(STRT) 2 Corinthians 1 : 1 paulos apostolos iēsou christou dia thelēmatos theou kai timotheos o adelphos tē ekklēsia tou theou tē ousē en korinthō sun tois agiois pasin tois ousin en olē tē achaia paulos apostolos iEsou christou dia thelEmatos theou kai timotheos o adelphos tE ekklEsia tou theou tE ousE en korinthO sun tois agiois pasin tois ousin en olE tE achaia
(STRT) 2 Corinthians 1 : 2 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou charis umin kai eirEnE apo theou patros EmOn kai kuriou iEsou christou
(STRT) 2 Corinthians 1 : 3 eulogētos o theos kai patēr tou kuriou ēmōn iēsou christou o patēr tōn oiktirmōn kai theos pasēs paraklēseōs eulogEtos o theos kai patEr tou kuriou EmOn iEsou christou o patEr tOn oiktirmOn kai theos pasEs paraklEseOs
(STRT) 2 Corinthians 1 : 4 o parakalōn ēmas epi pasē tē thlipsei ēmōn eis to dunasthai ēmas parakalein tous en pasē thlipsei dia tēs paraklēseōs ēs parakaloumetha autoi upo tou theou o parakalOn Emas epi pasE tE thlipsei EmOn eis to dunasthai Emas parakalein tous en pasE thlipsei dia tEs paraklEseOs Es parakaloumetha autoi upo tou theou
(STRT) 2 Corinthians 1 : 5 oti kathōs perisseuei ta pathēmata tou christou eis ēmas outōs dia christou perisseuei kai ē paraklēsis ēmōn oti kathOs perisseuei ta pathEmata tou christou eis Emas outOs dia christou perisseuei kai E paraklEsis EmOn
(STRT) 2 Corinthians 1 : 6 eite de thlibometha uper tēs umōn paraklēseōs kai sōtērias tēs energoumenēs en upomonē tōn autōn pathēmatōn ōn kai ēmeis paschomen eite parakaloumetha uper tēs umōn paraklēseōs kai sōtērias kai ē elpis ēmōn bebaia uper umōn eite de thlibometha uper tEs umOn paraklEseOs kai sOtErias tEs energoumenEs en upomonE tOn autOn pathEmatOn On kai Emeis paschomen eite parakaloumetha uper tEs umOn paraklEseOs kai sOtErias kai E elpis EmOn bebaia uper umOn
(STRT) 2 Corinthians 1 : 7 eidotes oti ōsper koinōnoi este tōn pathēmatōn outōs kai tēs paraklēseōs eidotes oti Osper koinOnoi este tOn pathEmatOn outOs kai tEs paraklEseOs
(STRT) 2 Corinthians 1 : 8 ou gar thelomen umas agnoein adelphoi uper tēs thlipseōs ēmōn tēs genomenēs ēmin en tē asia oti kath uperbolēn ebarēthēmen uper dunamin ōste exaporēthēnai ēmas kai tou zēn ou gar thelomen umas agnoein adelphoi uper tEs thlipseOs EmOn tEs genomenEs Emin en tE asia oti kath uperbolEn ebarEthEmen uper dunamin Oste exaporEthEnai Emas kai tou zEn
(STRT) 2 Corinthians 1 : 9 alla autoi en eautois to apokrima tou thanatou eschēkamen ina mē pepoithotes ōmen eph eautois all epi tō theō tō egeironti tous nekrous alla autoi en eautois to apokrima tou thanatou eschEkamen ina mE pepoithotes Omen eph eautois all epi tO theO tO egeironti tous nekrous
(STRT) 2 Corinthians 1 : 10 os ek tēlikoutou thanatou errusato ēmas kai ruetai eis on ēlpikamen oti kai eti rusetai os ek tElikoutou thanatou errusato Emas kai ruetai eis on Elpikamen oti kai eti rusetai
(STRT) 2 Corinthians 1 : 11 sunupourgountōn kai umōn uper ēmōn tē deēsei ina ek pollōn prosōpōn to eis ēmas charisma dia pollōn eucharistēthē uper ēmōn sunupourgountOn kai umOn uper EmOn tE deEsei ina ek pollOn prosOpOn to eis Emas charisma dia pollOn eucharistEthE uper EmOn
(STRT) 2 Corinthians 1 : 12 ē gar kauchēsis ēmōn autē estin to marturion tēs suneidēseōs ēmōn oti en aplotēti kai eilikrineia theou ouk en sophia sarkikē all en chariti theou anestraphēmen en tō kosmō perissoterōs de pros umas E gar kauchEsis EmOn autE estin to marturion tEs suneidEseOs EmOn oti en aplotEti kai eilikrineia theou ouk en sophia sarkikE all en chariti theou anestraphEmen en tO kosmO perissoterOs de pros umas
(STRT) 2 Corinthians 1 : 13 ou gar alla graphomen umin all ē a anaginōskete ē kai epiginōskete elpizō de oti kai eōs telous epignōsesthe ou gar alla graphomen umin all E a anaginOskete E kai epiginOskete elpizO de oti kai eOs telous epignOsesthe
(STRT) 2 Corinthians 1 : 14 kathōs kai epegnōte ēmas apo merous oti kauchēma umōn esmen kathaper kai umeis ēmōn en tē ēmera tou kuriou iēsou kathOs kai epegnOte Emas apo merous oti kauchEma umOn esmen kathaper kai umeis EmOn en tE Emera tou kuriou iEsou
(STRT) 2 Corinthians 1 : 15 kai tautē tē pepoithēsei eboulomēn pros umas elthein proteron ina deuteran charin echēte kai tautE tE pepoithEsei eboulomEn pros umas elthein proteron ina deuteran charin echEte
(STRT) 2 Corinthians 1 : 16 kai di umōn dielthein eis makedonian kai palin apo makedonias elthein pros umas kai uph umōn propemphthēnai eis tēn ioudaian kai di umOn dielthein eis makedonian kai palin apo makedonias elthein pros umas kai uph umOn propemphthEnai eis tEn ioudaian
(STRT) 2 Corinthians 1 : 17 touto oun bouleuomenos mē ti ara tē elaphria echrēsamēn ē a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina ē par emoi to nai nai kai to ou ou touto oun bouleuomenos mE ti ara tE elaphria echrEsamEn E a bouleuomai kata sarka bouleuomai ina E par emoi to nai nai kai to ou ou
(STRT) 2 Corinthians 1 : 18 pistos de o theos oti o logos ēmōn o pros umas ouk egeneto nai kai ou pistos de o theos oti o logos EmOn o pros umas ouk egeneto nai kai ou
(STRT) 2 Corinthians 1 : 19 o gar tou theou uios iēsous christos o en umin di ēmōn kēruchtheis di emou kai silouanou kai timotheou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autō gegonen o gar tou theou uios iEsous christos o en umin di EmOn kEruchtheis di emou kai silouanou kai timotheou ouk egeneto nai kai ou alla nai en autO gegonen
(STRT) 2 Corinthians 1 : 20 osai gar epangeliai theou en autō to nai kai en autō to amēn tō theō pros doxan di ēmōn osai gar epangeliai theou en autO to nai kai en autO to amEn tO theO pros doxan di EmOn
(STRT) 2 Corinthians 1 : 21 o de bebaiōn ēmas sun umin eis christon kai chrisas ēmas theos o de bebaiOn Emas sun umin eis christon kai chrisas Emas theos
(STRT) 2 Corinthians 1 : 22 o kai sphragisamenos ēmas kai dous ton arrabōna tou pneumatos en tais kardiais ēmōn o kai sphragisamenos Emas kai dous ton arrabOna tou pneumatos en tais kardiais EmOn
(STRT) 2 Corinthians 1 : 23 egō de martura ton theon epikaloumai epi tēn emēn psuchēn oti pheidomenos umōn ouketi ēlthon eis korinthon egO de martura ton theon epikaloumai epi tEn emEn psuchEn oti pheidomenos umOn ouketi Elthon eis korinthon
(STRT) 2 Corinthians 1 : 24 ouch oti kurieuomen umōn tēs pisteōs alla sunergoi esmen tēs charas umōn tē gar pistei estēkate ouch oti kurieuomen umOn tEs pisteOs alla sunergoi esmen tEs charas umOn tE gar pistei estEkate