(STRT) John 3 : 1 ēn de anthrōpos ek tōn pharisaiōn nikodēmos onoma autō archōn tōn ioudaiōn En de anthrOpos ek tOn pharisaiOn nikodEmos onoma autO archOn tOn ioudaiOn
(STRT) John 3 : 2 outos ēlthen pros ton iēsoun nuktos kai eipen autō rabbi oidamen oti apo theou elēluthas didaskalos oudeis gar tauta ta sēmeia dunatai poiein a su poieis ean mē ē o theos met autou outos Elthen pros ton iEsoun nuktos kai eipen autO rabbi oidamen oti apo theou elEluthas didaskalos oudeis gar tauta ta sEmeia dunatai poiein a su poieis ean mE E o theos met autou
(STRT) John 3 : 3 apekrithē o iēsous kai eipen autō amēn amēn legō soi ean mē tis gennēthē anōthen ou dunatai idein tēn basileian tou theou apekrithE o iEsous kai eipen autO amEn amEn legO soi ean mE tis gennEthE anOthen ou dunatai idein tEn basileian tou theou
(STRT) John 3 : 4 legei pros auton o nikodēmos pōs dunatai anthrōpos gennēthēnai gerōn ōn mē dunatai eis tēn koilian tēs mētros autou deuteron eiselthein kai gennēthēnai legei pros auton o nikodEmos pOs dunatai anthrOpos gennEthEnai gerOn On mE dunatai eis tEn koilian tEs mEtros autou deuteron eiselthein kai gennEthEnai
(STRT) John 3 : 5 apekrithē o iēsous amēn amēn legō soi ean mē tis gennēthē ex udatos kai pneumatos ou dunatai eiselthein eis tēn basileian tou theou apekrithE o iEsous amEn amEn legO soi ean mE tis gennEthE ex udatos kai pneumatos ou dunatai eiselthein eis tEn basileian tou theou
(STRT) John 3 : 6 to gegennēmenon ek tēs sarkos sarx estin kai to gegennēmenon ek tou pneumatos pneuma estin to gegennEmenon ek tEs sarkos sarx estin kai to gegennEmenon ek tou pneumatos pneuma estin
(STRT) John 3 : 7 mē thaumasēs oti eipon soi dei umas gennēthēnai anōthen mE thaumasEs oti eipon soi dei umas gennEthEnai anOthen
(STRT) John 3 : 8 to pneuma opou thelei pnei kai tēn phōnēn autou akoueis all ouk oidas pothen erchetai kai pou upagei outōs estin pas o gegennēmenos ek tou pneumatos to pneuma opou thelei pnei kai tEn phOnEn autou akoueis all ouk oidas pothen erchetai kai pou upagei outOs estin pas o gegennEmenos ek tou pneumatos
(STRT) John 3 : 9 apekrithē nikodēmos kai eipen autō pōs dunatai tauta genesthai apekrithE nikodEmos kai eipen autO pOs dunatai tauta genesthai
(STRT) John 3 : 10 apekrithē o iēsous kai eipen autō su ei o didaskalos tou israēl kai tauta ou ginōskeis apekrithE o iEsous kai eipen autO su ei o didaskalos tou israEl kai tauta ou ginOskeis
(STRT) John 3 : 11 amēn amēn legō soi oti o oidamen laloumen kai o eōrakamen marturoumen kai tēn marturian ēmōn ou lambanete amEn amEn legO soi oti o oidamen laloumen kai o eOrakamen marturoumen kai tEn marturian EmOn ou lambanete
(STRT) John 3 : 12 ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pōs ean eipō umin ta epourania pisteusete ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pOs ean eipO umin ta epourania pisteusete
(STRT) John 3 : 13 kai oudeis anabebēken eis ton ouranon ei mē o ek tou ouranou katabas o uios tou anthrōpou o ōn en tō ouranō kai oudeis anabebEken eis ton ouranon ei mE o ek tou ouranou katabas o uios tou anthrOpou o On en tO ouranO
(STRT) John 3 : 14 kai kathōs mōsēs upsōsen ton ophin en tē erēmō outōs upsōthēnai dei ton uion tou anthrōpou kai kathOs mOsEs upsOsen ton ophin en tE erEmO outOs upsOthEnai dei ton uion tou anthrOpou
(STRT) John 3 : 15 ina pas o pisteuōn eis auton mē apolētai all echē zōēn aiōnion ina pas o pisteuOn eis auton mE apolEtai all echE zOEn aiOnion
(STRT) John 3 : 16 outōs gar ēgapēsen o theos ton kosmon ōste ton uion autou ton monogenē edōken ina pas o pisteuōn eis auton mē apolētai all echē zōēn aiōnion outOs gar EgapEsen o theos ton kosmon Oste ton uion autou ton monogenE edOken ina pas o pisteuOn eis auton mE apolEtai all echE zOEn aiOnion
(STRT) John 3 : 17 ou gar apesteilen o theos ton uion autou eis ton kosmon ina krinē ton kosmon all ina sōthē o kosmos di autou ou gar apesteilen o theos ton uion autou eis ton kosmon ina krinE ton kosmon all ina sOthE o kosmos di autou
(STRT) John 3 : 18 o pisteuōn eis auton ou krinetai o de mē pisteuōn ēdē kekritai oti mē pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou theou o pisteuOn eis auton ou krinetai o de mE pisteuOn EdE kekritai oti mE pepisteuken eis to onoma tou monogenous uiou tou theou
(STRT) John 3 : 19 autē de estin ē krisis oti to phōs elēluthen eis ton kosmon kai ēgapēsan oi anthrōpoi mallon to skotos ē to phōs ēn gar ponēra autōn ta erga autE de estin E krisis oti to phOs elEluthen eis ton kosmon kai EgapEsan oi anthrOpoi mallon to skotos E to phOs En gar ponEra autOn ta erga
(STRT) John 3 : 20 pas gar o phaula prassōn misei to phōs kai ouk erchetai pros to phōs ina mē elenchthē ta erga autou pas gar o phaula prassOn misei to phOs kai ouk erchetai pros to phOs ina mE elenchthE ta erga autou
(STRT) John 3 : 21 o de poiōn tēn alētheian erchetai pros to phōs ina phanerōthē autou ta erga oti en theō estin eirgasmena o de poiOn tEn alEtheian erchetai pros to phOs ina phanerOthE autou ta erga oti en theO estin eirgasmena
(STRT) John 3 : 22 meta tauta ēlthen o iēsous kai oi mathētai autou eis tēn ioudaian gēn kai ekei dietriben met autōn kai ebaptizen meta tauta Elthen o iEsous kai oi mathEtai autou eis tEn ioudaian gEn kai ekei dietriben met autOn kai ebaptizen
(STRT) John 3 : 23 ēn de kai iōannēs baptizōn en ainōn engus tou saleim oti udata polla ēn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto En de kai iOannEs baptizOn en ainOn engus tou saleim oti udata polla En ekei kai pareginonto kai ebaptizonto
(STRT) John 3 : 24 oupō gar ēn beblēmenos eis tēn phulakēn o iōannēs oupO gar En beblEmenos eis tEn phulakEn o iOannEs
(STRT) John 3 : 25 egeneto oun zētēsis ek tōn mathētōn iōannou meta ioudaiōn peri katharismou egeneto oun zEtEsis ek tOn mathEtOn iOannou meta ioudaiOn peri katharismou
(STRT) John 3 : 26 kai ēlthon pros ton iōannēn kai eipon autō rabbi os ēn meta sou peran tou iordanou ō su memarturēkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton kai Elthon pros ton iOannEn kai eipon autO rabbi os En meta sou peran tou iordanou O su memarturEkas ide outos baptizei kai pantes erchontai pros auton
(STRT) John 3 : 27 apekrithē iōannēs kai eipen ou dunatai anthrōpos lambanein ouden ean mē ē dedomenon autō ek tou ouranou apekrithE iOannEs kai eipen ou dunatai anthrOpos lambanein ouden ean mE E dedomenon autO ek tou ouranou
(STRT) John 3 : 28 autoi umeis moi martureite oti eipon ouk eimi egō o christos all oti apestalmenos eimi emprosthen ekeinou autoi umeis moi martureite oti eipon ouk eimi egO o christos all oti apestalmenos eimi emprosthen ekeinou
(STRT) John 3 : 29 o echōn tēn numphēn numphios estin o de philos tou numphiou o estēkōs kai akouōn autou chara chairei dia tēn phōnēn tou numphiou autē oun ē chara ē emē peplērōtai o echOn tEn numphEn numphios estin o de philos tou numphiou o estEkOs kai akouOn autou chara chairei dia tEn phOnEn tou numphiou autE oun E chara E emE peplErOtai
(STRT) John 3 : 30 ekeinon dei auxanein eme de elattousthai ekeinon dei auxanein eme de elattousthai
(STRT) John 3 : 31 o anōthen erchomenos epanō pantōn estin o ōn ek tēs gēs ek tēs gēs estin kai ek tēs gēs lalei o ek tou ouranou erchomenos epanō pantōn estin o anOthen erchomenos epanO pantOn estin o On ek tEs gEs ek tEs gEs estin kai ek tEs gEs lalei o ek tou ouranou erchomenos epanO pantOn estin
(STRT) John 3 : 32 kai o eōraken kai ēkousen touto marturei kai tēn marturian autou oudeis lambanei kai o eOraken kai Ekousen touto marturei kai tEn marturian autou oudeis lambanei
(STRT) John 3 : 33 o labōn autou tēn marturian esphragisen oti o theos alēthēs estin o labOn autou tEn marturian esphragisen oti o theos alEthEs estin
(STRT) John 3 : 34 on gar apesteilen o theos ta rēmata tou theou lalei ou gar ek metrou didōsin o theos to pneuma on gar apesteilen o theos ta rEmata tou theou lalei ou gar ek metrou didOsin o theos to pneuma
(STRT) John 3 : 35 o patēr agapa ton uion kai panta dedōken en tē cheiri autou o patEr agapa ton uion kai panta dedOken en tE cheiri autou
(STRT) John 3 : 36 o pisteuōn eis ton uion echei zōēn aiōnion o de apeithōn tō uiō ouk opsetai zōēn all ē orgē tou theou menei ep auton o pisteuOn eis ton uion echei zOEn aiOnion o de apeithOn tO uiO ouk opsetai zOEn all E orgE tou theou menei ep auton