(STRT) Philippians 1 : 1 paulos kai timotheos douloi iēsou christou pasin tois agiois en christō iēsou tois ousin en philippois sun episkopois kai diakonois paulos kai timotheos douloi iEsou christou pasin tois agiois en christO iEsou tois ousin en philippois sun episkopois kai diakonois
(STRT) Philippians 1 : 2 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou charis umin kai eirEnE apo theou patros EmOn kai kuriou iEsou christou
(STRT) Philippians 1 : 3 eucharistō tō theō mou epi pasē tē mneia umōn eucharistO tO theO mou epi pasE tE mneia umOn
(STRT) Philippians 1 : 4 pantote en pasē deēsei mou uper pantōn umōn meta charas tēn deēsin poioumenos pantote en pasE deEsei mou uper pantOn umOn meta charas tEn deEsin poioumenos
(STRT) Philippians 1 : 5 epi tē koinōnia umōn eis to euangelion apo prōtēs ēmeras achri tou nun epi tE koinOnia umOn eis to euangelion apo prOtEs Emeras achri tou nun
(STRT) Philippians 1 : 6 pepoithōs auto touto oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei achris ēmeras iēsou christou pepoithOs auto touto oti o enarxamenos en umin ergon agathon epitelesei achris Emeras iEsou christou
(STRT) Philippians 1 : 7 kathōs estin dikaion emoi touto phronein uper pantōn umōn dia to echein me en tē kardia umas en te tois desmois mou kai tē apologia kai bebaiōsei tou euangeliou sunkoinōnous mou tēs charitos pantas umas ontas kathOs estin dikaion emoi touto phronein uper pantOn umOn dia to echein me en tE kardia umas en te tois desmois mou kai tE apologia kai bebaiOsei tou euangeliou sunkoinOnous mou tEs charitos pantas umas ontas
(STRT) Philippians 1 : 8 martus gar mou estin o theos ōs epipothō pantas umas en splanchnois iēsou christou martus gar mou estin o theos Os epipothO pantas umas en splanchnois iEsou christou
(STRT) Philippians 1 : 9 kai touto proseuchomai ina ē agapē umōn eti mallon kai mallon perisseuē en epignōsei kai pasē aisthēsei kai touto proseuchomai ina E agapE umOn eti mallon kai mallon perisseuE en epignOsei kai pasE aisthEsei
(STRT) Philippians 1 : 10 eis to dokimazein umas ta diapheronta ina ēte eilikrineis kai aproskopoi eis ēmeran christou eis to dokimazein umas ta diapheronta ina Ete eilikrineis kai aproskopoi eis Emeran christou
(STRT) Philippians 1 : 11 peplērōmenoi karpōn dikaiosunēs tōn dia iēsou christou eis doxan kai epainon theou peplErOmenoi karpOn dikaiosunEs tOn dia iEsou christou eis doxan kai epainon theou
(STRT) Philippians 1 : 12 ginōskein de umas boulomai adelphoi oti ta kat eme mallon eis prokopēn tou euangeliou elēluthen ginOskein de umas boulomai adelphoi oti ta kat eme mallon eis prokopEn tou euangeliou elEluthen
(STRT) Philippians 1 : 13 ōste tous desmous mou phanerous en christō genesthai en olō tō praitōriō kai tois loipois pasin Oste tous desmous mou phanerous en christO genesthai en olO tO praitOriO kai tois loipois pasin
(STRT) Philippians 1 : 14 kai tous pleionas tōn adelphōn en kuriō pepoithotas tois desmois mou perissoterōs tolman aphobōs ton logon lalein kai tous pleionas tOn adelphOn en kuriO pepoithotas tois desmois mou perissoterOs tolman aphobOs ton logon lalein
(STRT) Philippians 1 : 15 tines men kai dia phthonon kai erin tines de kai di eudokian ton christon kērussousin tines men kai dia phthonon kai erin tines de kai di eudokian ton christon kErussousin
(STRT) Philippians 1 : 16 oi men ex eritheias ton christon katangellousin ouch agnōs oiomenoi thlipsin epipherein tois desmois mou oi men ex eritheias ton christon katangellousin ouch agnOs oiomenoi thlipsin epipherein tois desmois mou
(STRT) Philippians 1 : 17 oi de ex agapēs eidotes oti eis apologian tou euangeliou keimai oi de ex agapEs eidotes oti eis apologian tou euangeliou keimai
(STRT) Philippians 1 : 18 ti gar plēn panti tropō eite prophasei eite alētheia christos katangelletai kai en toutō chairō alla kai charēsomai ti gar plEn panti tropO eite prophasei eite alEtheia christos katangelletai kai en toutO chairO alla kai charEsomai
(STRT) Philippians 1 : 19 oida gar oti touto moi apobēsetai eis sōtērian dia tēs umōn deēseōs kai epichorēgias tou pneumatos iēsou christou oida gar oti touto moi apobEsetai eis sOtErian dia tEs umOn deEseOs kai epichorEgias tou pneumatos iEsou christou
(STRT) Philippians 1 : 20 kata tēn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aischunthēsomai all en pasē parrēsia ōs pantote kai nun megalunthēsetai christos en tō sōmati mou eite dia zōēs eite dia thanatou kata tEn apokaradokian kai elpida mou oti en oudeni aischunthEsomai all en pasE parrEsia Os pantote kai nun megalunthEsetai christos en tO sOmati mou eite dia zOEs eite dia thanatou
(STRT) Philippians 1 : 21 emoi gar to zēn christos kai to apothanein kerdos emoi gar to zEn christos kai to apothanein kerdos
(STRT) Philippians 1 : 22 ei de to zēn en sarki touto moi karpos ergou kai ti airēsomai ou gnōrizō ei de to zEn en sarki touto moi karpos ergou kai ti airEsomai ou gnOrizO
(STRT) Philippians 1 : 23 sunechomai gar ek tōn duo tēn epithumian echōn eis to analusai kai sun christō einai pollō mallon kreisson sunechomai gar ek tOn duo tEn epithumian echOn eis to analusai kai sun christO einai pollO mallon kreisson
(STRT) Philippians 1 : 24 to de epimenein en tē sarki anankaioteron di umas to de epimenein en tE sarki anankaioteron di umas
(STRT) Philippians 1 : 25 kai touto pepoithōs oida oti menō kai sumparamenō pasin umin eis tēn umōn prokopēn kai charan tēs pisteōs kai touto pepoithOs oida oti menO kai sumparamenO pasin umin eis tEn umOn prokopEn kai charan tEs pisteOs
(STRT) Philippians 1 : 26 ina to kauchēma umōn perisseuē en christō iēsou en emoi dia tēs emēs parousias palin pros umas ina to kauchEma umOn perisseuE en christO iEsou en emoi dia tEs emEs parousias palin pros umas
(STRT) Philippians 1 : 27 monon axiōs tou euangeliou tou christou politeuesthe ina eite elthōn kai idōn umas eite apōn akousō ta peri umōn oti stēkete en eni pneumati mia psuchē sunathlountes tē pistei tou euangeliou monon axiOs tou euangeliou tou christou politeuesthe ina eite elthOn kai idOn umas eite apOn akousO ta peri umOn oti stEkete en eni pneumati mia psuchE sunathlountes tE pistei tou euangeliou
(STRT) Philippians 1 : 28 kai mē pturomenoi en mēdeni upo tōn antikeimenōn ētis autois men estin endeixis apōleias umin de sōtērias kai touto apo theou kai mE pturomenoi en mEdeni upo tOn antikeimenOn Etis autois men estin endeixis apOleias umin de sOtErias kai touto apo theou
(STRT) Philippians 1 : 29 oti umin echaristhē to uper christou ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein oti umin echaristhE to uper christou ou monon to eis auton pisteuein alla kai to uper autou paschein
(STRT) Philippians 1 : 30 ton auton agōna echontes oion idete en emoi kai nun akouete en emoi ton auton agOna echontes oion idete en emoi kai nun akouete en emoi