(STRT) 3 John 1 : 1 o presbuteros gaiō tō agapētō on egō agapō en alētheia o presbuteros gaiO tO agapEtO on egO agapO en alEtheia
(STRT) 3 John 1 : 2 agapēte peri pantōn euchomai se euodousthai kai ugiainein kathōs euodoutai sou ē psuchē agapEte peri pantOn euchomai se euodousthai kai ugiainein kathOs euodoutai sou E psuchE
(STRT) 3 John 1 : 3 echarēn gar lian erchomenōn adelphōn kai marturountōn sou tē alētheia kathōs su en alētheia peripateis echarEn gar lian erchomenOn adelphOn kai marturountOn sou tE alEtheia kathOs su en alEtheia peripateis
(STRT) 3 John 1 : 4 meizoteran toutōn ouk echō charan ina akouō ta ema tekna en alētheia peripatounta meizoteran toutOn ouk echO charan ina akouO ta ema tekna en alEtheia peripatounta
(STRT) 3 John 1 : 5 agapēte piston poieis o ean ergasē eis tous adelphous kai eis tous xenous agapEte piston poieis o ean ergasE eis tous adelphous kai eis tous xenous
(STRT) 3 John 1 : 6 oi emarturēsan sou tē agapē enōpion ekklēsias ous kalōs poiēseis propempsas axiōs tou theou oi emarturEsan sou tE agapE enOpion ekklEsias ous kalOs poiEseis propempsas axiOs tou theou
(STRT) 3 John 1 : 7 uper gar tou onomatos exēlthon mēden lambanontes apo tōn ethnōn uper gar tou onomatos exElthon mEden lambanontes apo tOn ethnOn
(STRT) 3 John 1 : 8 ēmeis oun opheilomen apolambanein tous toioutous ina sunergoi ginōmetha tē alētheia Emeis oun opheilomen apolambanein tous toioutous ina sunergoi ginOmetha tE alEtheia
(STRT) 3 John 1 : 9 egrapsa tē ekklēsia all o philoprōteuōn autōn diotrephēs ouk epidechetai ēmas egrapsa tE ekklEsia all o philoprOteuOn autOn diotrephEs ouk epidechetai Emas
(STRT) 3 John 1 : 10 dia touto ean elthō upomnēsō autou ta erga a poiei logois ponērois phluarōn ēmas kai mē arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kōluei kai ek tēs ekklēsias ekballei dia touto ean elthO upomnEsO autou ta erga a poiei logois ponErois phluarOn Emas kai mE arkoumenos epi toutois oute autos epidechetai tous adelphous kai tous boulomenous kOluei kai ek tEs ekklEsias ekballei
(STRT) 3 John 1 : 11 agapēte mē mimou to kakon alla to agathon o agathopoiōn ek tou theou estin o de kakopoiōn ouch eōraken ton theon agapEte mE mimou to kakon alla to agathon o agathopoiOn ek tou theou estin o de kakopoiOn ouch eOraken ton theon
(STRT) 3 John 1 : 12 dēmētriō memarturētai upo pantōn kai up autēs tēs alētheias kai ēmeis de marturoumen kai oidate oti ē marturia ēmōn alēthēs estin dEmEtriO memarturEtai upo pantOn kai up autEs tEs alEtheias kai Emeis de marturoumen kai oidate oti E marturia EmOn alEthEs estin
(STRT) 3 John 1 : 13 polla eichon graphein all ou thelō dia melanos kai kalamou soi grapsai polla eichon graphein all ou thelO dia melanos kai kalamou soi grapsai
(STRT) 3 John 1 : 14 elpizō de eutheōs idein se kai stoma pros stoma lalēsomen eirēnē soi aspazontai se oi philoi aspazou tous philous kat onoma elpizO de eutheOs idein se kai stoma pros stoma lalEsomen eirEnE soi aspazontai se oi philoi aspazou tous philous kat onoma