(STRT) Mark 1 : 1 archē tou euangeliou iēsou christou uiou tou theou archE tou euangeliou iEsou christou uiou tou theou
(STRT) Mark 1 : 2 ōs gegraptai en tois prophētais idou egō apostellō ton angelon mou pro prosōpou sou os kataskeuasei tēn odon sou emprosthen sou Os gegraptai en tois prophEtais idou egO apostellO ton angelon mou pro prosOpou sou os kataskeuasei tEn odon sou emprosthen sou
(STRT) Mark 1 : 3 phōnē boōntos en tē erēmō etoimasate tēn odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou phOnE boOntos en tE erEmO etoimasate tEn odon kuriou eutheias poieite tas tribous autou
(STRT) Mark 1 : 4 egeneto iōannēs baptizōn en tē erēmō kai kērussōn baptisma metanoias eis aphesin amartiōn egeneto iOannEs baptizOn en tE erEmO kai kErussOn baptisma metanoias eis aphesin amartiOn
(STRT) Mark 1 : 5 kai exeporeueto pros auton pasa ē ioudaia chōra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto pantes en tō iordanē potamō up autou exomologoumenoi tas amartias autōn kai exeporeueto pros auton pasa E ioudaia chOra kai oi ierosolumitai kai ebaptizonto pantes en tO iordanE potamO up autou exomologoumenoi tas amartias autOn
(STRT) Mark 1 : 6 ēn de iōannēs endedumenos trichas kamēlou kai zōnēn dermatinēn peri tēn osphun autou kai esthiōn akridas kai meli agrion En de iOannEs endedumenos trichas kamElou kai zOnEn dermatinEn peri tEn osphun autou kai esthiOn akridas kai meli agrion
(STRT) Mark 1 : 7 kai ekērussen legōn erchetai o ischuroteros mou opisō mou ou ouk eimi ikanos kupsas lusai ton imanta tōn upodēmatōn autou kai ekErussen legOn erchetai o ischuroteros mou opisO mou ou ouk eimi ikanos kupsas lusai ton imanta tOn upodEmatOn autou
(STRT) Mark 1 : 8 egō men ebaptisa umas en udati autos de baptisei umas en pneumati agiō egO men ebaptisa umas en udati autos de baptisei umas en pneumati agiO
(STRT) Mark 1 : 9 kai egeneto en ekeinais tais ēmerais ēlthen iēsous apo nazaret tēs galilaias kai ebaptisthē upo iōannou eis ton iordanēn kai egeneto en ekeinais tais Emerais Elthen iEsous apo nazaret tEs galilaias kai ebaptisthE upo iOannou eis ton iordanEn
(STRT) Mark 1 : 10 kai eutheōs anabainōn apo tou udatos eiden schizomenous tous ouranous kai to pneuma ōsei peristeran katabainon ep auton kai eutheOs anabainOn apo tou udatos eiden schizomenous tous ouranous kai to pneuma Osei peristeran katabainon ep auton
(STRT) Mark 1 : 11 kai phōnē egeneto ek tōn ouranōn su ei o uios mou o agapētos en ō eudokēsa kai phOnE egeneto ek tOn ouranOn su ei o uios mou o agapEtos en O eudokEsa
(STRT) Mark 1 : 12 kai euthus to pneuma auton ekballei eis tēn erēmon kai euthus to pneuma auton ekballei eis tEn erEmon
(STRT) Mark 1 : 13 kai ēn ekei en tē erēmō ēmeras tessarakonta peirazomenos upo tou satana kai ēn meta tōn thēriōn kai oi angeloi diēkonoun autō kai En ekei en tE erEmO Emeras tessarakonta peirazomenos upo tou satana kai En meta tOn thEriOn kai oi angeloi diEkonoun autO
(STRT) Mark 1 : 14 meta de to paradothēnai ton iōannēn ēlthen o iēsous eis tēn galilaian kērussōn to euangelion tēs basileias tou theou meta de to paradothEnai ton iOannEn Elthen o iEsous eis tEn galilaian kErussOn to euangelion tEs basileias tou theou
(STRT) Mark 1 : 15 kai legōn oti peplērōtai o kairos kai ēngiken ē basileia tou theou metanoeite kai pisteuete en tō euangeliō kai legOn oti peplErOtai o kairos kai Engiken E basileia tou theou metanoeite kai pisteuete en tO euangeliO
(STRT) Mark 1 : 16 peripatōn de para tēn thalassan tēs galilaias eiden simōna kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblēstron en tē thalassē ēsan gar alieis peripatOn de para tEn thalassan tEs galilaias eiden simOna kai andrean ton adelphon autou ballontas amphiblEstron en tE thalassE Esan gar alieis
(STRT) Mark 1 : 17 kai eipen autois o iēsous deute opisō mou kai poiēsō umas genesthai alieis anthrōpōn kai eipen autois o iEsous deute opisO mou kai poiEsO umas genesthai alieis anthrOpOn
(STRT) Mark 1 : 18 kai eutheōs aphentes ta diktua autōn ēkolouthēsan autō kai eutheOs aphentes ta diktua autOn EkolouthEsan autO
(STRT) Mark 1 : 19 kai probas ekeithen oligon eiden iakōbon ton tou zebedaiou kai iōannēn ton adelphon autou kai autous en tō ploiō katartizontas ta diktua kai probas ekeithen oligon eiden iakObon ton tou zebedaiou kai iOannEn ton adelphon autou kai autous en tO ploiO katartizontas ta diktua
(STRT) Mark 1 : 20 kai eutheōs ekalesen autous kai aphentes ton patera autōn zebedaion en tō ploiō meta tōn misthōtōn apēlthon opisō autou kai eutheOs ekalesen autous kai aphentes ton patera autOn zebedaion en tO ploiO meta tOn misthOtOn apElthon opisO autou
(STRT) Mark 1 : 21 kai eisporeuontai eis kapernaoum kai eutheōs tois sabbasin eiselthōn eis tēn sunagōgēn edidasken kai eisporeuontai eis kapernaoum kai eutheOs tois sabbasin eiselthOn eis tEn sunagOgEn edidasken
(STRT) Mark 1 : 22 kai exeplēssonto epi tē didachē autou ēn gar didaskōn autous ōs exousian echōn kai ouch ōs oi grammateis kai exeplEssonto epi tE didachE autou En gar didaskOn autous Os exousian echOn kai ouch Os oi grammateis
(STRT) Mark 1 : 23 kai ēn en tē sunagōgē autōn anthrōpos en pneumati akathartō kai anekraxen kai En en tE sunagOgE autOn anthrOpos en pneumati akathartO kai anekraxen
(STRT) Mark 1 : 24 legōn ea ti ēmin kai soi iēsou nazarēne ēlthes apolesai ēmas oida se tis ei o agios tou theou legOn ea ti Emin kai soi iEsou nazarEne Elthes apolesai Emas oida se tis ei o agios tou theou
(STRT) Mark 1 : 25 kai epetimēsen autō o iēsous legōn phimōthēti kai exelthe ex autou kai epetimEsen autO o iEsous legOn phimOthEti kai exelthe ex autou
(STRT) Mark 1 : 26 kai sparaxan auton to pneuma to akatharton kai kraxan phōnē megalē exēlthen ex autou kai sparaxan auton to pneuma to akatharton kai kraxan phOnE megalE exElthen ex autou
(STRT) Mark 1 : 27 kai ethambēthēsan pantes ōste suzētein pros autous legontas ti estin touto tis ē didachē ē kainē autē oti kat exousian kai tois pneumasin tois akathartois epitassei kai upakouousin autō kai ethambEthEsan pantes Oste suzEtein pros autous legontas ti estin touto tis E didachE E kainE autE oti kat exousian kai tois pneumasin tois akathartois epitassei kai upakouousin autO
(STRT) Mark 1 : 28 exēlthen de ē akoē autou euthus eis olēn tēn perichōron tēs galilaias exElthen de E akoE autou euthus eis olEn tEn perichOron tEs galilaias
(STRT) Mark 1 : 29 kai eutheōs ek tēs sunagōgēs exelthontes ēlthon eis tēn oikian simōnos kai andreou meta iakōbou kai iōannou kai eutheOs ek tEs sunagOgEs exelthontes Elthon eis tEn oikian simOnos kai andreou meta iakObou kai iOannou
(STRT) Mark 1 : 30 ē de penthera simōnos katekeito puressousa kai eutheōs legousin autō peri autēs E de penthera simOnos katekeito puressousa kai eutheOs legousin autO peri autEs
(STRT) Mark 1 : 31 kai proselthōn ēgeiren autēn kratēsas tēs cheiros autēs kai aphēken autēn o puretos eutheōs kai diēkonei autois kai proselthOn Egeiren autEn kratEsas tEs cheiros autEs kai aphEken autEn o puretos eutheOs kai diEkonei autois
(STRT) Mark 1 : 32 opsias de genomenēs ote edu o ēlios epheron pros auton pantas tous kakōs echontas kai tous daimonizomenous opsias de genomenEs ote edu o Elios epheron pros auton pantas tous kakOs echontas kai tous daimonizomenous
(STRT) Mark 1 : 33 kai ē polis olē episunēgmenē ēn pros tēn thuran kai E polis olE episunEgmenE En pros tEn thuran
(STRT) Mark 1 : 34 kai etherapeusen pollous kakōs echontas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk ēphien lalein ta daimonia oti ēdeisan auton kai etherapeusen pollous kakOs echontas poikilais nosois kai daimonia polla exebalen kai ouk Ephien lalein ta daimonia oti Edeisan auton
(STRT) Mark 1 : 35 kai prōi ennuchon lian anastas exēlthen kai apēlthen eis erēmon topon kakei prosēucheto kai prOi ennuchon lian anastas exElthen kai apElthen eis erEmon topon kakei prosEucheto
(STRT) Mark 1 : 36 kai katediōxan auton o simōn kai oi met autou kai katediOxan auton o simOn kai oi met autou
(STRT) Mark 1 : 37 kai eurontes auton legousin autō oti pantes zētousin se kai eurontes auton legousin autO oti pantes zEtousin se
(STRT) Mark 1 : 38 kai legei autois agōmen eis tas echomenas kōmopoleis ina kakei kēruxō eis touto gar exelēlutha kai legei autois agOmen eis tas echomenas kOmopoleis ina kakei kEruxO eis touto gar exelElutha
(STRT) Mark 1 : 39 kai ēn kērussōn en tais sunagōgais autōn eis olēn tēn galilaian kai ta daimonia ekballōn kai En kErussOn en tais sunagOgais autOn eis olEn tEn galilaian kai ta daimonia ekballOn
(STRT) Mark 1 : 40 kai erchetai pros auton lepros parakalōn auton kai gonupetōn auton kai legōn autō oti ean thelēs dunasai me katharisai kai erchetai pros auton lepros parakalOn auton kai gonupetOn auton kai legOn autO oti ean thelEs dunasai me katharisai
(STRT) Mark 1 : 41 o de iēsous splanchnistheis ekteinas tēn cheira ēpsato autou kai legei autō thelō katharisthēti o de iEsous splanchnistheis ekteinas tEn cheira Epsato autou kai legei autO thelO katharisthEti
(STRT) Mark 1 : 42 kai eipontos autou eutheōs apēlthen ap autou ē lepra kai ekatharisthē kai eipontos autou eutheOs apElthen ap autou E lepra kai ekatharisthE
(STRT) Mark 1 : 43 kai embrimēsamenos autō eutheōs exebalen auton kai embrimEsamenos autO eutheOs exebalen auton
(STRT) Mark 1 : 44 kai legei autō ora mēdeni mēden eipēs all upage seauton deixon tō ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mōsēs eis marturion autois kai legei autO ora mEdeni mEden eipEs all upage seauton deixon tO ierei kai prosenenke peri tou katharismou sou a prosetaxen mOsEs eis marturion autois
(STRT) Mark 1 : 45 o de exelthōn ērxato kērussein polla kai diaphēmizein ton logon ōste mēketi auton dunasthai phanerōs eis polin eiselthein all exō en erēmois topois ēn kai ērchonto pros auton pantachothen o de exelthOn Erxato kErussein polla kai diaphEmizein ton logon Oste mEketi auton dunasthai phanerOs eis polin eiselthein all exO en erEmois topois En kai Erchonto pros auton pantachothen