(STRT) Titus 1 : 1 paulos doulos theou apostolos de iēsou christou kata pistin eklektōn theou kai epignōsin alētheias tēs kat eusebeian paulos doulos theou apostolos de iEsou christou kata pistin eklektOn theou kai epignOsin alEtheias tEs kat eusebeian
(STRT) Titus 1 : 2 ep elpidi zōēs aiōniou ēn epēngeilato o apseudēs theos pro chronōn aiōniōn ep elpidi zOEs aiOniou En epEngeilato o apseudEs theos pro chronOn aiOniOn
(STRT) Titus 1 : 3 ephanerōsen de kairois idiois ton logon autou en kērugmati o episteuthēn egō kat epitagēn tou sōtēros ēmōn theou ephanerOsen de kairois idiois ton logon autou en kErugmati o episteuthEn egO kat epitagEn tou sOtEros EmOn theou
(STRT) Titus 1 : 4 titō gnēsiō teknō kata koinēn pistin charis eleos eirēnē apo theou patros kai kuriou iēsou christou tou sōtēros ēmōn titO gnEsiO teknO kata koinEn pistin charis eleos eirEnE apo theou patros kai kuriou iEsou christou tou sOtEros EmOn
(STRT) Titus 1 : 5 toutou charin katelipon se en krētē ina ta leiponta epidiorthōsē kai katastēsēs kata polin presbuterous ōs egō soi dietaxamēn toutou charin katelipon se en krEtE ina ta leiponta epidiorthOsE kai katastEsEs kata polin presbuterous Os egO soi dietaxamEn
(STRT) Titus 1 : 6 ei tis estin anenklētos mias gunaikos anēr tekna echōn pista mē en katēgoria asōtias ē anupotakta ei tis estin anenklEtos mias gunaikos anEr tekna echOn pista mE en katEgoria asOtias E anupotakta
(STRT) Titus 1 : 7 dei gar ton episkopon anenklēton einai ōs theou oikonomon mē authadē mē orgilon mē paroinon mē plēktēn mē aischrokerdē dei gar ton episkopon anenklEton einai Os theou oikonomon mE authadE mE orgilon mE paroinon mE plEktEn mE aischrokerdE
(STRT) Titus 1 : 8 alla philoxenon philagathon sōphrona dikaion osion enkratē alla philoxenon philagathon sOphrona dikaion osion enkratE
(STRT) Titus 1 : 9 antechomenon tou kata tēn didachēn pistou logou ina dunatos ē kai parakalein en tē didaskalia tē ugiainousē kai tous antilegontas elenchein antechomenon tou kata tEn didachEn pistou logou ina dunatos E kai parakalein en tE didaskalia tE ugiainousE kai tous antilegontas elenchein
(STRT) Titus 1 : 10 eisin gar polloi kai anupotaktoi mataiologoi kai phrenapatai malista oi ek peritomēs eisin gar polloi kai anupotaktoi mataiologoi kai phrenapatai malista oi ek peritomEs
(STRT) Titus 1 : 11 ous dei epistomizein oitines olous oikous anatrepousin didaskontes a mē dei aischrou kerdous charin ous dei epistomizein oitines olous oikous anatrepousin didaskontes a mE dei aischrou kerdous charin
(STRT) Titus 1 : 12 eipen tis ex autōn idios autōn prophētēs krētes aei pseustai kaka thēria gasteres argai eipen tis ex autOn idios autOn prophEtEs krEtes aei pseustai kaka thEria gasteres argai
(STRT) Titus 1 : 13 ē marturia autē estin alēthēs di ēn aitian elenche autous apotomōs ina ugiainōsin en tē pistei E marturia autE estin alEthEs di En aitian elenche autous apotomOs ina ugiainOsin en tE pistei
(STRT) Titus 1 : 14 mē prosechontes ioudaikois muthois kai entolais anthrōpōn apostrephomenōn tēn alētheian mE prosechontes ioudaikois muthois kai entolais anthrOpOn apostrephomenOn tEn alEtheian
(STRT) Titus 1 : 15 panta men kathara tois katharois tois de memiasmenois kai apistois ouden katharon alla memiantai autōn kai o nous kai ē suneidēsis panta men kathara tois katharois tois de memiasmenois kai apistois ouden katharon alla memiantai autOn kai o nous kai E suneidEsis
(STRT) Titus 1 : 16 theon omologousin eidenai tois de ergois arnountai bdeluktoi ontes kai apeitheis kai pros pan ergon agathon adokimoi theon omologousin eidenai tois de ergois arnountai bdeluktoi ontes kai apeitheis kai pros pan ergon agathon adokimoi