(STRT) Romans 1 : 1 paulos doulos iēsou christou klētos apostolos aphōrismenos eis euangelion theou paulos doulos iEsou christou klEtos apostolos aphOrismenos eis euangelion theou
(STRT) Romans 1 : 2 o proepēngeilato dia tōn prophētōn autou en graphais agiais o proepEngeilato dia tOn prophEtOn autou en graphais agiais
(STRT) Romans 1 : 3 peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos dabid kata sarka peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos dabid kata sarka
(STRT) Romans 1 : 4 tou oristhentos uiou theou en dunamei kata pneuma agiōsunēs ex anastaseōs nekrōn iēsou christou tou kuriou ēmōn tou oristhentos uiou theou en dunamei kata pneuma agiOsunEs ex anastaseOs nekrOn iEsou christou tou kuriou EmOn
(STRT) Romans 1 : 5 di ou elabomen charin kai apostolēn eis upakoēn pisteōs en pasin tois ethnesin uper tou onomatos autou di ou elabomen charin kai apostolEn eis upakoEn pisteOs en pasin tois ethnesin uper tou onomatos autou
(STRT) Romans 1 : 6 en ois este kai umeis klētoi iēsou christou en ois este kai umeis klEtoi iEsou christou
(STRT) Romans 1 : 7 pasin tois ousin en rōmē agapētois theou klētois agiois charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou pasin tois ousin en rOmE agapEtois theou klEtois agiois charis umin kai eirEnE apo theou patros EmOn kai kuriou iEsou christou
(STRT) Romans 1 : 8 prōton men eucharistō tō theō mou dia iēsou christou uper pantōn umōn oti ē pistis umōn katangelletai en olō tō kosmō prOton men eucharistO tO theO mou dia iEsou christou uper pantOn umOn oti E pistis umOn katangelletai en olO tO kosmO
(STRT) Romans 1 : 9 martus gar mou estin o theos ō latreuō en tō pneumati mou en tō euangeliō tou uiou autou ōs adialeiptōs mneian umōn poioumai martus gar mou estin o theos O latreuO en tO pneumati mou en tO euangeliO tou uiou autou Os adialeiptOs mneian umOn poioumai
(STRT) Romans 1 : 10 pantote epi tōn proseuchōn mou deomenos eipōs ēdē pote euodōthēsomai en tō thelēmati tou theou elthein pros umas pantote epi tOn proseuchOn mou deomenos eipOs EdE pote euodOthEsomai en tO thelEmati tou theou elthein pros umas
(STRT) Romans 1 : 11 epipothō gar idein umas ina ti metadō charisma umin pneumatikon eis to stērichthēnai umas epipothO gar idein umas ina ti metadO charisma umin pneumatikon eis to stErichthEnai umas
(STRT) Romans 1 : 12 touto de estin sumparaklēthēnai en umin dia tēs en allēlois pisteōs umōn te kai emou touto de estin sumparaklEthEnai en umin dia tEs en allElois pisteOs umOn te kai emou
(STRT) Romans 1 : 13 ou thelō de umas agnoein adelphoi oti pollakis proethemēn elthein pros umas kai ekōluthēn achri tou deuro ina karpon tina schō kai en umin kathōs kai en tois loipois ethnesin ou thelO de umas agnoein adelphoi oti pollakis proethemEn elthein pros umas kai ekOluthEn achri tou deuro ina karpon tina schO kai en umin kathOs kai en tois loipois ethnesin
(STRT) Romans 1 : 14 ellēsin te kai barbarois sophois te kai anoētois opheiletēs eimi ellEsin te kai barbarois sophois te kai anoEtois opheiletEs eimi
(STRT) Romans 1 : 15 outōs to kat eme prothumon kai umin tois en rōmē euangelisasthai outOs to kat eme prothumon kai umin tois en rOmE euangelisasthai
(STRT) Romans 1 : 16 ou gar epaischunomai to euangelion tou christou dunamis gar theou estin eis sōtērian panti tō pisteuonti ioudaiō te prōton kai ellēni ou gar epaischunomai to euangelion tou christou dunamis gar theou estin eis sOtErian panti tO pisteuonti ioudaiO te prOton kai ellEni
(STRT) Romans 1 : 17 dikaiosunē gar theou en autō apokaluptetai ek pisteōs eis pistin kathōs gegraptai o de dikaios ek pisteōs zēsetai dikaiosunE gar theou en autO apokaluptetai ek pisteOs eis pistin kathOs gegraptai o de dikaios ek pisteOs zEsetai
(STRT) Romans 1 : 18 apokaluptetai gar orgē theou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthrōpōn tōn tēn alētheian en adikia katechontōn apokaluptetai gar orgE theou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthrOpOn tOn tEn alEtheian en adikia katechontOn
(STRT) Romans 1 : 19 dioti to gnōston tou theou phaneron estin en autois o gar theos autois ephanerōsen dioti to gnOston tou theou phaneron estin en autois o gar theos autois ephanerOsen
(STRT) Romans 1 : 20 ta gar aorata autou apo ktiseōs kosmou tois poiēmasin nooumena kathoratai ē te aidios autou dunamis kai theiotēs eis to einai autous anapologētous ta gar aorata autou apo ktiseOs kosmou tois poiEmasin nooumena kathoratai E te aidios autou dunamis kai theiotEs eis to einai autous anapologEtous
(STRT) Romans 1 : 21 dioti gnontes ton theon ouch ōs theon edoxasan ē eucharistēsan all emataiōthēsan en tois dialogismois autōn kai eskotisthē ē asunetos autōn kardia dioti gnontes ton theon ouch Os theon edoxasan E eucharistEsan all emataiOthEsan en tois dialogismois autOn kai eskotisthE E asunetos autOn kardia
(STRT) Romans 1 : 22 phaskontes einai sophoi emōranthēsan phaskontes einai sophoi emOranthEsan
(STRT) Romans 1 : 23 kai ēllaxan tēn doxan tou aphthartou theou en omoiōmati eikonos phthartou anthrōpou kai peteinōn kai tetrapodōn kai erpetōn kai Ellaxan tEn doxan tou aphthartou theou en omoiOmati eikonos phthartou anthrOpou kai peteinOn kai tetrapodOn kai erpetOn
(STRT) Romans 1 : 24 dio kai paredōken autous o theos en tais epithumiais tōn kardiōn autōn eis akatharsian tou atimazesthai ta sōmata autōn en eautois dio kai paredOken autous o theos en tais epithumiais tOn kardiOn autOn eis akatharsian tou atimazesthai ta sOmata autOn en eautois
(STRT) Romans 1 : 25 oitines metēllaxan tēn alētheian tou theou en tō pseudei kai esebasthēsan kai elatreusan tē ktisei para ton ktisanta os estin eulogētos eis tous aiōnas amēn oitines metEllaxan tEn alEtheian tou theou en tO pseudei kai esebasthEsan kai elatreusan tE ktisei para ton ktisanta os estin eulogEtos eis tous aiOnas amEn
(STRT) Romans 1 : 26 dia touto paredōken autous o theos eis pathē atimias ai te gar thēleiai autōn metēllaxan tēn phusikēn chrēsin eis tēn para phusin dia touto paredOken autous o theos eis pathE atimias ai te gar thEleiai autOn metEllaxan tEn phusikEn chrEsin eis tEn para phusin
(STRT) Romans 1 : 27 omoiōs te kai oi arrenes aphentes tēn phusikēn chrēsin tēs thēleias exekauthēsan en tē orexei autōn eis allēlous arsenes en arsesin tēn aschēmosunēn katergazomenoi kai tēn antimisthian ēn edei tēs planēs autōn en eautois apolambanontes omoiOs te kai oi arrenes aphentes tEn phusikEn chrEsin tEs thEleias exekauthEsan en tE orexei autOn eis allElous arsenes en arsesin tEn aschEmosunEn katergazomenoi kai tEn antimisthian En edei tEs planEs autOn en eautois apolambanontes
(STRT) Romans 1 : 28 kai kathōs ouk edokimasan ton theon echein en epignōsei paredōken autous o theos eis adokimon noun poiein ta mē kathēkonta kai kathOs ouk edokimasan ton theon echein en epignOsei paredOken autous o theos eis adokimon noun poiein ta mE kathEkonta
(STRT) Romans 1 : 29 peplērōmenous pasē adikia porneia ponēria pleonexia kakia mestous phthonou phonou eridos dolou kakoētheias psithuristas peplErOmenous pasE adikia porneia ponEria pleonexia kakia mestous phthonou phonou eridos dolou kakoEtheias psithuristas
(STRT) Romans 1 : 30 katalalous theostugeis ubristas uperēphanous alazonas epheuretas kakōn goneusin apeitheis katalalous theostugeis ubristas uperEphanous alazonas epheuretas kakOn goneusin apeitheis
(STRT) Romans 1 : 31 asunetous asunthetous astorgous aspondous aneleēmonas asunetous asunthetous astorgous aspondous aneleEmonas
(STRT) Romans 1 : 32 oitines to dikaiōma tou theou epignontes oti oi ta toiauta prassontes axioi thanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin tois prassousin oitines to dikaiOma tou theou epignontes oti oi ta toiauta prassontes axioi thanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin tois prassousin