(STRT) John 1 : 1 en archē ēn o logos kai o logos ēn pros ton theon kai theos ēn o logos en archE En o logos kai o logos En pros ton theon kai theos En o logos
(STRT) John 1 : 2 outos ēn en archē pros ton theon outos En en archE pros ton theon
(STRT) John 1 : 3 panta di autou egeneto kai chōris autou egeneto oude en o gegonen panta di autou egeneto kai chOris autou egeneto oude en o gegonen
(STRT) John 1 : 4 en autō zōē ēn kai ē zōē ēn to phōs tōn anthrōpōn en autO zOE En kai E zOE En to phOs tOn anthrOpOn
(STRT) John 1 : 5 kai to phōs en tē skotia phainei kai ē skotia auto ou katelaben kai to phOs en tE skotia phainei kai E skotia auto ou katelaben
(STRT) John 1 : 6 egeneto anthrōpos apestalmenos para theou onoma autō iōannēs egeneto anthrOpos apestalmenos para theou onoma autO iOannEs
(STRT) John 1 : 7 outos ēlthen eis marturian ina marturēsē peri tou phōtos ina pantes pisteusōsin di autou outos Elthen eis marturian ina marturEsE peri tou phOtos ina pantes pisteusOsin di autou
(STRT) John 1 : 8 ouk ēn ekeinos to phōs all ina marturēsē peri tou phōtos ouk En ekeinos to phOs all ina marturEsE peri tou phOtos
(STRT) John 1 : 9 ēn to phōs to alēthinon o phōtizei panta anthrōpon erchomenon eis ton kosmon En to phOs to alEthinon o phOtizei panta anthrOpon erchomenon eis ton kosmon
(STRT) John 1 : 10 en tō kosmō ēn kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnō en tO kosmO En kai o kosmos di autou egeneto kai o kosmos auton ouk egnO
(STRT) John 1 : 11 eis ta idia ēlthen kai oi idioi auton ou parelabon eis ta idia Elthen kai oi idioi auton ou parelabon
(STRT) John 1 : 12 osoi de elabon auton edōken autois exousian tekna theou genesthai tois pisteuousin eis to onoma autou osoi de elabon auton edOken autois exousian tekna theou genesthai tois pisteuousin eis to onoma autou
(STRT) John 1 : 13 oi ouk ex aimatōn oude ek thelēmatos sarkos oude ek thelēmatos andros all ek theou egennēthēsan oi ouk ex aimatOn oude ek thelEmatos sarkos oude ek thelEmatos andros all ek theou egennEthEsan
(STRT) John 1 : 14 kai o logos sarx egeneto kai eskēnōsen en ēmin kai etheasametha tēn doxan autou doxan ōs monogenous para patros plērēs charitos kai alētheias kai o logos sarx egeneto kai eskEnOsen en Emin kai etheasametha tEn doxan autou doxan Os monogenous para patros plErEs charitos kai alEtheias
(STRT) John 1 : 15 iōannēs marturei peri autou kai kekragen legōn outos ēn on eipon o opisō mou erchomenos emprosthen mou gegonen oti prōtos mou ēn iOannEs marturei peri autou kai kekragen legOn outos En on eipon o opisO mou erchomenos emprosthen mou gegonen oti prOtos mou En
(STRT) John 1 : 16 kai ek tou plērōmatos autou ēmeis pantes elabomen kai charin anti charitos kai ek tou plErOmatos autou Emeis pantes elabomen kai charin anti charitos
(STRT) John 1 : 17 oti o nomos dia mōseōs edothē ē charis kai ē alētheia dia iēsou christou egeneto oti o nomos dia mOseOs edothE E charis kai E alEtheia dia iEsou christou egeneto
(STRT) John 1 : 18 theon oudeis eōraken pōpote o monogenēs uios o ōn eis ton kolpon tou patros ekeinos exēgēsato theon oudeis eOraken pOpote o monogenEs uios o On eis ton kolpon tou patros ekeinos exEgEsato
(STRT) John 1 : 19 kai autē estin ē marturia tou iōannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumōn iereis kai leuitas ina erōtēsōsin auton su tis ei kai autE estin E marturia tou iOannou ote apesteilan oi ioudaioi ex ierosolumOn iereis kai leuitas ina erOtEsOsin auton su tis ei
(STRT) John 1 : 20 kai ōmologēsen kai ouk ērnēsato kai ōmologēsen oti ouk eimi egō o christos kai OmologEsen kai ouk ErnEsato kai OmologEsen oti ouk eimi egO o christos
(STRT) John 1 : 21 kai ērōtēsan auton ti oun ēlias ei su kai legei ouk eimi o prophētēs ei su kai apekrithē ou kai ErOtEsan auton ti oun Elias ei su kai legei ouk eimi o prophEtEs ei su kai apekrithE ou
(STRT) John 1 : 22 eipon oun autō tis ei ina apokrisin dōmen tois pempsasin ēmas ti legeis peri seautou eipon oun autO tis ei ina apokrisin dOmen tois pempsasin Emas ti legeis peri seautou
(STRT) John 1 : 23 ephē egō phōnē boōntos en tē erēmō euthunate tēn odon kuriou kathōs eipen ēsaias o prophētēs ephE egO phOnE boOntos en tE erEmO euthunate tEn odon kuriou kathOs eipen Esaias o prophEtEs
(STRT) John 1 : 24 kai oi apestalmenoi ēsan ek tōn pharisaiōn kai oi apestalmenoi Esan ek tOn pharisaiOn
(STRT) John 1 : 25 kai ērōtēsan auton kai eipon autō ti oun baptizeis ei su ouk ei o christos oute ēlias oute o prophētēs kai ErOtEsan auton kai eipon autO ti oun baptizeis ei su ouk ei o christos oute Elias oute o prophEtEs
(STRT) John 1 : 26 apekrithē autois o iōannēs legōn egō baptizō en udati mesos de umōn estēken on umeis ouk oidate apekrithE autois o iOannEs legOn egO baptizO en udati mesos de umOn estEken on umeis ouk oidate
(STRT) John 1 : 27 autos estin o opisō mou erchomenos os emprosthen mou gegonen ou egō ouk eimi axios ina lusō autou ton imanta tou upodēmatos autos estin o opisO mou erchomenos os emprosthen mou gegonen ou egO ouk eimi axios ina lusO autou ton imanta tou upodEmatos
(STRT) John 1 : 28 tauta en bēthabara egeneto peran tou iordanou opou ēn iōannēs baptizōn tauta en bEthabara egeneto peran tou iordanou opou En iOannEs baptizOn
(STRT) John 1 : 29 tē epaurion blepei o iōannēs ton iēsoun erchomenon pros auton kai legei ide o amnos tou theou o airōn tēn amartian tou kosmou tE epaurion blepei o iOannEs ton iEsoun erchomenon pros auton kai legei ide o amnos tou theou o airOn tEn amartian tou kosmou
(STRT) John 1 : 30 outos estin peri ou egō eipon opisō mou erchetai anēr os emprosthen mou gegonen oti prōtos mou ēn outos estin peri ou egO eipon opisO mou erchetai anEr os emprosthen mou gegonen oti prOtos mou En
(STRT) John 1 : 31 kagō ouk ēdein auton all ina phanerōthē tō israēl dia touto ēlthon egō en tō udati baptizōn kagO ouk Edein auton all ina phanerOthE tO israEl dia touto Elthon egO en tO udati baptizOn
(STRT) John 1 : 32 kai emarturēsen iōannēs legōn oti tetheamai to pneuma katabainon ōsei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton kai emarturEsen iOannEs legOn oti tetheamai to pneuma katabainon Osei peristeran ex ouranou kai emeinen ep auton
(STRT) John 1 : 33 kagō ouk ēdein auton all o pempsas me baptizein en udati ekeinos moi eipen eph on an idēs to pneuma katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizōn en pneumati agiō kagO ouk Edein auton all o pempsas me baptizein en udati ekeinos moi eipen eph on an idEs to pneuma katabainon kai menon ep auton outos estin o baptizOn en pneumati agiO
(STRT) John 1 : 34 kagō eōraka kai memarturēka oti outos estin o uios tou theou kagO eOraka kai memarturEka oti outos estin o uios tou theou
(STRT) John 1 : 35 tē epaurion palin eistēkei o iōannēs kai ek tōn mathētōn autou duo tE epaurion palin eistEkei o iOannEs kai ek tOn mathEtOn autou duo
(STRT) John 1 : 36 kai emblepsas tō iēsou peripatounti legei ide o amnos tou theou kai emblepsas tO iEsou peripatounti legei ide o amnos tou theou
(STRT) John 1 : 37 kai ēkousan autou oi duo mathētai lalountos kai ēkolouthēsan tō iēsou kai Ekousan autou oi duo mathEtai lalountos kai EkolouthEsan tO iEsou
(STRT) John 1 : 38 strapheis de o iēsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zēteite oi de eipon autō rabbi o legetai ermēneuomenon didaskale pou meneis strapheis de o iEsous kai theasamenos autous akolouthountas legei autois ti zEteite oi de eipon autO rabbi o legetai ermEneuomenon didaskale pou meneis
(STRT) John 1 : 39 legei autois erchesthe kai idete ēlthon kai eidon pou menei kai par autō emeinan tēn ēmeran ekeinēn ōra de ēn ōs dekatē legei autois erchesthe kai idete Elthon kai eidon pou menei kai par autO emeinan tEn Emeran ekeinEn Ora de En Os dekatE
(STRT) John 1 : 40 ēn andreas o adelphos simōnos petrou eis ek tōn duo tōn akousantōn para iōannou kai akolouthēsantōn autō En andreas o adelphos simOnos petrou eis ek tOn duo tOn akousantOn para iOannou kai akolouthEsantOn autO
(STRT) John 1 : 41 euriskei outos prōtos ton adelphon ton idion simōna kai legei autō eurēkamen ton messian o estin methermēneuomenon o christos euriskei outos prOtos ton adelphon ton idion simOna kai legei autO eurEkamen ton messian o estin methermEneuomenon o christos
(STRT) John 1 : 42 kai ēgagen auton pros ton iēsoun emblepsas de autō o iēsous eipen su ei simōn o uios iōna su klēthēsē kēphas o ermēneuetai petros kai Egagen auton pros ton iEsoun emblepsas de autO o iEsous eipen su ei simOn o uios iOna su klEthEsE kEphas o ermEneuetai petros
(STRT) John 1 : 43 tē epaurion ēthelēsen o iēsous exelthein eis tēn galilaian kai euriskei philippon kai legei autō akolouthei moi tE epaurion EthelEsen o iEsous exelthein eis tEn galilaian kai euriskei philippon kai legei autO akolouthei moi
(STRT) John 1 : 44 ēn de o philippos apo bēthsaida ek tēs poleōs andreou kai petrou En de o philippos apo bEthsaida ek tEs poleOs andreou kai petrou
(STRT) John 1 : 45 euriskei philippos ton nathanaēl kai legei autō on egrapsen mōsēs en tō nomō kai oi prophētai eurēkamen iēsoun ton uion tou iōsēph ton apo nazaret euriskei philippos ton nathanaEl kai legei autO on egrapsen mOsEs en tO nomO kai oi prophEtai eurEkamen iEsoun ton uion tou iOsEph ton apo nazaret
(STRT) John 1 : 46 kai eipen autō nathanaēl ek nazaret dunatai ti agathon einai legei autō philippos erchou kai ide kai eipen autO nathanaEl ek nazaret dunatai ti agathon einai legei autO philippos erchou kai ide
(STRT) John 1 : 47 eiden o iēsous ton nathanaēl erchomenon pros auton kai legei peri autou ide alēthōs israēlitēs en ō dolos ouk estin eiden o iEsous ton nathanaEl erchomenon pros auton kai legei peri autou ide alEthOs israElitEs en O dolos ouk estin
(STRT) John 1 : 48 legei autō nathanaēl pothen me ginōskeis apekrithē o iēsous kai eipen autō pro tou se philippon phōnēsai onta upo tēn sukēn eidon se legei autO nathanaEl pothen me ginOskeis apekrithE o iEsous kai eipen autO pro tou se philippon phOnEsai onta upo tEn sukEn eidon se
(STRT) John 1 : 49 apekrithē nathanaēl kai legei autō rabbi su ei o uios tou theou su ei o basileus tou israēl apekrithE nathanaEl kai legei autO rabbi su ei o uios tou theou su ei o basileus tou israEl
(STRT) John 1 : 50 apekrithē iēsous kai eipen autō oti eipon soi eidon se upokatō tēs sukēs pisteueis meizō toutōn opsei apekrithE iEsous kai eipen autO oti eipon soi eidon se upokatO tEs sukEs pisteueis meizO toutOn opsei
(STRT) John 1 : 51 kai legei autō amēn amēn legō umin ap arti opsesthe ton ouranon aneōgota kai tous angelous tou theou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anthrōpou kai legei autO amEn amEn legO umin ap arti opsesthe ton ouranon aneOgota kai tous angelous tou theou anabainontas kai katabainontas epi ton uion tou anthrOpou