 3 : 1 en etei de pentekaidekatō tēs ēgemonias tiberiou kaisaros ēgemoneuontos pontiou pilatou tēs ioudaias kai tetrarchountos tēs galilaias ērōdou philippou de tou adelphou autou tetrarchountos tēs itouraias kai trachōnitidos chōras kai lusaniou tēs abilēnēs tetrarchountos en etei de pentekaidekatO tEs Egemonias tiberiou kaisaros Egemoneuontos pontiou pilatou tEs ioudaias kai tetrarchountos tEs galilaias ErOdou philippou de tou adelphou autou tetrarchountos tEs itouraias kai trachOnitidos chOras kai lusaniou tEs abilEnEs tetrarchountos
(STRT) Luke 3 : 2 ep archiereōn anna kai kaiapha egeneto rēma theou epi iōannēn ton tou zachariou uion en tē erēmō ep archiereOn anna kai kaiapha egeneto rEma theou epi iOannEn ton tou zachariou uion en tE erEmO
(STRT) Luke 3 : 3 kai ēlthen eis pasan tēn perichōron tou iordanou kērussōn baptisma metanoias eis aphesin amartiōn kai Elthen eis pasan tEn perichOron tou iordanou kErussOn baptisma metanoias eis aphesin amartiOn
(STRT) Luke 3 : 4 ōs gegraptai en biblō logōn ēsaiou tou prophētou legontos phōnē boōntos en tē erēmō etoimasate tēn odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou Os gegraptai en biblO logOn Esaiou tou prophEtou legontos phOnE boOntos en tE erEmO etoimasate tEn odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou
(STRT) Luke 3 : 5 pasa pharagx plērōthēsetai kai pan oros kai bounos tapeinōthēsetai kai estai ta skolia eis eutheian kai ai tracheiai eis odous leias pasa pharagx plErOthEsetai kai pan oros kai bounos tapeinOthEsetai kai estai ta skolia eis eutheian kai ai tracheiai eis odous leias
(STRT) Luke 3 : 6 kai opsetai pasa sarx to sōtērion tou theou kai opsetai pasa sarx to sOtErion tou theou
(STRT) Luke 3 : 7 elegen oun tois ekporeuomenois ochlois baptisthēnai up autou gennēmata echidnōn tis upedeixen umin phugein apo tēs mellousēs orgēs elegen oun tois ekporeuomenois ochlois baptisthEnai up autou gennEmata echidnOn tis upedeixen umin phugein apo tEs mellousEs orgEs
(STRT) Luke 3 : 8 poiēsate oun karpous axious tēs metanoias kai mē arxēsthe legein en eautois patera echomen ton abraam legō gar umin oti dunatai o theos ek tōn lithōn toutōn egeirai tekna tō abraam poiEsate oun karpous axious tEs metanoias kai mE arxEsthe legein en eautois patera echomen ton abraam legO gar umin oti dunatai o theos ek tOn lithOn toutOn egeirai tekna tO abraam
(STRT) Luke 3 : 9 ēdē de kai ē axinē pros tēn rizan tōn dendrōn keitai pan oun dendron mē poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai EdE de kai E axinE pros tEn rizan tOn dendrOn keitai pan oun dendron mE poioun karpon kalon ekkoptetai kai eis pur balletai
(STRT) Luke 3 : 10 kai epērōtōn auton oi ochloi legontes ti oun poiēsomen kai epErOtOn auton oi ochloi legontes ti oun poiEsomen
(STRT) Luke 3 : 11 apokritheis de legei autois o echōn duo chitōnas metadotō tō mē echonti kai o echōn brōmata omoiōs poieitō apokritheis de legei autois o echOn duo chitOnas metadotO tO mE echonti kai o echOn brOmata omoiOs poieitO
(STRT) Luke 3 : 12 ēlthon de kai telōnai baptisthēnai kai eipon pros auton didaskale ti poiēsomen Elthon de kai telOnai baptisthEnai kai eipon pros auton didaskale ti poiEsomen
(STRT) Luke 3 : 13 o de eipen pros autous mēden pleon para to diatetagmenon umin prassete o de eipen pros autous mEden pleon para to diatetagmenon umin prassete
(STRT) Luke 3 : 14 epērōtōn de auton kai strateuomenoi legontes kai ēmeis ti poiēsomen kai eipen pros autous mēdena diaseisēte mēde sukophantēsēte kai arkeisthe tois opsōniois umōn epErOtOn de auton kai strateuomenoi legontes kai Emeis ti poiEsomen kai eipen pros autous mEdena diaseisEte mEde sukophantEsEte kai arkeisthe tois opsOniois umOn
(STRT) Luke 3 : 15 prosdokōntos de tou laou kai dialogizomenōn pantōn en tais kardiais autōn peri tou iōannou mēpote autos eiē o christos prosdokOntos de tou laou kai dialogizomenOn pantOn en tais kardiais autOn peri tou iOannou mEpote autos eiE o christos
(STRT) Luke 3 : 16 apekrinato o iōannēs apasin legōn egō men udati baptizō umas erchetai de o ischuroteros mou ou ouk eimi ikanos lusai ton imanta tōn upodēmatōn autou autos umas baptisei en pneumati agiō kai puri apekrinato o iOannEs apasin legOn egO men udati baptizO umas erchetai de o ischuroteros mou ou ouk eimi ikanos lusai ton imanta tOn upodEmatOn autou autos umas baptisei en pneumati agiO kai puri
(STRT) Luke 3 : 17 ou to ptuon en tē cheiri autou kai diakathariei tēn alōna autou kai sunaxei ton siton eis tēn apothēkēn autou to de achuron katakausei puri asbestō ou to ptuon en tE cheiri autou kai diakathariei tEn alOna autou kai sunaxei ton siton eis tEn apothEkEn autou to de achuron katakausei puri asbestO
(STRT) Luke 3 : 18 polla men oun kai etera parakalōn euēngelizeto ton laon polla men oun kai etera parakalOn euEngelizeto ton laon
(STRT) Luke 3 : 19 o de ērōdēs o tetrarchēs elenchomenos up autou peri ērōdiados tēs gunaikos philippou tou adelphou autou kai peri pantōn ōn epoiēsen ponērōn o ērōdēs o de ErOdEs o tetrarchEs elenchomenos up autou peri ErOdiados tEs gunaikos philippou tou adelphou autou kai peri pantOn On epoiEsen ponErOn o ErOdEs
(STRT) Luke 3 : 20 prosethēken kai touto epi pasin kai katekleisen ton iōannēn en tē phulakē prosethEken kai touto epi pasin kai katekleisen ton iOannEn en tE phulakE
(STRT) Luke 3 : 21 egeneto de en tō baptisthēnai apanta ton laon kai iēsou baptisthentos kai proseuchomenou aneōchthēnai ton ouranon egeneto de en tO baptisthEnai apanta ton laon kai iEsou baptisthentos kai proseuchomenou aneOchthEnai ton ouranon
(STRT) Luke 3 : 22 kai katabēnai to pneuma to agion sōmatikō eidei ōsei peristeran ep auton kai phōnēn ex ouranou genesthai legousan su ei o uios mou o agapētos en soi ēudokēsa kai katabEnai to pneuma to agion sOmatikO eidei Osei peristeran ep auton kai phOnEn ex ouranou genesthai legousan su ei o uios mou o agapEtos en soi EudokEsa
(STRT) Luke 3 : 23 kai autos ēn o iēsous ōsei etōn triakonta archomenos ōn ōs enomizeto uios iōsēph tou ēli kai autos En o iEsous Osei etOn triakonta archomenos On Os enomizeto uios iOsEph tou Eli
(STRT) Luke 3 : 24 tou matthat tou leui tou melchi tou ianna tou iōsēph tou matthat tou leui tou melchi tou ianna tou iOsEph
(STRT) Luke 3 : 25 tou mattathiou tou amōs tou naoum tou esli tou nangai tou mattathiou tou amOs tou naoum tou esli tou nangai
(STRT) Luke 3 : 26 tou maath tou mattathiou tou semei tou iōsēph tou iouda tou maath tou mattathiou tou semei tou iOsEph tou iouda
(STRT) Luke 3 : 27 tou iōanna tou rēsa tou zorobabel tou salathiēl tou nēri tou iOanna tou rEsa tou zorobabel tou salathiEl tou nEri
(STRT) Luke 3 : 28 tou melchi tou addi tou kōsam tou elmōdam tou ēr tou melchi tou addi tou kOsam tou elmOdam tou Er
(STRT) Luke 3 : 29 tou iōsē tou eliezer tou iōreim tou matthat tou leui tou iOsE tou eliezer tou iOreim tou matthat tou leui
(STRT) Luke 3 : 30 tou sumeōn tou iouda tou iōsēph tou iōnan tou eliakeim tou sumeOn tou iouda tou iOsEph tou iOnan tou eliakeim
(STRT) Luke 3 : 31 tou melea tou mainan tou mattatha tou nathan tou dabid tou melea tou mainan tou mattatha tou nathan tou dabid
(STRT) Luke 3 : 32 tou iessai tou ōbēd tou booz tou salmōn tou naassōn tou iessai tou ObEd tou booz tou salmOn tou naassOn
(STRT) Luke 3 : 33 tou aminadab tou aram tou esrōm tou phares tou iouda tou aminadab tou aram tou esrOm tou phares tou iouda
(STRT) Luke 3 : 34 tou iakōb tou isaak tou abraam tou thara tou nachōr tou iakOb tou isaak tou abraam tou thara tou nachOr
(STRT) Luke 3 : 35 tou sarouch tou ragau tou phalek tou eber tou sala tou sarouch tou ragau tou phalek tou eber tou sala
(STRT) Luke 3 : 36 tou kainan tou arphaxad tou sēm tou nōe tou lamech tou kainan tou arphaxad tou sEm tou nOe tou lamech
(STRT) Luke 3 : 37 tou mathousala tou enōch tou iared tou maleleēl tou kainan tou mathousala tou enOch tou iared tou maleleEl tou kainan
(STRT) Luke 3 : 38 tou enōs tou sēth tou adam tou theou tou enOs tou sEth tou adam tou theou