(STRT) 2 Timothy 1 : 1 paulos apostolos iēsou christou dia thelēmatos theou kat epangelian zōēs tēs en christō iēsou paulos apostolos iEsou christou dia thelEmatos theou kat epangelian zOEs tEs en christO iEsou
(STRT) 2 Timothy 1 : 2 timotheō agapētō teknō charis eleos eirēnē apo theou patros kai christou iēsou tou kuriou ēmōn timotheO agapEtO teknO charis eleos eirEnE apo theou patros kai christou iEsou tou kuriou EmOn
(STRT) 2 Timothy 1 : 3 charin echō tō theō ō latreuō apo progonōn en kathara suneidēsei ōs adialeipton echō tēn peri sou mneian en tais deēsesin mou nuktos kai ēmeras charin echO tO theO O latreuO apo progonOn en kathara suneidEsei Os adialeipton echO tEn peri sou mneian en tais deEsesin mou nuktos kai Emeras
(STRT) 2 Timothy 1 : 4 epipothōn se idein memnēmenos sou tōn dakruōn ina charas plērōthō epipothOn se idein memnEmenos sou tOn dakruOn ina charas plErOthO
(STRT) 2 Timothy 1 : 5 upomnēsin lambanōn tēs en soi anupokritou pisteōs ētis enōkēsen prōton en tē mammē sou lōidi kai tē mētri sou euneikē pepeismai de oti kai en soi upomnEsin lambanOn tEs en soi anupokritou pisteOs Etis enOkEsen prOton en tE mammE sou lOidi kai tE mEtri sou euneikE pepeismai de oti kai en soi
(STRT) 2 Timothy 1 : 6 di ēn aitian anamimnēskō se anazōpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tēs epitheseōs tōn cheirōn mou di En aitian anamimnEskO se anazOpurein to charisma tou theou o estin en soi dia tEs epitheseOs tOn cheirOn mou
(STRT) 2 Timothy 1 : 7 ou gar edōken ēmin o theos pneuma deilias alla dunameōs kai agapēs kai sōphronismou ou gar edOken Emin o theos pneuma deilias alla dunameOs kai agapEs kai sOphronismou
(STRT) 2 Timothy 1 : 8 mē oun epaischunthēs to marturion tou kuriou ēmōn mēde eme ton desmion autou alla sunkakopathēson tō euangeliō kata dunamin theou mE oun epaischunthEs to marturion tou kuriou EmOn mEde eme ton desmion autou alla sunkakopathEson tO euangeliO kata dunamin theou
(STRT) 2 Timothy 1 : 9 tou sōsantos ēmas kai kalesantos klēsei agia ou kata ta erga ēmōn alla kat idian prothesin kai charin tēn dotheisan ēmin en christō iēsou pro chronōn aiōniōn tou sOsantos Emas kai kalesantos klEsei agia ou kata ta erga EmOn alla kat idian prothesin kai charin tEn dotheisan Emin en christO iEsou pro chronOn aiOniOn
(STRT) 2 Timothy 1 : 10 phanerōtheisan de nun dia tēs epiphaneias tou sōtēros ēmōn iēsou christou katargēsantos men ton thanaton phōtisantos de zōēn kai aphtharsian dia tou euangeliou phanerOtheisan de nun dia tEs epiphaneias tou sOtEros EmOn iEsou christou katargEsantos men ton thanaton phOtisantos de zOEn kai aphtharsian dia tou euangeliou
(STRT) 2 Timothy 1 : 11 eis o etethēn egō kērux kai apostolos kai didaskalos ethnōn eis o etethEn egO kErux kai apostolos kai didaskalos ethnOn
(STRT) 2 Timothy 1 : 12 di ēn aitian kai tauta paschō all ouk epaischunomai oida gar ō pepisteuka kai pepeismai oti dunatos estin tēn parathēkēn mou phulaxai eis ekeinēn tēn ēmeran di En aitian kai tauta paschO all ouk epaischunomai oida gar O pepisteuka kai pepeismai oti dunatos estin tEn parathEkEn mou phulaxai eis ekeinEn tEn Emeran
(STRT) 2 Timothy 1 : 13 upotupōsin eche ugiainontōn logōn ōn par emou ēkousas en pistei kai agapē tē en christō iēsou upotupOsin eche ugiainontOn logOn On par emou Ekousas en pistei kai agapE tE en christO iEsou
(STRT) 2 Timothy 1 : 14 tēn kalēn parakatathēkēn phulaxon dia pneumatos agiou tou enoikountos en ēmin tEn kalEn parakatathEkEn phulaxon dia pneumatos agiou tou enoikountos en Emin
(STRT) 2 Timothy 1 : 15 oidas touto oti apestraphēsan me pantes oi en tē asia ōn estin phugellos kai ermogenēs oidas touto oti apestraphEsan me pantes oi en tE asia On estin phugellos kai ermogenEs
(STRT) 2 Timothy 1 : 16 dōē eleos o kurios tō onēsiphorou oikō oti pollakis me anepsuxen kai tēn alusin mou ouk epēschunthē dOE eleos o kurios tO onEsiphorou oikO oti pollakis me anepsuxen kai tEn alusin mou ouk epEschunthE
(STRT) 2 Timothy 1 : 17 alla genomenos en rōmē spoudaioteron ezētēsen me kai euren alla genomenos en rOmE spoudaioteron ezEtEsen me kai euren
(STRT) 2 Timothy 1 : 18 dōē autō o kurios eurein eleos para kuriou en ekeinē tē ēmera kai osa en ephesō diēkonēsen beltion su ginōskeis dOE autO o kurios eurein eleos para kuriou en ekeinE tE Emera kai osa en ephesO diEkonEsen beltion su ginOskeis