(STRT) Revelation 1 : 1 apokalupsis iēsou christou ēn edōken autō o theos deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei kai esēmanen aposteilas dia tou angelou autou tō doulō autou iōannē apokalupsis iEsou christou En edOken autO o theos deixai tois doulois autou a dei genesthai en tachei kai esEmanen aposteilas dia tou angelou autou tO doulO autou iOannE
(STRT) Revelation 1 : 2 os emarturēsen ton logon tou theou kai tēn marturian iēsou christou osa te eiden os emarturEsen ton logon tou theou kai tEn marturian iEsou christou osa te eiden
(STRT) Revelation 1 : 3 makarios o anaginōskōn kai oi akouontes tous logous tēs prophēteias kai tērountes ta en autē gegrammena o gar kairos engus makarios o anaginOskOn kai oi akouontes tous logous tEs prophEteias kai tErountes ta en autE gegrammena o gar kairos engus
(STRT) Revelation 1 : 4 iōannēs tais epta ekklēsiais tais en tē asia charis umin kai eirēnē apo tou o ōn kai o ēn kai o erchomenos kai apo tōn epta pneumatōn a estin enōpion tou thronou autou iOannEs tais epta ekklEsiais tais en tE asia charis umin kai eirEnE apo tou o On kai o En kai o erchomenos kai apo tOn epta pneumatOn a estin enOpion tou thronou autou
(STRT) Revelation 1 : 5 kai apo iēsou christou o martus o pistos o prōtotokos ek tōn nekrōn kai o archōn tōn basileōn tēs gēs tō agapēsanti ēmas kai lousanti ēmas apo tōn amartiōn ēmōn en tō aimati autou kai apo iEsou christou o martus o pistos o prOtotokos ek tOn nekrOn kai o archOn tOn basileOn tEs gEs tO agapEsanti Emas kai lousanti Emas apo tOn amartiOn EmOn en tO aimati autou
(STRT) Revelation 1 : 6 kai epoiēsen ēmas basileis kai iereis tō theō kai patri autou autō ē doxa kai to kratos eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn kai epoiEsen Emas basileis kai iereis tO theO kai patri autou autO E doxa kai to kratos eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn
(STRT) Revelation 1 : 7 idou erchetai meta tōn nephelōn kai opsetai auton pas ophthalmos kai oitines auton exekentēsan kai kopsontai ep auton pasai ai phulai tēs gēs nai amēn idou erchetai meta tOn nephelOn kai opsetai auton pas ophthalmos kai oitines auton exekentEsan kai kopsontai ep auton pasai ai phulai tEs gEs nai amEn
(STRT) Revelation 1 : 8 egō eimi to a kai to ō archē kai telos legei o kurios o ōn kai o ēn kai o erchomenos o pantokratōr egO eimi to a kai to O archE kai telos legei o kurios o On kai o En kai o erchomenos o pantokratOr
(STRT) Revelation 1 : 9 egō iōannēs o kai adelphos umōn kai sunkoinōnos en tē thlipsei kai en tē basileia kai upomonē iēsou christou egenomēn en tē nēsō tē kaloumenē patmō dia ton logon tou theou kai dia tēn marturian iēsou christou egO iOannEs o kai adelphos umOn kai sunkoinOnos en tE thlipsei kai en tE basileia kai upomonE iEsou christou egenomEn en tE nEsO tE kaloumenE patmO dia ton logon tou theou kai dia tEn marturian iEsou christou
(STRT) Revelation 1 : 10 egenomēn en pneumati en tē kuriakē ēmera kai ēkousa opisō mou phōnēn megalēn ōs salpingos egenomEn en pneumati en tE kuriakE Emera kai Ekousa opisO mou phOnEn megalEn Os salpingos
(STRT) Revelation 1 : 11 legousēs egō eimi to a kai to ō o prōtos kai o eschatos kai o blepeis grapson eis biblion kai pempson tais ekklēsiais tais en asia eis epheson kai eis smurnan kai eis pergamon kai eis thuateira kai eis sardeis kai eis philadelpheian kai eis laodikeian legousEs egO eimi to a kai to O o prOtos kai o eschatos kai o blepeis grapson eis biblion kai pempson tais ekklEsiais tais en asia eis epheson kai eis smurnan kai eis pergamon kai eis thuateira kai eis sardeis kai eis philadelpheian kai eis laodikeian
(STRT) Revelation 1 : 12 kai epestrepsa blepein tēn phōnēn ētis elalēsen met emou kai epistrepsas eidon epta luchnias chrusas kai epestrepsa blepein tEn phOnEn Etis elalEsen met emou kai epistrepsas eidon epta luchnias chrusas
(STRT) Revelation 1 : 13 kai en mesō tōn epta luchniōn omoion uiō anthrōpou endedumenon podērē kai periezōsmenon pros tois mastois zōnēn chrusēn kai en mesO tOn epta luchniOn omoion uiO anthrOpou endedumenon podErE kai periezOsmenon pros tois mastois zOnEn chrusEn
(STRT) Revelation 1 : 14 ē de kephalē autou kai ai triches leukai ōsei erion leukon ōs chiōn kai oi ophthalmoi autou ōs phlox puros E de kephalE autou kai ai triches leukai Osei erion leukon Os chiOn kai oi ophthalmoi autou Os phlox puros
(STRT) Revelation 1 : 15 kai oi podes autou omoioi chalkolibanō ōs en kaminō pepurōmenoi kai ē phōnē autou ōs phōnē udatōn pollōn kai oi podes autou omoioi chalkolibanO Os en kaminO pepurOmenoi kai E phOnE autou Os phOnE udatOn pollOn
(STRT) Revelation 1 : 16 kai echōn en tē dexia autou cheiri asteras epta kai ek tou stomatos autou romphaia distomos oxeia ekporeuomenē kai ē opsis autou ōs o ēlios phainei en tē dunamei autou kai echOn en tE dexia autou cheiri asteras epta kai ek tou stomatos autou romphaia distomos oxeia ekporeuomenE kai E opsis autou Os o Elios phainei en tE dunamei autou
(STRT) Revelation 1 : 17 kai ote eidon auton epesa pros tous podas autou ōs nekros kai epethēken tēn dexian autou cheira ep eme legōn moi mē phobou egō eimi o prōtos kai o eschatos kai ote eidon auton epesa pros tous podas autou Os nekros kai epethEken tEn dexian autou cheira ep eme legOn moi mE phobou egO eimi o prOtos kai o eschatos
(STRT) Revelation 1 : 18 kai o zōn kai egenomēn nekros kai idou zōn eimi eis tous aiōnas tōn aiōnōn amēn kai echō tas kleis tou adou kai tou thanatou kai o zOn kai egenomEn nekros kai idou zOn eimi eis tous aiOnas tOn aiOnOn amEn kai echO tas kleis tou adou kai tou thanatou
(STRT) Revelation 1 : 19 grapson a eides kai a eisin kai a mellei ginesthai meta tauta grapson a eides kai a eisin kai a mellei ginesthai meta tauta
(STRT) Revelation 1 : 20 to mustērion tōn epta asterōn ōn eides epi tēs dexias mou kai tas epta luchnias tas chrusas oi epta asteres angeloi tōn epta ekklēsiōn eisin kai ai epta luchniai as eides epta ekklēsiai eisin to mustErion tOn epta asterOn On eides epi tEs dexias mou kai tas epta luchnias tas chrusas oi epta asteres angeloi tOn epta ekklEsiOn eisin kai ai epta luchniai as eides epta ekklEsiai eisin