(STRT) Jude 1 : 1 ioudas iēsou christou doulos adelphos de iakōbou tois en theō patri ēgiasmenois kai iēsou christō tetērēmenois klētois ioudas iEsou christou doulos adelphos de iakObou tois en theO patri Egiasmenois kai iEsou christO tetErEmenois klEtois
(STRT) Jude 1 : 2 eleos umin kai eirēnē kai agapē plēthuntheiē eleos umin kai eirEnE kai agapE plEthuntheiE
(STRT) Jude 1 : 3 agapētoi pasan spoudēn poioumenos graphein umin peri tēs koinēs sōtērias anankēn eschon grapsai umin parakalōn epagōnizesthai tē apax paradotheisē tois agiois pistei agapEtoi pasan spoudEn poioumenos graphein umin peri tEs koinEs sOtErias anankEn eschon grapsai umin parakalOn epagOnizesthai tE apax paradotheisE tois agiois pistei
(STRT) Jude 1 : 4 pareisedusan gar tines anthrōpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tēn tou theou ēmōn charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotēn theon kai kurion ēmōn iēsoun christon arnoumenoi pareisedusan gar tines anthrOpoi oi palai progegrammenoi eis touto to krima asebeis tEn tou theou EmOn charin metatithentes eis aselgeian kai ton monon despotEn theon kai kurion EmOn iEsoun christon arnoumenoi
(STRT) Jude 1 : 5 upomnēsai de umas boulomai eidotas umas apax touto oti o kurios laon ek gēs aiguptou sōsas to deuteron tous mē pisteusantas apōlesen upomnEsai de umas boulomai eidotas umas apax touto oti o kurios laon ek gEs aiguptou sOsas to deuteron tous mE pisteusantas apOlesen
(STRT) Jude 1 : 6 angelous te tous mē tērēsantas tēn eautōn archēn alla apolipontas to idion oikētērion eis krisin megalēs ēmeras desmois aidiois upo zophon tetērēken angelous te tous mE tErEsantas tEn eautOn archEn alla apolipontas to idion oikEtErion eis krisin megalEs Emeras desmois aidiois upo zophon tetErEken
(STRT) Jude 1 : 7 ōs sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion toutois tropon ekporneusasai kai apelthousai opisō sarkos eteras prokeintai deigma puros aiōniou dikēn upechousai Os sodoma kai gomorra kai ai peri autas poleis ton omoion toutois tropon ekporneusasai kai apelthousai opisO sarkos eteras prokeintai deigma puros aiOniou dikEn upechousai
(STRT) Jude 1 : 8 omoiōs mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriotēta de athetousin doxas de blasphēmousin omoiOs mentoi kai outoi enupniazomenoi sarka men miainousin kuriotEta de athetousin doxas de blasphEmousin
(STRT) Jude 1 : 9 o de michaēl o archangelos ote tō diabolō diakrinomenos dielegeto peri tou mōseōs sōmatos ouk etolmēsen krisin epenenkein blasphēmias all eipen epitimēsai soi kurios o de michaEl o archangelos ote tO diabolO diakrinomenos dielegeto peri tou mOseOs sOmatos ouk etolmEsen krisin epenenkein blasphEmias all eipen epitimEsai soi kurios
(STRT) Jude 1 : 10 outoi de osa men ouk oidasin blasphēmousin osa de phusikōs ōs ta aloga zōa epistantai en toutois phtheirontai outoi de osa men ouk oidasin blasphEmousin osa de phusikOs Os ta aloga zOa epistantai en toutois phtheirontai
(STRT) Jude 1 : 11 ouai autois oti tē odō tou kain eporeuthēsan kai tē planē tou balaam misthou exechuthēsan kai tē antilogia tou kore apōlonto ouai autois oti tE odO tou kain eporeuthEsan kai tE planE tou balaam misthou exechuthEsan kai tE antilogia tou kore apOlonto
(STRT) Jude 1 : 12 outoi eisin en tais agapais umōn spilades suneuōchoumenoi aphobōs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemōn peripheromenai dendra phthinopōrina akarpa dis apothanonta ekrizōthenta outoi eisin en tais agapais umOn spilades suneuOchoumenoi aphobOs eautous poimainontes nephelai anudroi upo anemOn peripheromenai dendra phthinopOrina akarpa dis apothanonta ekrizOthenta
(STRT) Jude 1 : 13 kumata agria thalassēs epaphrizonta tas eautōn aischunas asteres planētai ois o zophos tou skotous eis ton aiōna tetērētai kumata agria thalassEs epaphrizonta tas eautOn aischunas asteres planEtai ois o zophos tou skotous eis ton aiOna tetErEtai
(STRT) Jude 1 : 14 proephēteusen de kai toutois ebdomos apo adam enōch legōn idou ēlthen kurios en muriasin agiais autou proephEteusen de kai toutois ebdomos apo adam enOch legOn idou Elthen kurios en muriasin agiais autou
(STRT) Jude 1 : 15 poiēsai krisin kata pantōn kai exelegxai pantas tous asebeis autōn peri pantōn tōn ergōn asebeias autōn ōn ēsebēsan kai peri pantōn tōn sklērōn ōn elalēsan kat autou amartōloi asebeis poiEsai krisin kata pantOn kai exelegxai pantas tous asebeis autOn peri pantOn tOn ergOn asebeias autOn On EsebEsan kai peri pantOn tOn sklErOn On elalEsan kat autou amartOloi asebeis
(STRT) Jude 1 : 16 outoi eisin gongustai mempsimoiroi kata tas epithumias autōn poreuomenoi kai to stoma autōn lalei uperonka thaumazontes prosōpa ōpheleias charin outoi eisin gongustai mempsimoiroi kata tas epithumias autOn poreuomenoi kai to stoma autOn lalei uperonka thaumazontes prosOpa Opheleias charin
(STRT) Jude 1 : 17 umeis de agapētoi mnēsthēte tōn rēmatōn tōn proeirēmenōn upo tōn apostolōn tou kuriou ēmōn iēsou christou umeis de agapEtoi mnEsthEte tOn rEmatOn tOn proeirEmenOn upo tOn apostolOn tou kuriou EmOn iEsou christou
(STRT) Jude 1 : 18 oti elegon umin oti en eschatō chronō esontai empaiktai kata tas eautōn epithumias poreuomenoi tōn asebeiōn oti elegon umin oti en eschatO chronO esontai empaiktai kata tas eautOn epithumias poreuomenoi tOn asebeiOn
(STRT) Jude 1 : 19 outoi eisin oi apodiorizontes psuchikoi pneuma mē echontes outoi eisin oi apodiorizontes psuchikoi pneuma mE echontes
(STRT) Jude 1 : 20 umeis de agapētoi tē agiōtatē umōn pistei epoikodomountes eautous en pneumati agiō proseuchomenoi umeis de agapEtoi tE agiOtatE umOn pistei epoikodomountes eautous en pneumati agiO proseuchomenoi
(STRT) Jude 1 : 21 eautous en agapē theou tērēsate prosdechomenoi to eleos tou kuriou ēmōn iēsou christou eis zōēn aiōnion eautous en agapE theou tErEsate prosdechomenoi to eleos tou kuriou EmOn iEsou christou eis zOEn aiOnion
(STRT) Jude 1 : 22 kai ous men eleeite diakrinomenoi kai ous men eleeite diakrinomenoi
(STRT) Jude 1 : 23 ous de en phobō sōzete ek tou puros arpazontes misountes kai ton apo tēs sarkos espilōmenon chitōna ous de en phobO sOzete ek tou puros arpazontes misountes kai ton apo tEs sarkos espilOmenon chitOna
(STRT) Jude 1 : 24 tō de dunamenō phulaxai autous aptaistous kai stēsai katenōpion tēs doxēs autou amōmous en agalliasei tO de dunamenO phulaxai autous aptaistous kai stEsai katenOpion tEs doxEs autou amOmous en agalliasei
(STRT) Jude 1 : 25 monō sophō theō sōtēri ēmōn doxa kai megalōsunē kratos kai exousia kai nun kai eis pantas tous aiōnas amēn monO sophO theO sOtEri EmOn doxa kai megalOsunE kratos kai exousia kai nun kai eis pantas tous aiOnas amEn