(STRT) Luke 14 : 1 kai egeneto en tō elthein auton eis oikon tinos tōn archontōn tōn pharisaiōn sabbatō phagein arton kai autoi ēsan paratēroumenoi auton kai egeneto en tO elthein auton eis oikon tinos tOn archontOn tOn pharisaiOn sabbatO phagein arton kai autoi Esan paratEroumenoi auton
(STRT) Luke 14 : 2 kai idou anthrōpos tis ēn udrōpikos emprosthen autou kai idou anthrOpos tis En udrOpikos emprosthen autou
(STRT) Luke 14 : 3 kai apokritheis o iēsous eipen pros tous nomikous kai pharisaious legōn ei exestin tō sabbatō therapeuein kai apokritheis o iEsous eipen pros tous nomikous kai pharisaious legOn ei exestin tO sabbatO therapeuein
(STRT) Luke 14 : 4 oi de ēsuchasan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen oi de Esuchasan kai epilabomenos iasato auton kai apelusen
(STRT) Luke 14 : 5 kai apokritheis pros autous eipen tinos umōn onos ē bous eis phrear empeseitai kai ouk eutheōs anaspasei auton en tē ēmera tou sabbatou kai apokritheis pros autous eipen tinos umOn onos E bous eis phrear empeseitai kai ouk eutheOs anaspasei auton en tE Emera tou sabbatou
(STRT) Luke 14 : 6 kai ouk ischusan antapokrithēnai autō pros tauta kai ouk ischusan antapokrithEnai autO pros tauta
(STRT) Luke 14 : 7 elegen de pros tous keklēmenous parabolēn epechōn pōs tas prōtoklisias exelegonto legōn pros autous elegen de pros tous keklEmenous parabolEn epechOn pOs tas prOtoklisias exelegonto legOn pros autous
(STRT) Luke 14 : 8 otan klēthēs upo tinos eis gamous mē kataklithēs eis tēn prōtoklisian mēpote entimoteros sou ē keklēmenos up autou otan klEthEs upo tinos eis gamous mE kataklithEs eis tEn prOtoklisian mEpote entimoteros sou E keklEmenos up autou
(STRT) Luke 14 : 9 kai elthōn o se kai auton kalesas erei soi dos toutō topon kai tote arxē met aischunēs ton eschaton topon katechein kai elthOn o se kai auton kalesas erei soi dos toutO topon kai tote arxE met aischunEs ton eschaton topon katechein
(STRT) Luke 14 : 10 all otan klēthēs poreutheis anapeson eis ton eschaton topon ina otan elthē o keklēkōs se eipē soi phile prosanabēthi anōteron tote estai soi doxa enōpion tōn sunanakeimenōn soi all otan klEthEs poreutheis anapeson eis ton eschaton topon ina otan elthE o keklEkOs se eipE soi phile prosanabEthi anOteron tote estai soi doxa enOpion tOn sunanakeimenOn soi
(STRT) Luke 14 : 11 oti pas o upsōn eauton tapeinōthēsetai kai o tapeinōn eauton upsōthēsetai oti pas o upsOn eauton tapeinOthEsetai kai o tapeinOn eauton upsOthEsetai
(STRT) Luke 14 : 12 elegen de kai tō keklēkoti auton otan poiēs ariston ē deipnon mē phōnei tous philous sou mēde tous adelphous sou mēde tous sungeneis sou mēde geitonas plousious mēpote kai autoi se antikalesōsin kai genētai soi antapodoma elegen de kai tO keklEkoti auton otan poiEs ariston E deipnon mE phOnei tous philous sou mEde tous adelphous sou mEde tous sungeneis sou mEde geitonas plousious mEpote kai autoi se antikalesOsin kai genEtai soi antapodoma
(STRT) Luke 14 : 13 all otan poiēs dochēn kalei ptōchous anapērous chōlous tuphlous all otan poiEs dochEn kalei ptOchous anapErous chOlous tuphlous
(STRT) Luke 14 : 14 kai makarios esē oti ouk echousin antapodounai soi antapodothēsetai gar soi en tē anastasei tōn dikaiōn kai makarios esE oti ouk echousin antapodounai soi antapodothEsetai gar soi en tE anastasei tOn dikaiOn
(STRT) Luke 14 : 15 akousas de tis tōn sunanakeimenōn tauta eipen autō makarios os phagetai arton en tē basileia tou theou akousas de tis tOn sunanakeimenOn tauta eipen autO makarios os phagetai arton en tE basileia tou theou
(STRT) Luke 14 : 16 o de eipen autō anthrōpos tis epoiēsen deipnon mega kai ekalesen pollous o de eipen autO anthrOpos tis epoiEsen deipnon mega kai ekalesen pollous
(STRT) Luke 14 : 17 kai apesteilen ton doulon autou tē ōra tou deipnou eipein tois keklēmenois erchesthe oti ēdē etoima estin panta kai apesteilen ton doulon autou tE Ora tou deipnou eipein tois keklEmenois erchesthe oti EdE etoima estin panta
(STRT) Luke 14 : 18 kai ērxanto apo mias paraiteisthai pantes o prōtos eipen autō agron ēgorasa kai echō anankēn exelthein kai idein auton erōtō se eche me parētēmenon kai Erxanto apo mias paraiteisthai pantes o prOtos eipen autO agron Egorasa kai echO anankEn exelthein kai idein auton erOtO se eche me parEtEmenon
(STRT) Luke 14 : 19 kai eteros eipen zeugē boōn ēgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erōtō se eche me parētēmenon kai eteros eipen zeugE boOn Egorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erOtO se eche me parEtEmenon
(STRT) Luke 14 : 20 kai eteros eipen gunaika egēma kai dia touto ou dunamai elthein kai eteros eipen gunaika egEma kai dia touto ou dunamai elthein
(STRT) Luke 14 : 21 kai paragenomenos o doulos ekeinos apēngeilen tō kuriō autou tauta tote orgistheis o oikodespotēs eipen tō doulō autou exelthe tacheōs eis tas plateias kai rumas tēs poleōs kai tous ptōchous kai anapērous kai chōlous kai tuphlous eisagage ōde kai paragenomenos o doulos ekeinos apEngeilen tO kuriO autou tauta tote orgistheis o oikodespotEs eipen tO doulO autou exelthe tacheOs eis tas plateias kai rumas tEs poleOs kai tous ptOchous kai anapErous kai chOlous kai tuphlous eisagage Ode
(STRT) Luke 14 : 22 kai eipen o doulos kurie gegonen ōs epetaxas kai eti topos estin kai eipen o doulos kurie gegonen Os epetaxas kai eti topos estin
(STRT) Luke 14 : 23 kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthē o oikos mou kai eipen o kurios pros ton doulon exelthe eis tas odous kai phragmous kai anankason eiselthein ina gemisthE o oikos mou
(STRT) Luke 14 : 24 legō gar umin oti oudeis tōn andrōn ekeinōn tōn keklēmenōn geusetai mou tou deipnou legO gar umin oti oudeis tOn andrOn ekeinOn tOn keklEmenOn geusetai mou tou deipnou
(STRT) Luke 14 : 25 suneporeuonto de autō ochloi polloi kai strapheis eipen pros autous suneporeuonto de autO ochloi polloi kai strapheis eipen pros autous
(STRT) Luke 14 : 26 ei tis erchetai pros me kai ou misei ton patera eautou kai tēn mētera kai tēn gunaika kai ta tekna kai tous adelphous kai tas adelphas eti de kai tēn eautou psuchēn ou dunatai mou mathētēs einai ei tis erchetai pros me kai ou misei ton patera eautou kai tEn mEtera kai tEn gunaika kai ta tekna kai tous adelphous kai tas adelphas eti de kai tEn eautou psuchEn ou dunatai mou mathEtEs einai
(STRT) Luke 14 : 27 kai ostis ou bastazei ton stauron autou kai erchetai opisō mou ou dunatai mou einai mathētēs kai ostis ou bastazei ton stauron autou kai erchetai opisO mou ou dunatai mou einai mathEtEs
(STRT) Luke 14 : 28 tis gar ex umōn thelōn purgon oikodomēsai ouchi prōton kathisas psēphizei tēn dapanēn ei echei ta pros apartismon tis gar ex umOn thelOn purgon oikodomEsai ouchi prOton kathisas psEphizei tEn dapanEn ei echei ta pros apartismon
(STRT) Luke 14 : 29 ina mēpote thentos autou themelion kai mē ischuontos ektelesai pantes oi theōrountes arxōntai empaizein autō ina mEpote thentos autou themelion kai mE ischuontos ektelesai pantes oi theOrountes arxOntai empaizein autO
(STRT) Luke 14 : 30 legontes oti outos o anthrōpos ērxato oikodomein kai ouk ischusen ektelesai legontes oti outos o anthrOpos Erxato oikodomein kai ouk ischusen ektelesai
(STRT) Luke 14 : 31 ē tis basileus poreuomenos sumbalein eterō basilei eis polemon ouchi kathisas prōton bouleuetai ei dunatos estin en deka chiliasin apantēsai tō meta eikosi chiliadōn erchomenō ep auton E tis basileus poreuomenos sumbalein eterO basilei eis polemon ouchi kathisas prOton bouleuetai ei dunatos estin en deka chiliasin apantEsai tO meta eikosi chiliadOn erchomenO ep auton
(STRT) Luke 14 : 32 ei de mēge eti autou porrō ontos presbeian aposteilas erōta ta pros eirēnēn ei de mEge eti autou porrO ontos presbeian aposteilas erOta ta pros eirEnEn
(STRT) Luke 14 : 33 outōs oun pas ex umōn os ouk apotassetai pasin tois eautou uparchousin ou dunatai mou einai mathētēs outOs oun pas ex umOn os ouk apotassetai pasin tois eautou uparchousin ou dunatai mou einai mathEtEs
(STRT) Luke 14 : 34 kalon to alas ean de to alas mōranthē en tini artuthēsetai kalon to alas ean de to alas mOranthE en tini artuthEsetai
(STRT) Luke 14 : 35 oute eis gēn oute eis koprian eutheton estin exō ballousin auto o echōn ōta akouein akouetō oute eis gEn oute eis koprian eutheton estin exO ballousin auto o echOn Ota akouein akouetO