(STRT) Acts 1 : 1 ton men prōton logon epoiēsamēn peri pantōn ō theophile ōn ērxato o iēsous poiein te kai didaskein ton men prOton logon epoiEsamEn peri pantOn O theophile On Erxato o iEsous poiein te kai didaskein
(STRT) Acts 1 : 2 achri ēs ēmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anelēphthē achri Es Emeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos agiou ous exelexato anelEphthE
(STRT) Acts 1 : 3 ois kai parestēsen eauton zōnta meta to pathein auton en pollois tekmēriois di ēmerōn tessarakonta optanomenos autois kai legōn ta peri tēs basileias tou theou ois kai parestEsen eauton zOnta meta to pathein auton en pollois tekmEriois di EmerOn tessarakonta optanomenos autois kai legOn ta peri tEs basileias tou theou
(STRT) Acts 1 : 4 kai sunalizomenos parēngeilen autois apo ierosolumōn mē chōrizesthai alla perimenein tēn epangelian tou patros ēn ēkousate mou kai sunalizomenos parEngeilen autois apo ierosolumOn mE chOrizesthai alla perimenein tEn epangelian tou patros En Ekousate mou
(STRT) Acts 1 : 5 oti iōannēs men ebaptisen udati umeis de baptisthēsesthe en pneumati agiō ou meta pollas tautas ēmeras oti iOannEs men ebaptisen udati umeis de baptisthEsesthe en pneumati agiO ou meta pollas tautas Emeras
(STRT) Acts 1 : 6 oi men oun sunelthontes epērōtōn auton legontes kurie ei en tō chronō toutō apokathistaneis tēn basileian tō israēl oi men oun sunelthontes epErOtOn auton legontes kurie ei en tO chronO toutO apokathistaneis tEn basileian tO israEl
(STRT) Acts 1 : 7 eipen de pros autous ouch umōn estin gnōnai chronous ē kairous ous o patēr etheto en tē idia exousia eipen de pros autous ouch umOn estin gnOnai chronous E kairous ous o patEr etheto en tE idia exousia
(STRT) Acts 1 : 8 alla lēpsesthe dunamin epelthontos tou agiou pneumatos eph umas kai esesthe moi martures en te ierousalēm kai en pasē tē ioudaia kai samareia kai eōs eschatou tēs gēs alla lEpsesthe dunamin epelthontos tou agiou pneumatos eph umas kai esesthe moi martures en te ierousalEm kai en pasE tE ioudaia kai samareia kai eOs eschatou tEs gEs
(STRT) Acts 1 : 9 kai tauta eipōn blepontōn autōn epērthē kai nephelē upelaben auton apo tōn ophthalmōn autōn kai tauta eipOn blepontOn autOn epErthE kai nephelE upelaben auton apo tOn ophthalmOn autOn
(STRT) Acts 1 : 10 kai ōs atenizontes ēsan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareistēkeisan autois en esthēti leukē kai Os atenizontes Esan eis ton ouranon poreuomenou autou kai idou andres duo pareistEkeisan autois en esthEti leukE
(STRT) Acts 1 : 11 oi kai eipon andres galilaioi ti estēkate emblepontes eis ton ouranon outos o iēsous o analēphtheis aph umōn eis ton ouranon outōs eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon oi kai eipon andres galilaioi ti estEkate emblepontes eis ton ouranon outos o iEsous o analEphtheis aph umOn eis ton ouranon outOs eleusetai on tropon etheasasthe auton poreuomenon eis ton ouranon
(STRT) Acts 1 : 12 tote upestrepsan eis ierousalēm apo orous tou kaloumenou elaiōnos o estin engus ierousalēm sabbatou echon odon tote upestrepsan eis ierousalEm apo orous tou kaloumenou elaiOnos o estin engus ierousalEm sabbatou echon odon
(STRT) Acts 1 : 13 kai ote eisēlthon anebēsan eis to uperōon ou ēsan katamenontes o te petros kai iakōbos kai iōannēs kai andreas philippos kai thōmas bartholomaios kai matthaios iakōbos alphaiou kai simōn o zēlōtēs kai ioudas iakōbou kai ote eisElthon anebEsan eis to uperOon ou Esan katamenontes o te petros kai iakObos kai iOannEs kai andreas philippos kai thOmas bartholomaios kai matthaios iakObos alphaiou kai simOn o zElOtEs kai ioudas iakObou
(STRT) Acts 1 : 14 outoi pantes ēsan proskarterountes omothumadon tē proseuchē kai tē deēsei sun gunaixin kai maria tē mētri tou iēsou kai sun tois adelphois autou outoi pantes Esan proskarterountes omothumadon tE proseuchE kai tE deEsei sun gunaixin kai maria tE mEtri tou iEsou kai sun tois adelphois autou
(STRT) Acts 1 : 15 kai en tais ēmerais tautais anastas petros en mesō tōn mathētōn eipen ēn te ochlos onomatōn epi to auto ōs ekaton eikosin kai en tais Emerais tautais anastas petros en mesO tOn mathEtOn eipen En te ochlos onomatOn epi to auto Os ekaton eikosin
(STRT) Acts 1 : 16 andres adelphoi edei plērōthēnai tēn graphēn tautēn ēn proeipen to pneuma to agion dia stomatos dabid peri iouda tou genomenou odēgou tois sullabousin ton iēsoun andres adelphoi edei plErOthEnai tEn graphEn tautEn En proeipen to pneuma to agion dia stomatos dabid peri iouda tou genomenou odEgou tois sullabousin ton iEsoun
(STRT) Acts 1 : 17 oti katērithmēmenos ēn sun ēmin kai elachen ton klēron tēs diakonias tautēs oti katErithmEmenos En sun Emin kai elachen ton klEron tEs diakonias tautEs
(STRT) Acts 1 : 18 outos men oun ektēsato chōrion ek tou misthou tēs adikias kai prēnēs genomenos elakēsen mesos kai exechuthē panta ta splanchna autou outos men oun ektEsato chOrion ek tou misthou tEs adikias kai prEnEs genomenos elakEsen mesos kai exechuthE panta ta splanchna autou
(STRT) Acts 1 : 19 kai gnōston egeneto pasin tois katoikousin ierousalēm ōste klēthēnai to chōrion ekeino tē idia dialektō autōn akeldama tout estin chōrion aimatos kai gnOston egeneto pasin tois katoikousin ierousalEm Oste klEthEnai to chOrion ekeino tE idia dialektO autOn akeldama tout estin chOrion aimatos
(STRT) Acts 1 : 20 gegraptai gar en biblō psalmōn genēthētō ē epaulis autou erēmos kai mē estō o katoikōn en autē kai tēn episkopēn autou laboi eteros gegraptai gar en biblO psalmOn genEthEtO E epaulis autou erEmos kai mE estO o katoikOn en autE kai tEn episkopEn autou laboi eteros
(STRT) Acts 1 : 21 dei oun tōn sunelthontōn ēmin andrōn en panti chronō en ō eisēlthen kai exēlthen eph ēmas o kurios iēsous dei oun tOn sunelthontOn Emin andrOn en panti chronO en O eisElthen kai exElthen eph Emas o kurios iEsous
(STRT) Acts 1 : 22 arxamenos apo tou baptismatos iōannou eōs tēs ēmeras ēs anelēphthē aph ēmōn martura tēs anastaseōs autou genesthai sun ēmin ena toutōn arxamenos apo tou baptismatos iOannou eOs tEs Emeras Es anelEphthE aph EmOn martura tEs anastaseOs autou genesthai sun Emin ena toutOn
(STRT) Acts 1 : 23 kai estēsan duo iōsēph ton kaloumenon barsaban os epeklēthē ioustos kai matthian kai estEsan duo iOsEph ton kaloumenon barsaban os epeklEthE ioustos kai matthian
(STRT) Acts 1 : 24 kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognōsta pantōn anadeixon ek toutōn tōn duo ena on exelexō kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognOsta pantOn anadeixon ek toutOn tOn duo ena on exelexO
(STRT) Acts 1 : 25 labein ton klēron tēs diakonias tautēs kai apostolēs ex ēs parebē ioudas poreuthēnai eis ton topon ton idion labein ton klEron tEs diakonias tautEs kai apostolEs ex Es parebE ioudas poreuthEnai eis ton topon ton idion
(STRT) Acts 1 : 26 kai edōkan klērous autōn kai epesen o klēros epi matthian kai sunkatepsēphisthē meta tōn endeka apostolōn kai edOkan klErous autOn kai epesen o klEros epi matthian kai sunkatepsEphisthE meta tOn endeka apostolOn