(STRT) 2 Peter 1 : 1 sumeōn petros doulos kai apostolos iēsou christou tois isotimon ēmin lachousin pistin en dikaiosunē tou theou ēmōn kai sōtēros iēsou christou sumeOn petros doulos kai apostolos iEsou christou tois isotimon Emin lachousin pistin en dikaiosunE tou theou EmOn kai sOtEros iEsou christou
(STRT) 2 Peter 1 : 2 charis umin kai eirēnē plēthuntheiē en epignōsei tou theou kai iēsou tou kuriou ēmōn charis umin kai eirEnE plEthuntheiE en epignOsei tou theou kai iEsou tou kuriou EmOn
(STRT) 2 Peter 1 : 3 ōs panta ēmin tēs theias dunameōs autou ta pros zōēn kai eusebeian dedōrēmenēs dia tēs epignōseōs tou kalesantos ēmas dia doxēs kai aretēs Os panta Emin tEs theias dunameOs autou ta pros zOEn kai eusebeian dedOrEmenEs dia tEs epignOseOs tou kalesantos Emas dia doxEs kai aretEs
(STRT) 2 Peter 1 : 4 di ōn ta megista ēmin kai timia epangelmata dedōrētai ina dia toutōn genēsthe theias koinōnoi phuseōs apophugontes tēs en kosmō en epithumia phthoras di On ta megista Emin kai timia epangelmata dedOrEtai ina dia toutOn genEsthe theias koinOnoi phuseOs apophugontes tEs en kosmO en epithumia phthoras
(STRT) 2 Peter 1 : 5 kai auto touto de spoudēn pasan pareisenenkantes epichorēgēsate en tē pistei umōn tēn aretēn en de tē aretē tēn gnōsin kai auto touto de spoudEn pasan pareisenenkantes epichorEgEsate en tE pistei umOn tEn aretEn en de tE aretE tEn gnOsin
(STRT) 2 Peter 1 : 6 en de tē gnōsei tēn enkrateian en de tē enkrateia tēn upomonēn en de tē upomonē tēn eusebeian en de tE gnOsei tEn enkrateian en de tE enkrateia tEn upomonEn en de tE upomonE tEn eusebeian
(STRT) 2 Peter 1 : 7 en de tē eusebeia tēn philadelphian en de tē philadelphia tēn agapēn en de tE eusebeia tEn philadelphian en de tE philadelphia tEn agapEn
(STRT) 2 Peter 1 : 8 tauta gar umin uparchonta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous kathistēsin eis tēn tou kuriou ēmōn iēsou christou epignōsin tauta gar umin uparchonta kai pleonazonta ouk argous oude akarpous kathistEsin eis tEn tou kuriou EmOn iEsou christou epignOsin
(STRT) 2 Peter 1 : 9 ō gar mē parestin tauta tuphlos estin muōpazōn lēthēn labōn tou katharismou tōn palai autou amartiōn O gar mE parestin tauta tuphlos estin muOpazOn lEthEn labOn tou katharismou tOn palai autou amartiOn
(STRT) 2 Peter 1 : 10 dio mallon adelphoi spoudasate bebaian umōn tēn klēsin kai eklogēn poieisthai tauta gar poiountes ou mē ptaisēte pote dio mallon adelphoi spoudasate bebaian umOn tEn klEsin kai eklogEn poieisthai tauta gar poiountes ou mE ptaisEte pote
(STRT) 2 Peter 1 : 11 outōs gar plousiōs epichorēgēthēsetai umin ē eisodos eis tēn aiōnion basileian tou kuriou ēmōn kai sōtēros iēsou christou outOs gar plousiOs epichorEgEthEsetai umin E eisodos eis tEn aiOnion basileian tou kuriou EmOn kai sOtEros iEsou christou
(STRT) 2 Peter 1 : 12 dio ouk amelēsō umas aei upomimnēskein peri toutōn kaiper eidotas kai estērigmenous en tē parousē alētheia dio ouk amelEsO umas aei upomimnEskein peri toutOn kaiper eidotas kai estErigmenous en tE parousE alEtheia
(STRT) 2 Peter 1 : 13 dikaion de ēgoumai eph oson eimi en toutō tō skēnōmati diegeirein umas en upomnēsei dikaion de Egoumai eph oson eimi en toutO tO skEnOmati diegeirein umas en upomnEsei
(STRT) 2 Peter 1 : 14 eidōs oti tachinē estin ē apothesis tou skēnōmatos mou kathōs kai o kurios ēmōn iēsous christos edēlōsen moi eidOs oti tachinE estin E apothesis tou skEnOmatos mou kathOs kai o kurios EmOn iEsous christos edElOsen moi
(STRT) 2 Peter 1 : 15 spoudasō de kai ekastote echein umas meta tēn emēn exodon tēn toutōn mnēmēn poieisthai spoudasO de kai ekastote echein umas meta tEn emEn exodon tEn toutOn mnEmEn poieisthai
(STRT) 2 Peter 1 : 16 ou gar sesophismenois muthois exakolouthēsantes egnōrisamen umin tēn tou kuriou ēmōn iēsou christou dunamin kai parousian all epoptai genēthentes tēs ekeinou megaleiotētos ou gar sesophismenois muthois exakolouthEsantes egnOrisamen umin tEn tou kuriou EmOn iEsou christou dunamin kai parousian all epoptai genEthentes tEs ekeinou megaleiotEtos
(STRT) 2 Peter 1 : 17 labōn gar para theou patros timēn kai doxan phōnēs enechtheisēs autō toiasde upo tēs megaloprepous doxēs outos estin o uios mou o agapētos eis on egō eudokēsa labOn gar para theou patros timEn kai doxan phOnEs enechtheisEs autO toiasde upo tEs megaloprepous doxEs outos estin o uios mou o agapEtos eis on egO eudokEsa
(STRT) 2 Peter 1 : 18 kai tautēn tēn phōnēn ēmeis ēkousamen ex ouranou enechtheisan sun autō ontes en tō orei tō agiō kai tautEn tEn phOnEn Emeis Ekousamen ex ouranou enechtheisan sun autO ontes en tO orei tO agiO
(STRT) 2 Peter 1 : 19 kai echomen bebaioteron ton prophētikon logon ō kalōs poieite prosechontes ōs luchnō phainonti en auchmērō topō eōs ou ēmera diaugasē kai phōsphoros anateilē en tais kardiais umōn kai echomen bebaioteron ton prophEtikon logon O kalOs poieite prosechontes Os luchnO phainonti en auchmErO topO eOs ou Emera diaugasE kai phOsphoros anateilE en tais kardiais umOn
(STRT) 2 Peter 1 : 20 touto prōton ginōskontes oti pasa prophēteia graphēs idias epiluseōs ou ginetai touto prOton ginOskontes oti pasa prophEteia graphEs idias epiluseOs ou ginetai
(STRT) 2 Peter 1 : 21 ou gar thelēmati anthrōpou ēnechthē pote prophēteia all upo pneumatos agiou pheromenoi elalēsan oi agioi theou anthrōpoi ou gar thelEmati anthrOpou EnechthE pote prophEteia all upo pneumatos agiou pheromenoi elalEsan oi agioi theou anthrOpoi