(STRT) 2 Thessalonians 1 : 1 paulos kai silouanos kai timotheos tē ekklēsia thessalonikeōn en theō patri ēmōn kai kuriō iēsou christō paulos kai silouanos kai timotheos tE ekklEsia thessalonikeOn en theO patri EmOn kai kuriO iEsou christO
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 2 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou charis umin kai eirEnE apo theou patros EmOn kai kuriou iEsou christou
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 3 eucharistein opheilomen tō theō pantote peri umōn adelphoi kathōs axion estin oti uperauxanei ē pistis umōn kai pleonazei ē agapē enos ekastou pantōn umōn eis allēlous eucharistein opheilomen tO theO pantote peri umOn adelphoi kathOs axion estin oti uperauxanei E pistis umOn kai pleonazei E agapE enos ekastou pantOn umOn eis allElous
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 4 ōste ēmas autous en umin kauchasthai en tais ekklēsiais tou theou uper tēs upomonēs umōn kai pisteōs en pasin tois diōgmois umōn kai tais thlipsesin ais anechesthe Oste Emas autous en umin kauchasthai en tais ekklEsiais tou theou uper tEs upomonEs umOn kai pisteOs en pasin tois diOgmois umOn kai tais thlipsesin ais anechesthe
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 5 endeigma tēs dikaias kriseōs tou theou eis to kataxiōthēnai umas tēs basileias tou theou uper ēs kai paschete endeigma tEs dikaias kriseOs tou theou eis to kataxiOthEnai umas tEs basileias tou theou uper Es kai paschete
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 6 eiper dikaion para theō antapodounai tois thlibousin umas thlipsin eiper dikaion para theO antapodounai tois thlibousin umas thlipsin
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 7 kai umin tois thlibomenois anesin meth ēmōn en tē apokalupsei tou kuriou iēsou ap ouranou met angelōn dunameōs autou kai umin tois thlibomenois anesin meth EmOn en tE apokalupsei tou kuriou iEsou ap ouranou met angelOn dunameOs autou
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 8 en puri phlogos didontos ekdikēsin tois mē eidosin theon kai tois mē upakouousin tō euangeliō tou kuriou ēmōn iēsou christou en puri phlogos didontos ekdikEsin tois mE eidosin theon kai tois mE upakouousin tO euangeliO tou kuriou EmOn iEsou christou
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 9 oitines dikēn tisousin olethron aiōnion apo prosōpou tou kuriou kai apo tēs doxēs tēs ischuos autou oitines dikEn tisousin olethron aiOnion apo prosOpou tou kuriou kai apo tEs doxEs tEs ischuos autou
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 10 otan elthē endoxasthēnai en tois agiois autou kai thaumasthēnai en pasin tois pisteuousin oti episteuthē to marturion ēmōn eph umas en tē ēmera ekeinē otan elthE endoxasthEnai en tois agiois autou kai thaumasthEnai en pasin tois pisteuousin oti episteuthE to marturion EmOn eph umas en tE Emera ekeinE
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 11 eis o kai proseuchometha pantote peri umōn ina umas axiōsē tēs klēseōs o theos ēmōn kai plērōsē pasan eudokian agathōsunēs kai ergon pisteōs en dunamei eis o kai proseuchometha pantote peri umOn ina umas axiOsE tEs klEseOs o theos EmOn kai plErOsE pasan eudokian agathOsunEs kai ergon pisteOs en dunamei
(STRT) 2 Thessalonians 1 : 12 opōs endoxasthē to onoma tou kuriou ēmōn iēsou christou en umin kai umeis en autō kata tēn charin tou theou ēmōn kai kuriou iēsou christou opOs endoxasthE to onoma tou kuriou EmOn iEsou christou en umin kai umeis en autO kata tEn charin tou theou EmOn kai kuriou iEsou christou