(STRT) Colossians 1 : 1 paulos apostolos iēsou christou dia thelēmatos theou kai timotheos o adelphos paulos apostolos iEsou christou dia thelEmatos theou kai timotheos o adelphos
(STRT) Colossians 1 : 2 tois en kolassais agiois kai pistois adelphois en christō charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou tois en kolassais agiois kai pistois adelphois en christO charis umin kai eirEnE apo theou patros EmOn kai kuriou iEsou christou
(STRT) Colossians 1 : 3 eucharistoumen tō theō kai patri tou kuriou ēmōn iēsou christou pantote peri umōn proseuchomenoi eucharistoumen tO theO kai patri tou kuriou EmOn iEsou christou pantote peri umOn proseuchomenoi
(STRT) Colossians 1 : 4 akousantes tēn pistin umōn en christō iēsou kai tēn agapēn tēn eis pantas tous agious akousantes tEn pistin umOn en christO iEsou kai tEn agapEn tEn eis pantas tous agious
(STRT) Colossians 1 : 5 dia tēn elpida tēn apokeimenēn umin en tois ouranois ēn proēkousate en tō logō tēs alētheias tou euangeliou dia tEn elpida tEn apokeimenEn umin en tois ouranois En proEkousate en tO logO tEs alEtheias tou euangeliou
(STRT) Colossians 1 : 6 tou parontos eis umas kathōs kai en panti tō kosmō kai estin karpophoroumenon kathōs kai en umin aph ēs ēmeras ēkousate kai epegnōte tēn charin tou theou en alētheia tou parontos eis umas kathOs kai en panti tO kosmO kai estin karpophoroumenon kathOs kai en umin aph Es Emeras Ekousate kai epegnOte tEn charin tou theou en alEtheia
(STRT) Colossians 1 : 7 kathōs kai emathete apo epaphra tou agapētou sundoulou ēmōn os estin pistos uper umōn diakonos tou christou kathOs kai emathete apo epaphra tou agapEtou sundoulou EmOn os estin pistos uper umOn diakonos tou christou
(STRT) Colossians 1 : 8 o kai dēlōsas ēmin tēn umōn agapēn en pneumati o kai dElOsas Emin tEn umOn agapEn en pneumati
(STRT) Colossians 1 : 9 dia touto kai ēmeis aph ēs ēmeras ēkousamen ou pauometha uper umōn proseuchomenoi kai aitoumenoi ina plērōthēte tēn epignōsin tou thelēmatos autou en pasē sophia kai sunesei pneumatikē dia touto kai Emeis aph Es Emeras Ekousamen ou pauometha uper umOn proseuchomenoi kai aitoumenoi ina plErOthEte tEn epignOsin tou thelEmatos autou en pasE sophia kai sunesei pneumatikE
(STRT) Colossians 1 : 10 peripatēsai umas axiōs tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergō agathō karpophorountes kai auxanomenoi eis tēn epignōsin tou theou peripatEsai umas axiOs tou kuriou eis pasan areskeian en panti ergO agathO karpophorountes kai auxanomenoi eis tEn epignOsin tou theou
(STRT) Colossians 1 : 11 en pasē dunamei dunamoumenoi kata to kratos tēs doxēs autou eis pasan upomonēn kai makrothumian meta charas en pasE dunamei dunamoumenoi kata to kratos tEs doxEs autou eis pasan upomonEn kai makrothumian meta charas
(STRT) Colossians 1 : 12 eucharistountes tō patri tō ikanōsanti ēmas eis tēn merida tou klērou tōn agiōn en tō phōti eucharistountes tO patri tO ikanOsanti Emas eis tEn merida tou klErou tOn agiOn en tO phOti
(STRT) Colossians 1 : 13 os errusato ēmas ek tēs exousias tou skotous kai metestēsen eis tēn basileian tou uiou tēs agapēs autou os errusato Emas ek tEs exousias tou skotous kai metestEsen eis tEn basileian tou uiou tEs agapEs autou
(STRT) Colossians 1 : 14 en ō echomen tēn apolutrōsin dia tou aimatos autou tēn aphesin tōn amartiōn en O echomen tEn apolutrOsin dia tou aimatos autou tEn aphesin tOn amartiOn
(STRT) Colossians 1 : 15 os estin eikōn tou theou tou aoratou prōtotokos pasēs ktiseōs os estin eikOn tou theou tou aoratou prOtotokos pasEs ktiseOs
(STRT) Colossians 1 : 16 oti en autō ektisthē ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tēs gēs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotētes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai oti en autO ektisthE ta panta ta en tois ouranois kai ta epi tEs gEs ta orata kai ta aorata eite thronoi eite kuriotEtes eite archai eite exousiai ta panta di autou kai eis auton ektistai
(STRT) Colossians 1 : 17 kai autos estin pro pantōn kai ta panta en autō sunestēken kai autos estin pro pantOn kai ta panta en autO sunestEken
(STRT) Colossians 1 : 18 kai autos estin ē kephalē tou sōmatos tēs ekklēsias os estin archē prōtotokos ek tōn nekrōn ina genētai en pasin autos prōteuōn kai autos estin E kephalE tou sOmatos tEs ekklEsias os estin archE prOtotokos ek tOn nekrOn ina genEtai en pasin autos prOteuOn
(STRT) Colossians 1 : 19 oti en autō eudokēsen pan to plērōma katoikēsai oti en autO eudokEsen pan to plErOma katoikEsai
(STRT) Colossians 1 : 20 kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirēnopoiēsas dia tou aimatos tou staurou autou di autou eite ta epi tēs gēs eite ta en tois ouranois kai di autou apokatallaxai ta panta eis auton eirEnopoiEsas dia tou aimatos tou staurou autou di autou eite ta epi tEs gEs eite ta en tois ouranois
(STRT) Colossians 1 : 21 kai umas pote ontas apēllotriōmenous kai echthrous tē dianoia en tois ergois tois ponērois nuni de apokatēllaxen kai umas pote ontas apEllotriOmenous kai echthrous tE dianoia en tois ergois tois ponErois nuni de apokatEllaxen
(STRT) Colossians 1 : 22 en tō sōmati tēs sarkos autou dia tou thanatou parastēsai umas agious kai amōmous kai anenklētous katenōpion autou en tO sOmati tEs sarkos autou dia tou thanatou parastEsai umas agious kai amOmous kai anenklEtous katenOpion autou
(STRT) Colossians 1 : 23 eige epimenete tē pistei tethemeliōmenoi kai edraioi kai mē metakinoumenoi apo tēs elpidos tou euangeliou ou ēkousate tou kēruchthentos en pasē tē ktisei tē upo ton ouranon ou egenomēn egō paulos diakonos eige epimenete tE pistei tethemeliOmenoi kai edraioi kai mE metakinoumenoi apo tEs elpidos tou euangeliou ou Ekousate tou kEruchthentos en pasE tE ktisei tE upo ton ouranon ou egenomEn egO paulos diakonos
(STRT) Colossians 1 : 24 nun chairō en tois pathēmasin mou uper umōn kai antanaplērō ta usterēmata tōn thlipseōn tou christou en tē sarki mou uper tou sōmatos autou o estin ē ekklēsia nun chairO en tois pathEmasin mou uper umOn kai antanaplErO ta usterEmata tOn thlipseOn tou christou en tE sarki mou uper tou sOmatos autou o estin E ekklEsia
(STRT) Colossians 1 : 25 ēs egenomēn egō diakonos kata tēn oikonomian tou theou tēn dotheisan moi eis umas plērōsai ton logon tou theou Es egenomEn egO diakonos kata tEn oikonomian tou theou tEn dotheisan moi eis umas plErOsai ton logon tou theou
(STRT) Colossians 1 : 26 to mustērion to apokekrummenon apo tōn aiōnōn kai apo tōn geneōn nuni de ephanerōthē tois agiois autou to mustErion to apokekrummenon apo tOn aiOnOn kai apo tOn geneOn nuni de ephanerOthE tois agiois autou
(STRT) Colossians 1 : 27 ois ēthelēsen o theos gnōrisai tis o ploutos tēs doxēs tou mustēriou toutou en tois ethnesin os estin christos en umin ē elpis tēs doxēs ois EthelEsen o theos gnOrisai tis o ploutos tEs doxEs tou mustEriou toutou en tois ethnesin os estin christos en umin E elpis tEs doxEs
(STRT) Colossians 1 : 28 on ēmeis katangellomen nouthetountes panta anthrōpon kai didaskontes panta anthrōpon en pasē sophia ina parastēsōmen panta anthrōpon teleion en christō iēsou on Emeis katangellomen nouthetountes panta anthrOpon kai didaskontes panta anthrOpon en pasE sophia ina parastEsOmen panta anthrOpon teleion en christO iEsou
(STRT) Colossians 1 : 29 eis o kai kopiō agōnizomenos kata tēn energeian autou tēn energoumenēn en emoi en dunamei eis o kai kopiO agOnizomenos kata tEn energeian autou tEn energoumenEn en emoi en dunamei