(STRT) James 1 : 1 iakōbos theou kai kuriou iēsou christou doulos tais dōdeka phulais tais en tē diaspora chairein iakObos theou kai kuriou iEsou christou doulos tais dOdeka phulais tais en tE diaspora chairein
(STRT) James 1 : 2 pasan charan ēgēsasthe adelphoi mou otan peirasmois peripesēte poikilois pasan charan EgEsasthe adelphoi mou otan peirasmois peripesEte poikilois
(STRT) James 1 : 3 ginōskontes oti to dokimion umōn tēs pisteōs katergazetai upomonēn ginOskontes oti to dokimion umOn tEs pisteOs katergazetai upomonEn
(STRT) James 1 : 4 ē de upomonē ergon teleion echetō ina ēte teleioi kai oloklēroi en mēdeni leipomenoi E de upomonE ergon teleion echetO ina Ete teleioi kai oloklEroi en mEdeni leipomenoi
(STRT) James 1 : 5 ei de tis umōn leipetai sophias aiteitō para tou didontos theou pasin aplōs kai mē oneidizontos kai dothēsetai autō ei de tis umOn leipetai sophias aiteitO para tou didontos theou pasin aplOs kai mE oneidizontos kai dothEsetai autO
(STRT) James 1 : 6 aiteitō de en pistei mēden diakrinomenos o gar diakrinomenos eoiken kludōni thalassēs anemizomenō kai ripizomenō aiteitO de en pistei mEden diakrinomenos o gar diakrinomenos eoiken kludOni thalassEs anemizomenO kai ripizomenO
(STRT) James 1 : 7 mē gar oiesthō o anthrōpos ekeinos oti lēpsetai ti para tou kuriou mE gar oiesthO o anthrOpos ekeinos oti lEpsetai ti para tou kuriou
(STRT) James 1 : 8 anēr dipsuchos akatastatos en pasais tais odois autou anEr dipsuchos akatastatos en pasais tais odois autou
(STRT) James 1 : 9 kauchasthō de o adelphos o tapeinos en tō upsei autou kauchasthO de o adelphos o tapeinos en tO upsei autou
(STRT) James 1 : 10 o de plousios en tē tapeinōsei autou oti ōs anthos chortou pareleusetai o de plousios en tE tapeinOsei autou oti Os anthos chortou pareleusetai
(STRT) James 1 : 11 aneteilen gar o ēlios sun tō kausōni kai exēranen ton chorton kai to anthos autou exepesen kai ē euprepeia tou prosōpou autou apōleto outōs kai o plousios en tais poreiais autou maranthēsetai aneteilen gar o Elios sun tO kausOni kai exEranen ton chorton kai to anthos autou exepesen kai E euprepeia tou prosOpou autou apOleto outOs kai o plousios en tais poreiais autou maranthEsetai
(STRT) James 1 : 12 makarios anēr os upomenei peirasmon oti dokimos genomenos lēpsetai ton stephanon tēs zōēs on epēngeilato o kurios tois agapōsin auton makarios anEr os upomenei peirasmon oti dokimos genomenos lEpsetai ton stephanon tEs zOEs on epEngeilato o kurios tois agapOsin auton
(STRT) James 1 : 13 mēdeis peirazomenos legetō oti apo tou theou peirazomai o gar theos apeirastos estin kakōn peirazei de autos oudena mEdeis peirazomenos legetO oti apo tou theou peirazomai o gar theos apeirastos estin kakOn peirazei de autos oudena
(STRT) James 1 : 14 ekastos de peirazetai upo tēs idias epithumias exelkomenos kai deleazomenos ekastos de peirazetai upo tEs idias epithumias exelkomenos kai deleazomenos
(STRT) James 1 : 15 eita ē epithumia sullabousa tiktei amartian ē de amartia apotelestheisa apokuei thanaton eita E epithumia sullabousa tiktei amartian E de amartia apotelestheisa apokuei thanaton
(STRT) James 1 : 16 mē planasthe adelphoi mou agapētoi mE planasthe adelphoi mou agapEtoi
(STRT) James 1 : 17 pasa dosis agathē kai pan dōrēma teleion anōthen estin katabainon apo tou patros tōn phōtōn par ō ouk eni parallagē ē tropēs aposkiasma pasa dosis agathE kai pan dOrEma teleion anOthen estin katabainon apo tou patros tOn phOtOn par O ouk eni parallagE E tropEs aposkiasma
(STRT) James 1 : 18 boulētheis apekuēsen ēmas logō alētheias eis to einai ēmas aparchēn tina tōn autou ktismatōn boulEtheis apekuEsen Emas logO alEtheias eis to einai Emas aparchEn tina tOn autou ktismatOn
(STRT) James 1 : 19 ōste adelphoi mou agapētoi estō pas anthrōpos tachus eis to akousai bradus eis to lalēsai bradus eis orgēn Oste adelphoi mou agapEtoi estO pas anthrOpos tachus eis to akousai bradus eis to lalEsai bradus eis orgEn
(STRT) James 1 : 20 orgē gar andros dikaiosunēn theou ou katergazetai orgE gar andros dikaiosunEn theou ou katergazetai
(STRT) James 1 : 21 dio apothemenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en prautēti dexasthe ton emphuton logon ton dunamenon sōsai tas psuchas umōn dio apothemenoi pasan ruparian kai perisseian kakias en prautEti dexasthe ton emphuton logon ton dunamenon sOsai tas psuchas umOn
(STRT) James 1 : 22 ginesthe de poiētai logou kai mē monon akroatai paralogizomenoi eautous ginesthe de poiEtai logou kai mE monon akroatai paralogizomenoi eautous
(STRT) James 1 : 23 oti ei tis akroatēs logou estin kai ou poiētēs outos eoiken andri katanoounti to prosōpon tēs geneseōs autou en esoptrō oti ei tis akroatEs logou estin kai ou poiEtEs outos eoiken andri katanoounti to prosOpon tEs geneseOs autou en esoptrO
(STRT) James 1 : 24 katenoēsen gar eauton kai apelēluthen kai eutheōs epelatheto opoios ēn katenoEsen gar eauton kai apelEluthen kai eutheOs epelatheto opoios En
(STRT) James 1 : 25 o de parakupsas eis nomon teleion ton tēs eleutherias kai parameinas outos ouk akroatēs epilēsmonēs genomenos alla poiētēs ergou outos makarios en tē poiēsei autou estai o de parakupsas eis nomon teleion ton tEs eleutherias kai parameinas outos ouk akroatEs epilEsmonEs genomenos alla poiEtEs ergou outos makarios en tE poiEsei autou estai
(STRT) James 1 : 26 ei tis dokei thrēskos einai en umin mē chalinagōgōn glōssan autou all apatōn kardian autou toutou mataios ē thrēskeia ei tis dokei thrEskos einai en umin mE chalinagOgOn glOssan autou all apatOn kardian autou toutou mataios E thrEskeia
(STRT) James 1 : 27 thrēskeia kathara kai amiantos para tō theō kai patri autē estin episkeptesthai orphanous kai chēras en tē thlipsei autōn aspilon eauton tērein apo tou kosmou thrEskeia kathara kai amiantos para tO theO kai patri autE estin episkeptesthai orphanous kai chEras en tE thlipsei autOn aspilon eauton tErein apo tou kosmou