(STRT) 2 John 1 : 1 o presbuteros eklektē kuria kai tois teknois autēs ous egō agapō en alētheia kai ouk egō monos alla kai pantes oi egnōkotes tēn alētheian o presbuteros eklektE kuria kai tois teknois autEs ous egO agapO en alEtheia kai ouk egO monos alla kai pantes oi egnOkotes tEn alEtheian
(STRT) 2 John 1 : 2 dia tēn alētheian tēn menousan en ēmin kai meth ēmōn estai eis ton aiōna dia tEn alEtheian tEn menousan en Emin kai meth EmOn estai eis ton aiOna
(STRT) 2 John 1 : 3 estai meth ēmōn charis eleos eirēnē para theou patros kai para kuriou iēsou christou tou uiou tou patros en alētheia kai agapē estai meth EmOn charis eleos eirEnE para theou patros kai para kuriou iEsou christou tou uiou tou patros en alEtheia kai agapE
(STRT) 2 John 1 : 4 echarēn lian oti eurēka ek tōn teknōn sou peripatountas en alētheia kathōs entolēn elabomen para tou patros echarEn lian oti eurEka ek tOn teknOn sou peripatountas en alEtheia kathOs entolEn elabomen para tou patros
(STRT) 2 John 1 : 5 kai nun erōtō se kuria ouch ōs entolēn graphō soi kainēn alla ēn eichomen ap archēs ina agapōmen allēlous kai nun erOtO se kuria ouch Os entolEn graphO soi kainEn alla En eichomen ap archEs ina agapOmen allElous
(STRT) 2 John 1 : 6 kai autē estin ē agapē ina peripatōmen kata tas entolas autou autē estin ē entolē kathōs ēkousate ap archēs ina en autē peripatēte kai autE estin E agapE ina peripatOmen kata tas entolas autou autE estin E entolE kathOs Ekousate ap archEs ina en autE peripatEte
(STRT) 2 John 1 : 7 oti polloi planoi eisēlthon eis ton kosmon oi mē omologountes iēsoun christon erchomenon en sarki outos estin o planos kai o antichristos oti polloi planoi eisElthon eis ton kosmon oi mE omologountes iEsoun christon erchomenon en sarki outos estin o planos kai o antichristos
(STRT) 2 John 1 : 8 blepete eautous ina mē apolesōmen a eirgasametha alla misthon plērē apolabōmen blepete eautous ina mE apolesOmen a eirgasametha alla misthon plErE apolabOmen
(STRT) 2 John 1 : 9 pas o parabainōn kai mē menōn en tē didachē tou christou theon ouk echei o menōn en tē didachē tou christou outos kai ton patera kai ton uion echei pas o parabainOn kai mE menOn en tE didachE tou christou theon ouk echei o menOn en tE didachE tou christou outos kai ton patera kai ton uion echei
(STRT) 2 John 1 : 10 ei tis erchetai pros umas kai tautēn tēn didachēn ou pherei mē lambanete auton eis oikian kai chairein autō mē legete ei tis erchetai pros umas kai tautEn tEn didachEn ou pherei mE lambanete auton eis oikian kai chairein autO mE legete
(STRT) 2 John 1 : 11 o gar legōn autō chairein koinōnei tois ergois autou tois ponērois o gar legOn autO chairein koinOnei tois ergois autou tois ponErois
(STRT) 2 John 1 : 12 polla echōn umin graphein ouk ēboulēthēn dia chartou kai melanos alla elpizō elthein pros umas kai stoma pros stoma lalēsai ina ē chara ēmōn ē peplērōmenē polla echOn umin graphein ouk EboulEthEn dia chartou kai melanos alla elpizO elthein pros umas kai stoma pros stoma lalEsai ina E chara EmOn E peplErOmenE
(STRT) 2 John 1 : 13 aspazetai se ta tekna tēs adelphēs sou tēs eklektēs amēn aspazetai se ta tekna tEs adelphEs sou tEs eklektEs amEn